applications/openvpn: Fix translation of headers on advanced page and update/cleanup...
[project/luci.git] / po / ca / openvpn.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2009-05-28 12:55+0200\n"
7 "Last-Translator: Eduard Duran <iopahopa@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
14
15 msgid "%s"
16 msgstr ""
17
18 msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
19 msgstr "'net30', 'p2p', o 'subnet'"
20
21 msgid "Accept options pushed from server"
22 msgstr "Accepta opcions rebudes del servidor"
23
24 msgid "Add"
25 msgstr ""
26
27 msgid "Add route after establishing connection"
28 msgstr "Afegeix ruta després d'establir connexió"
29
30 msgid "Additional authentication over TLS"
31 msgstr "Autenticació addicional sobre TLS"
32
33 msgid "Allow client-to-client traffic"
34 msgstr "Permet tràfic client a client"
35
36 msgid "Allow multiple clients with same certificate"
37 msgstr "Permet múltiples clients amb el mateix certificat"
38
39 msgid "Allow only one session"
40 msgstr "Permet només una sessió"
41
42 msgid "Allow remote to change its IP or port"
43 msgstr "Permet al remot canviar la seva IP o port"
44
45 msgid "Allowed maximum of connected clients"
46 msgstr "Màxim de clients connectats pemès"
47
48 msgid "Allowed maximum of internal"
49 msgstr "Màxim permès d'interns"
50
51 msgid "Allowed maximum of new connections"
52 msgstr "Màxim de noves connexions permesès"
53
54 msgid "Append log to file"
55 msgstr "Afegeix el registre al fitxer"
56
57 msgid "Authenticate using username/password"
58 msgstr "Autentica utilitzant nom d'usuari/contrasenya"
59
60 msgid "Automatically redirect default route"
61 msgstr "Readreça automàticament la ruta per defecte"
62
63 msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
64 msgstr ""
65 "A sota hi ha una llista d'instàncies OpenVPN configurades i el seu estat "
66 "actual"
67
68 msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
69 msgstr ""
70 "Crida l'script/comanda de desactivació abans de tancar el dispositiu TUN/TAP"
71
72 msgid "Certificate authority"
73 msgstr "Autoritat de certificat"
74
75 msgid "Change process priority"
76 msgstr "Canvia la prioritat del procés"
77
78 msgid "Change to directory before initialization"
79 msgstr "Canvia el directori abans de la inicialització"
80
81 msgid "Check peer certificate against a CRL"
82 msgstr "Comprova el certificat de peer contra un CRL"
83
84 msgid "Chroot to directory after initialization"
85 msgstr "Chroot al directori després de la inicialització"
86
87 msgid "Client is disabled"
88 msgstr "El client està deshabilitat"
89
90 msgid "Configuration category"
91 msgstr ""
92
93 msgid "Configure client mode"
94 msgstr "Configura el mode client"
95
96 msgid "Configure server bridge"
97 msgstr "Configura el pont de servidor"
98
99 msgid "Configure server mode"
100 msgstr "Configura el mode servidor"
101
102 msgid "Connect through Socks5 proxy"
103 msgstr "Connecta't a través un proxy Socks5"
104
105 msgid "Connect to remote host through an HTTP proxy"
106 msgstr ""
107
108 msgid "Connection retry interval"
109 msgstr "Interval de reintent de connexió"
110
111 msgid "Cryptography"
112 msgstr ""
113
114 msgid "Daemonize after initialization"
115 msgstr "Dimonitza després d'inicialitzar"
116
117 msgid "Delay n seconds after connection"
118 msgstr ""
119
120 msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
121 msgstr "Retarda l'obertura tun/tap i l'execució d'script d'activació"
122
123 msgid "Diffie Hellman parameters"
124 msgstr "Paràmetres Diffie-Hellman"
125
126 msgid "Directory for custom client config files"
127 msgstr "Directori per fitxers de configuració de client personalitzats"
128
129 msgid "Disable Paging"
130 msgstr "Desactiva Paging"
131
132 msgid "Disable cipher initialisation vector"
133 msgstr "Desactiva xifratge de vector d'inicialització"
134
135 msgid "Disable options consistency check"
136 msgstr "Desactiva la comprovació de consistència d'opcions"
137
138 msgid "Disable replay protection"
139 msgstr "Desactiva la protecció de reproducció"
140
141 msgid "Do not bind to local address and port"
142 msgstr "No vinculis a adreça i port locals"
143
144 msgid "Don't actually execute ifconfig"
145 msgstr "No executis ifconfig"
146
