[pxa]: upgrade to 2.6.32.7, switch to squashfs, remove broken flag
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 9 Feb 2010 00:11:50 +0000 (00:11 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 9 Feb 2010 00:11:50 +0000 (00:11 +0000)
commitcdc760b9de9e05773356217a65a731ed38f76187
treea1637f5df5b2c6175a4c8b17f73d0f7808361fa7
parent355c88e6a96e51244f09ae6d83a0acf5808383c9
[pxa]: upgrade to 2.6.32.7, switch to squashfs, remove broken flag

SVN-Revision: 19562
59 files changed:
target/linux/pxa/Makefile
target/linux/pxa/config-default
target/linux/pxa/image/Makefile
target/linux/pxa/patches-2.6.21/001-pxa-regs-additions.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/002-header.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/003-arch-config.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/004-board-init.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/005-compact-flash.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/006-defconfig.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/007-flash.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/008-pxa2xx_udc.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/009-bkpxa-pxa-cpu.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/010-bkpxa-pxa-cpufreq.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/011-proc-gpio.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/012-serial-ether-addr.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/013-cpufreq-better-freqs.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/014-ethernet-config.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/015-smc-ether-addr.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/016-cpufreq-ondemand-by-default.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/017-modular-init-bluetooth.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/018-modular-init-smc91x.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/019-modular-init-usb-gadget.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/020-bugfix-i2c-include.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/021-bugfix-mmc-clock.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/022-bugfix-pxa-cpufreq.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/023-bugfix-serial-interrupt.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/024-bugfix-serial-register-status.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/025-mach-types-fix.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/026-pcm-gcc-411-bugfix.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/027-ucb1400-ac97-audio.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/028-gumstix-asoc.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/029-disable-uncompress-message.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/030-serial-divisor.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/031-mmc-card-detect.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/032-misalignment-handling.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/033-compile-fix-pxa_cpufreq.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/034-ramfs-mode-support.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/035-pxafb-definition.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/036-270-usb-gadget-udc.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/037-gumstix-pxa270-usb-host.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/038-cpufreq-fixup.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/040-pxa-regs-fixup.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/041-gumstix-fb-logo.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/042-gumstix-pxa270-mmc.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/043-pxafb-18bpp-mode.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches-2.6.21/044-smc911x-fixup.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/000-cpufreq.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/001-gumstix_verdex_pro_arch_support.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/001-pm.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/002-usb_gadget.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/002-verdex_lcd_support.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/003-gumstix_h_verdex_pro_support.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/004-skbuf_hack.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/004-smsc911x_verdex_pro_support.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/005-mtd.patch [deleted file]
target/linux/pxa/patches/005-verdex_pcmcia_support.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/006-define_smsc911x_for_pcmcia.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/007-fix_verdex_pro_mmc_initialization.patch [new file with mode: 0644]
target/linux/pxa/patches/008-verdex_mtd_support.patch [new file with mode: 0644]