luci-0.11: merge r9628 - r9631
[project/luci.git] / po / pl / openvpn.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2013-01-18 23:07+0200\n"
5 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "%s"
16 msgstr "%s"
17
18 msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
19 msgstr "'net30', 'p2p', lub 'subnet'"
20
21 msgid "Accept options pushed from server"
22 msgstr "Zaakceptuj opcje narzucone przez serwer"
23
24 msgid "Add"
25 msgstr "Dodaj"
26
27 msgid "Add route after establishing connection"
28 msgstr "Dodaj trasę po nawiązaniu połączenia"
29
30 msgid "Additional authentication over TLS"
31 msgstr "Dodatkowe uwierzytelnianie poprzez TLS"
32
33 msgid "Allow client-to-client traffic"
34 msgstr "Zezwól na łączność klient-klient"
35
36 msgid "Allow multiple clients with same certificate"
37 msgstr "Zezwól na łączenie wielu klientów z tym samym certyfikatem."
38
39 msgid "Allow only one session"
40 msgstr "Zezwól tylko na jedną sesję"
41
42 msgid "Allow remote to change its IP or port"
43 msgstr "Zezwól na zmianę IP lub portu odległemu hostowi."
44
45 msgid "Allowed maximum of connected clients"
46 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba klientów"
47
48 msgid "Allowed maximum of internal"
49 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba wewnętrznych"
50
51 msgid "Allowed maximum of new connections"
52 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba nowych połączeń"
53
54 msgid "Append log to file"
55 msgstr "Dopisz log do pliku"
56
57 msgid "Authenticate using username/password"
58 msgstr "Autoryzacja z użyciem loginu oraz hasła"
59
60 msgid "Automatically redirect default route"
61 msgstr "Automatycznie przekieruj domyślną trasę"
62
63 msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
64 msgstr ""
65 "Ponieżej znajduje się lista skonfigurowanych procesów OpenVPN wraz z ich "
66 "aktualnymi stanami."
67
68 msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
69 msgstr "Zatrzymaj skrypt przed wyłączeniem interfejsu TUN/TAP"
70
71 msgid "Certificate authority"
72 msgstr "Urząd certyfikacji"
73
74 msgid "Change process priority"
75 msgstr "Zmień priorytet procesu"
76
77 msgid "Change to directory before initialization"
78 msgstr "Przejdź do katalogu przed inicjalizacją"
79
80 msgid "Check peer certificate against a CRL"
81 msgstr "Sprawdź certyfikat peera na obecność w CRL"
82
83 msgid "Chroot to directory after initialization"
84 msgstr "Zmień root (chroot) na katalog po inicjalizacji"
85
86 msgid "Client is disabled"
87 msgstr "Klient jest wyłączony"
88
89 msgid "Configuration category"
90 msgstr "Kategoria konfiguracji"
91
92 msgid "Configure client mode"
93 msgstr "Konfiguruj tryb klienta"
94
95 msgid "Configure server bridge"
96 msgstr "Konfiguruj serwer w trybie mostu"
97
98 msgid "Configure server mode"
99 msgstr "Konfiguruj serwer"
100
101 msgid "Connect through Socks5 proxy"
102 msgstr "Połącz poprzez SOCKS5 proxy"
103
104 msgid "Connect to remote host through an HTTP proxy"
105 msgstr "Połącz ze zdalnym hostem poprzez HTTP proxy"
106
107 msgid "Connection retry interval"
108 msgstr "Interwał powtarzania połączeń"
109
110 msgid "Cryptography"
111 msgstr "Kryptografia"
112
113 msgid "Daemonize after initialization"
114 msgstr "Przejdź w tryb demona po inicjalizacji"
115
116 msgid "Delay n seconds after connection"
117 msgstr "Opóźnienie n sekund po nawiązaniu połączenia"
118
119 msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
120 msgstr "Opóźnienie otwarcia interfejsu tun/tap i wykonania skryptu"
121
122 msgid "Diffie Hellman parameters"