147 msgid "Don't add routes automatically"
148 msgstr "No afegeixis rutes automàticament"
149
150 msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
151 msgstr "No desis a la memòria cau contrasenyes --askpass o --auth-user-pass"
152
153 msgid "Don't inherit global push options"
154 msgstr "No heretis les opcions globals enviades pel servidor"
155
156 msgid "Don't log timestamps"
157 msgstr "No registris les marques horàries"
158
159 msgid "Don't re-read key on restart"
160 msgstr "No rellegeixis la clau al reiniciar"
161
162 msgid "Don't require client certificate"
163 msgstr "No requereixis el certificat de client"
164
165 msgid "Don't use adaptive lzo compression"
166 msgstr "No utilitzis compressió adaptativa LZO"
167
168 msgid "Don't warn on ifconfig inconsistencies"
169 msgstr "No alertis d'inconsistències ifconfig"
170
171 msgid "Echo parameters to log"
172 msgstr "Escriu els paràmetres al registre"
173
174 msgid "Empirically measure MTU"
175 msgstr "Mesura empíricament l'MTU"
176
177 msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
178 msgstr "Activa motor criptogràfic OpenSSL de maquinari"
179
180 msgid "Enable Path MTU discovery"
181 msgstr "Activa el Path MTU discovery"
182
183 msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
184 msgstr "Activa el mode d'encriptació de Clau Estàtica (no-TLS)"
185
186 msgid "Enable TLS and assume client role"
187 msgstr "Activa el TLS i assumeix el rol de client"
188
189 msgid "Enable TLS and assume server role"
190 msgstr "Activa el TLS i assumeix el rol de servidor"
191
192 msgid "Enable internal datagram fragmentation"
193 msgstr "Activa la fragmentació de datagrames interna"
194
195 msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
196 msgstr "Activa la interfície de gestió a <em>IP</em> <em>port</em>"
197
198 msgid "Enabled"
199 msgstr "Activat"
200
201 msgid "Encryption cipher for packets"
202 msgstr "Xifra d'encriptació per paquets"
203
204 msgid "Execute shell cmd after routes are added"
205 msgstr "Executa comanda després d'afegir les rutes"
206
207 msgid "Execute shell command on remote ip change"
208 msgstr "Executa una ordre de consola quan hi hagi un canvi d'IP remot"
209
210 msgid ""
211 "Executed in server mode on new client connections, when the client is still "
212 "untrusted"
213 msgstr ""
214
215 msgid ""
216 "Executed in server mode whenever an IPv4 address/route or MAC address is "
217 "added to OpenVPN's internal routing table"
218 msgstr ""
219
220 msgid "Exit on TLS negotiation failure"
221 msgstr "Surt en fallar la negociació TLS"
222
223 msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
224 msgstr "Aconsegueix contrasenya PEM de controlar tty abans de dimonitzar"
225
226 msgid "HMAC authentication for packets"
227 msgstr "Autenticació HMAC per paquets"
228
229 msgid "Handling of authentication failures"
230 msgstr "Gestió de fallades d'autenticació"
231
232 msgid ""
233 "Helper directive to simplify the expression of --ping and --ping-restart in "
234 "server mode configurations"
235 msgstr ""
236
237 msgid "If hostname resolve fails, retry"
238 msgstr "Si la resolució del nom de màquina falla, reintenta-ho"
239
240 msgid "Instance \"%s\""
241 msgstr "Instància \"%s\""
242
243 msgid "Invalid"
244 msgstr ""
245
246 msgid "Keep local IP address on restart"
247 msgstr "Mantingues l'adreça IP local al reiniciar"
248
249 msgid "Keep remote IP address on restart"
250 msgstr "Mantingues l'adreça IP remota al reiniciar"
251
252 msgid "Keep tun/tap device open on restart"
253 msgstr "Mantingues el dispositiu tun/tap obert al reiniciar"
254
255 msgid "Key transition window"
256 msgstr "Finestra de transició de clau"
257
258 msgid "Limit repeated log messages"
259 msgstr "Limita els missatges de registre repetits"
260
261 msgid "Local certificate"
262 msgstr "Certificat local"
263
264 msgid "Local host name or ip address"
265 msgstr "Nom de màquina local o adreça IP"
266
267 msgid "Local private key"
268 msgstr "Clau privada local"
269
270 msgid "Major mode"
271 msgstr "Mode major"
272
273 msgid "Make tun device IPv6 capable"
274 msgstr "Fes que el dispositiu tun sigui apte per IPv6"
275
276 msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
277 msgstr "Número màxim de paquets TCP encuats a la sortida"
278
