lantiq: dont install deu test manager
[openwrt/openwrt.git] / package / kernel / lantiq / ltq-deu / Makefile
2013-11-11 John Crispinlantiq: dont install deu test manager
2013-09-17 John Crispinlantiq: update packages for v3.10
2013-07-19 Felix Fietkaultq-deu: add missing dependency
2013-06-21 John Crispinpackages: clean up the package folder