upgrade Linaro GCC to 4.5-2011.05-0 - thanks to Mark Mentovai