123 msgstr "Parametry Diffie Hellman"
124
125 msgid "Directory for custom client config files"
126 msgstr "Katalog na pliki konfiguracyjne"
127
128 msgid "Disable Paging"
129 msgstr "Wyłącz stronicowanie"
130
131 msgid "Disable cipher initialisation vector"
132 msgstr "Wyłącz wektor inicjalizacji szyfru"
133
134 msgid "Disable options consistency check"
135 msgstr "Wyłącz sprawdzanie poprawności ustawień"
136
137 msgid "Disable replay protection"
138 msgstr "Wyłącz ochronę odpowiedzi"
139
140 msgid "Do not bind to local address and port"
141 msgstr "Nie związuj z lokalnym adresem i portem"
142
143 msgid "Don't actually execute ifconfig"
144 msgstr "Nie uruchamiaj obecnie ifconfig"
145
146 msgid "Don't add routes automatically"
147 msgstr "Nie dodawaj tras (routes) automatycznie"
148
149 msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
150 msgstr "Nie cacheuj haseł --askpass lub --auth-user-pass"
151
152 msgid "Don't inherit global push options"
153 msgstr "Nie dziedzicz globalnej opcji push"
154
155 msgid "Don't log timestamps"
156 msgstr "Nie zapisuj czasu w logu"
157
158 msgid "Don't re-read key on restart"
159 msgstr "Nie wczytuj ponownie klucza podczas restartu"
160
161 msgid "Don't require client certificate"
162 msgstr "Nie wymagaj certyfikatu od klienta"
163
164 msgid "Don't use adaptive lzo compression"
165 msgstr "Nie używaj adaptatywnej kompresji lzo"
166
167 msgid "Don't warn on ifconfig inconsistencies"
168 msgstr "Nie ostrzegaj przed niespójnością w ifconfig"
169
170 msgid "Echo parameters to log"
171 msgstr "Zapisuj parametry w logu"
172
173 msgid "Empirically measure MTU"
174 msgstr "Mierz MTU empirycznie"
175
176 msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
177 msgstr "Włącz sprzętowe przyspieszenie OpenSSL"
178
179 msgid "Enable Path MTU discovery"
180 msgstr "Włącz wykrywanie \"Path MTU\""
181
182 msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
183 msgstr "Włącz tryb szyfrowania statycznym kluczem (non-TLS)"
184
185 msgid "Enable TLS and assume client role"
186 msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę klienta"
187
188 msgid "Enable TLS and assume server role"
189 msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę serwera"
190
191 msgid "Enable internal datagram fragmentation"
192 msgstr "Włącz wewnętrzną fragmentację datagramu"
193
194 msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
195 msgstr "Włącz interfejs zarządzalny na <em>IP</em> <em>port</em>"
196
197 msgid "Enabled"
198 msgstr "Włączone"
199
200 msgid "Encryption cipher for packets"
201 msgstr "Szyfrowanie dla pakietów"
202
203 msgid "Execute shell cmd after routes are added"
204 msgstr "Wykonaj komendę powłoki po dodaniu tras"
205
206 msgid "Execute shell command on remote ip change"
207 msgstr "Wykonaj komendę powłoki po zmianie zdalnego IP"
208
209 msgid ""
210 "Executed in server mode on new client connections, when the client is still "
211 "untrusted"
212 msgstr ""
213 "Wykonane w trybie serwera na nowych połączeniach klienta, gdy klient jest "
214 "nadal niezaufany"
215
216 msgid ""
217 "Executed in server mode whenever an IPv4 address/route or MAC address is "
218 "added to OpenVPN's internal routing table"
219 msgstr ""
220 "Wykonane w trybie serwera, gdy adres IPv4, trasa lub adres MAC są dodane do "
221 "wewnętrznej tablicy routingu w OpenVPN"
222
223 msgid "Exit on TLS negotiation failure"
224 msgstr "Wyjdź przy niepowodzeniu negocjacji TLS"
225
226 msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
227 msgstr "Uzyskaj hasło PEM z kontroli tty przed demonizacją"
228
229 msgid "HMAC authentication for packets"
