[package] fix luasocket title, thanks to OrazioPirataDelloSpazio