279 msgid "Networking"
280 msgstr ""
281
282 msgid "Number of allocated broadcast buffers"
283 msgstr "Número de memòries intermitges de broadcast assignades"
284
285 msgid "Number of lines for log file history"
286 msgstr "Número de línies per historial de fitxer de registre"
287
288 msgid "Only accept connections from given X509 name"
289 msgstr "Accepta connexions només d'un cert nom X509"
290
291 msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
292 msgstr "Processa l'excés de temps d'espera de pings remots si la ruta existeix"
293
294 msgid "OpenVPN"
295 msgstr "OpenVPN"
296
297 msgid "OpenVPN instances"
298 msgstr "Instàncies OpenVPN"
299
300 msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
301 msgstr "Optimitza les escriptures TUN/TAP/UDP"
302
303 msgid "Output to syslog and do not daemonize"
304 msgstr "Sortida al syslog i no dimonitzis"
305
306 msgid "Overview"
307 msgstr ""
308
309 msgid "PKCS#12 file containing keys"
310 msgstr "Fitxer PKCS#12 contenidor de claus"
311
312 msgid "Pass environment variables to script"
313 msgstr "Passa les variables d'ambient a l'script"
314
315 msgid "Persist replay-protection state"
316 msgstr "Persisteix l'estat de protecció de reproducció"
317
318 msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
319 msgstr "Persisteix/deixa de persistir ifconfig-pool"
320
321 msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
322 msgstr "Ping remot cada n segons sobre port TCP/UDP"
323
324 msgid "Policy level over usage of external programs and scripts"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Port"
328 msgstr "Port"
329
330 msgid "Protocol"
331 msgstr "Protocol"
332
333 msgid "Proxy timeout in seconds"
334 msgstr "Temps d'espera màxim de proxy en segons"
335
336 msgid "Push an ifconfig option to remote"
337 msgstr "Envia una opció ifconfig al remot"
338
339 msgid "Push options to peer"
340 msgstr "Envia opcions al peer"
341
342 msgid "Query management channel for private key"
343 msgstr "Consulta el canal de gestió per una clau privada"
344
345 msgid "Randomly choose remote server"
346 msgstr "Tria aleatòriament el servidor remot"
347
348 msgid "Refuse connection if no custom client config"
349 msgstr "Refusa la connexió si no hi ha configuració de client personalitzada"
350
351 msgid "Remap SIGUSR1 signals"
352 msgstr "Remapeja senyals SIGUSR1"
353
354 msgid "Remote host name or ip address"
355 msgstr "Nom de màquina remot o adreça IP"
356
357 msgid "Remote ping timeout"
358 msgstr "Temps d'espera màxim de ping remot"
359
360 msgid "Renegotiate data chan. key after bytes"
361 msgstr "Renegocia clau de canal de dades després de bytes"
362
363 msgid "Renegotiate data chan. key after packets"
364 msgstr "Renegocia clau de canal de dades després de paquets"
365
366 msgid "Renegotiate data chan. key after seconds"
367 msgstr "Renegocia clau de canal de dades després de segons"
368
369 msgid "Replay protection sliding window size"
370 msgstr "Mida de la finestra lliscant de protecció de reproducció"
371
372 msgid "Require explicit designation on certificate"
373 msgstr "Requereix una designació explícita al certificat"
374
375 msgid "Require explicit key usage on certificate"
376 msgstr "Requereix ús de clau explícit al certificat"
377
378 msgid "Restart after remote ping timeout"
379 msgstr "Reinicia després d'excedir el temps d'espera de ping remot"
380
381 msgid "Retransmit timeout on TLS control channel"
382 msgstr "Temps d'espera de retransmissió en canal de control TLS"
383
384 msgid "Retry indefinitely on HTTP proxy errors"
385 msgstr "Reintenta indefinidament en errors de proxy HTTP"
386
387 msgid "Retry indefinitely on Socks proxy errors"
388 msgstr "Reintenta indefinidament en errors de proxy Socks"
389
390 msgid "Route subnet to client"
391 msgstr "Enruta subxarxa al client"
392
393 msgid "Run as an inetd or xinetd server"
394 msgstr "Executa com un servidor inetd o xinetd"
395
396 msgid "Run script cmd on client connection"
397 msgstr "Executa l'script en connectar-se el client"
398
399 msgid "Run script cmd on client disconnection"
400 msgstr "Executa l'script en desconnectar-te el client"
401
402 msgid "Run up/down scripts for all restarts"
403 msgstr "Executa els scripts d'activació/desactivació per tots els reinicis."
