brcm63xx: fix external IRQ edge type sense
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / brcm63xx / patches-4.4 / 321-irqchip-add-support-for-bcm6345-style-external-inter.patch
2017-02-28 Daniel Gonzalez... brcm63xx: fix external IRQ edge type sense
2017-02-09 Jonas Gorskibrcm63xx: fix external interrupts on BCM6318
2016-06-21 Daniel Gonzalezbrcm63xx: fix external IRQs
2015-12-02 Jonas Gorskibrcm63xx: add linux 4.4 support