Port psybnc to -ng
drwxr-xr-x - admin
drwxr-xr-x - ipv6
drwxr-xr-x - lang
drwxr-xr-x - libs
drwxr-xr-x - multimedia
drwxr-xr-x - net
drwxr-xr-x - sound
drwxr-xr-x - utils