404
405 msgid "Send notification to peer on disconnect"
406 msgstr "Envia notificació al peer en desconnectar-se"
407
408 msgid "Service"
409 msgstr ""
410
411 msgid "Set GID to group"
412 msgstr "Estableix el GID al grup"
413
414 msgid "Set TCP/UDP MTU"
415 msgstr "Estableix la MTU de TCP/UDP"
416
417 msgid "Set UID to user"
418 msgstr "Estableix l'UID per l'usuari"
419
420 msgid "Set aside a pool of subnets"
421 msgstr "Deixa de banda un conjunt de subxarxes"
422
423 msgid "Set extended HTTP proxy options"
424 msgstr "Estableix les opcions de proxy HTTP exteses"
425
426 msgid "Set output verbosity"
427 msgstr "Estableix el detall de sortida"
428
429 msgid "Set size of real and virtual address hash tables"
430 msgstr ""
431 "Estableix la mida de les taules de dispersió d'adreces reals i virtuals"
432
433 msgid "Set the TCP/UDP receive buffer size"
434 msgstr "Estableix la mida de memòria intermèdia de recepció TCP/UDP"
435
436 msgid "Set the TCP/UDP send buffer size"
437 msgstr "Estableix la mida de memòria intermèdia d'enviament TCP/UDP"
438
439 msgid "Set tun/tap TX queue length"
440 msgstr "Estableix la mida de cua TX de tun/tap"
441
442 msgid "Set tun/tap adapter parameters"
443 msgstr ""
444
445 msgid "Set tun/tap device MTU"
446 msgstr "Estableix la MTU del dispositiu tun/tap"
447
448 msgid "Set tun/tap device overhead"
449 msgstr "Estableix la càrrega (overhead) del dispositiu tun/tap"
450
451 msgid "Set upper bound on TCP MSS"
452 msgstr "Estableix el límit superior al TCP MSS"
453
454 msgid "Shaping for peer bandwidth"
455 msgstr "Configuració d'ample de banda d'un peer"
456
457 msgid "Shell cmd to execute after tun device open"
458 msgstr "Ordre a executar després que s'obri un dispositiu tun"
459
460 msgid "Shell cmd to run after tun device close"
461 msgstr "Ordre a executar després que es tanqui un dispositiu tun"
462
463 msgid "Shell command to verify X509 name"
464 msgstr "Ordre de comanda per verificar el nom X509"
465
466 msgid "Silence the output of replay warnings"
467 msgstr "Silencia la sortida d'alertes de reproducció"
468
469 msgid "Size of cipher key"
470 msgstr "Mida de la clau de xifratge"
471
472 msgid "Specify a default gateway for routes"
473 msgstr "Especifica una passarel·la per defecte per rutes"
474
475 msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
476 msgstr "Inicia l'OpenVPN en un estat d'hivernació"
477
478 msgid "Start/Stop"
479 msgstr ""
480
481 msgid "Started"
482 msgstr "Iniciat"
483
484 msgid "Status file format version"
485 msgstr "Versió de format de fitxer d'estat"
486
487 msgid "Switch to advanced configuration »"
488 msgstr "Canvia a configuració avançada"
489
490 msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
491 msgstr "Port TCP/UDP tan per local com per remot"
492
493 msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
494 msgstr "Port TCP/UDP per local (defecte=1194)"
495
496 msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
497 msgstr "Port TCP/UDP per remot (defecte=1194)"
498
499 msgid "TLS cipher"
500 msgstr "Xifrador TLS"
501
502 msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
503 msgstr "Pas TOS (aplica només a IPv4)"
504
505 msgid "Temporary directory for client-connect return file"
506 msgstr "Directori temporal pel fitxer de retorn per la connexió de client"
507
508 msgid "Timeframe for key exchange"
509 msgstr "Calendari per intercanvi de claus"
510
511 msgid "Type of used device"
512 msgstr "Tipus de dispositiu utilitzat"
513
514 msgid "Use fast LZO compression"
515 msgstr "Utilitza compressió ràpida LZO"
516
517 msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
518 msgstr "Utilitza adreces individuals en comptes de subxarxes /30"
519
520 msgid "Use protocol"
521 msgstr "Utilitza protocol"
522
523 msgid "Use tun/tap device node"
524 msgstr "Utilitza un node de dispositiu tun/tap"
525
526 msgid "Use username as common name"
527 msgstr "Utilitza el nom d'usuari com a nom comú"
528
529 msgid "VPN"
530 msgstr ""
531
532 msgid "Write log to file"
533 msgstr "Escriu registre al fitxer"
534
535 msgid "Write process ID to file"
536 msgstr "Escriu l'ID del procés al fitxer"
537
538 msgid "Write status to file every n seconds"
539 msgstr "Escriu l'estat al fitxer cada n segons"
540
541 msgid "no"
542 msgstr "no"
543
544 msgid "openvpn_%s"
545 msgstr ""
546
547 msgid "openvpn_%s_desc"
548 msgstr ""
549
550 msgid "tun/tap device"
551 msgstr "dispositiu tun/tap"
552
553 msgid "tun/tap inactivity timeout"
554 msgstr "temps d'espera màxim d'inactivitat tun/tap"
555
556 msgid "yes (%i)"
557 msgstr "sí (%i)"
558
559 msgid "« Switch to basic configuration"
560 msgstr "Canvia a configuració bàsica"