230 msgstr "Autoryzacja HMAC dla pakietów"
231
232 msgid "Handling of authentication failures"
233 msgstr "Postępowanie z błędami uwierzytelniania"
234
235 msgid ""
236 "Helper directive to simplify the expression of --ping and --ping-restart in "
237 "server mode configurations"
238 msgstr ""
239 "Dyrektywa Helper w celu uproszczenia wyrażenie --ping i --ping-restart w "
240 "konfiguracjach w trybie serwera"
241
242 msgid "If hostname resolve fails, retry"
243 msgstr "Jeżeli ustanowienie nazwy hosta nie powiedzie się, spróbuj ponownie"
244
245 msgid "Instance \"%s\""
246 msgstr "Instancja \"%s\""
247
248 msgid "Invalid"
249 msgstr "Nieprawidłowe"
250
251 msgid "Keep local IP address on restart"
252 msgstr "Zachowaj lokalny adres IP przy restarcie"
253
254 msgid "Keep remote IP address on restart"
255 msgstr "Zachowaj zdalny adres IP przy restarcie"
256
257 msgid "Keep tun/tap device open on restart"
258 msgstr "Utrzymaj urządzenie tun/tap po restarcie jako otwarte"
259
260 msgid "Key transition window"
261 msgstr "Okno zmiany klucza"
262
263 msgid "Limit repeated log messages"
264 msgstr "Limit powtarzających się wiadomości w logu"
265
266 msgid "Local certificate"
267 msgstr "Certyfikat lokalny"
268
269 msgid "Local host name or ip address"
270 msgstr "Lokalna nazwa hosta lub adres IP"
271
272 msgid "Local private key"
273 msgstr "Lokalny klucz prywatny"
274
275 msgid "Major mode"
276 msgstr "Tryb główny"
277
278 msgid "Make tun device IPv6 capable"
279 msgstr "Urządzenie tun zgodne z IPv6"
280
281 msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
282 msgstr "Maksymalna liczba wychodzących pakietów TCP w kolejce"
283
284 msgid "Networking"
285 msgstr "Ustawienia sieciowe"
286
287 msgid "Number of allocated broadcast buffers"
288 msgstr "Liczba przydzielonych buforów nadawczych"
289
290 msgid "Number of lines for log file history"
291 msgstr "Liczba linii w pliku dziennika historii"
292
293 msgid "Only accept connections from given X509 name"
294 msgstr "Akceptuj tylko połączenia z podanej nazwy X509"
295
296 msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
297 msgstr "Wykonaj procedurę \"ping timeout\" tylko jeżeli trasy istnieją"
298
299 msgid "OpenVPN"
300 msgstr "OpenVPN"
301
302 msgid "OpenVPN instances"
303 msgstr "Instancje OpenVPN"
304
305 msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
306 msgstr "Optymalizuj wpisy TUN/TAP/UDP"
307
308 msgid "Output to syslog and do not daemonize"
309 msgstr "Wysyłaj do syslog'a i nie demonizuj"
310
311 msgid "Overview"
312 msgstr "Przegląd"
313
314 msgid "PKCS#12 file containing keys"
315 msgstr "Plik PKCS#12 zawierający klucze"
316
317 msgid "Pass environment variables to script"
318 msgstr "Przekaż zmienne środowiskowe do skryptu"
319
320 msgid "Persist replay-protection state"
321 msgstr "Utrzymaj status ochrony odpowiedzi"
322
323 msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
324 msgstr ""
325
326 msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
327 msgstr "Pinguj zdalnego co n sekund przez port TCP/UDP"
328
329 msgid "Policy level over usage of external programs and scripts"
330 msgstr ""
331 "Poziom zasad odnoszących się do używania zewnętrznych programów i skryptów"
332
333 msgid "Port"
334 msgstr "Port"
335
336 msgid "Protocol"
337 msgstr "Protokół"
338
339 msgid "Proxy timeout in seconds"
340 msgstr "Czas bezczynności proxy w sekundach"
341
342 msgid "Push an ifconfig option to remote"
343 msgstr "Wyślij opcje ifconfig do zdalnego"
344
345 msgid "Push options to peer"
346 msgstr "Wyślij opcje do peera"
347
