base-files: sysfixtime: Keep RTC time in UTC timezone