348 msgid "Query management channel for private key"
349 msgstr "Kanał zarządzania zapytaniami dla klucza prywatnego"
350
351 msgid "Randomly choose remote server"
352 msgstr "Losowo wybierz serwer zdalny"
353
354 msgid "Refuse connection if no custom client config"
355 msgstr ""
356
357 msgid "Remap SIGUSR1 signals"
358 msgstr "Przemapuj SIGUSR1"
359
360 msgid "Remote host name or ip address"
361 msgstr "Nazwa lub IP zdalnego hosta"
362
363 msgid "Remote ping timeout"
364 msgstr ""
365
366 msgid "Renegotiate data chan. key after bytes"
367 msgstr ""
368
369 msgid "Renegotiate data chan. key after packets"
370 msgstr ""
371
372 msgid "Renegotiate data chan. key after seconds"
373 msgstr ""
374
375 msgid "Replay protection sliding window size"
376 msgstr ""
377
378 msgid "Require explicit designation on certificate"
379 msgstr ""
380
381 msgid "Require explicit key usage on certificate"
382 msgstr ""
383
384 msgid "Restart after remote ping timeout"
385 msgstr ""
386
387 msgid "Retransmit timeout on TLS control channel"
388 msgstr ""
389
390 msgid "Retry indefinitely on HTTP proxy errors"
391 msgstr ""
392
393 msgid "Retry indefinitely on Socks proxy errors"
394 msgstr ""
395
396 msgid "Route subnet to client"
397 msgstr ""
398
399 msgid "Run as an inetd or xinetd server"
400 msgstr ""
401
402 msgid "Run script cmd on client connection"
403 msgstr ""
404
405 msgid "Run script cmd on client disconnection"
406 msgstr ""
407
408 msgid "Run up/down scripts for all restarts"
409 msgstr ""
410
411 msgid "Send notification to peer on disconnect"
412 msgstr ""
413
414 msgid "Service"
415 msgstr ""
416
417 msgid "Set GID to group"
418 msgstr ""
419
420 msgid "Set TCP/UDP MTU"
421 msgstr ""
422
423 msgid "Set UID to user"
424 msgstr ""
425
426 msgid "Set aside a pool of subnets"
427 msgstr ""
428
429 msgid "Set extended HTTP proxy options"
430 msgstr ""
431
432 msgid "Set output verbosity"
433 msgstr ""
434
435 msgid "Set size of real and virtual address hash tables"
436 msgstr ""
437
438 msgid "Set the TCP/UDP receive buffer size"
439 msgstr ""
440
441 msgid "Set the TCP/UDP send buffer size"
442 msgstr ""
443
444 msgid "Set tun/tap TX queue length"
445 msgstr ""
446
447 msgid "Set tun/tap adapter parameters"
448 msgstr ""
449
450 msgid "Set tun/tap device MTU"
451 msgstr ""
452
453 msgid "Set tun/tap device overhead"
454 msgstr ""
455
456 msgid "Set upper bound on TCP MSS"
457 msgstr ""
458
459 msgid "Shaping for peer bandwidth"
460 msgstr ""
461
462 msgid "Shell cmd to execute after tun device open"
463 msgstr ""
464
465 msgid "Shell cmd to run after tun device close"
466 msgstr ""
467
468 msgid "Shell command to verify X509 name"
469 msgstr ""
470
471 msgid "Silence the output of replay warnings"
472 msgstr ""
473
474 msgid "Size of cipher key"
475 msgstr ""
476
477 msgid "Specify a default gateway for routes"
478 msgstr ""
479
480 msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
481 msgstr ""
482
483 msgid "Start/Stop"
484 msgstr "Start/Stop"
485
486 msgid "Started"
487 msgstr "Uruchomiono"
488
489 msgid "Status file format version"
490 msgstr "Wersja formatu pliku statusu"
491
492 msgid "Switch to advanced configuration »"
493 msgstr "Konfiguracja zaawansowana »"
494
495 msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
496 msgstr "Numer portu TCP/UDP zarówno dla lokalnego jak i zdalnego"
497
498 msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
499 msgstr "Numer portu TCP/UDP dla lokalnego (domyślnie=1194)"
500
501 msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
502 msgstr "Numer portu TCP/UDP dla zdalnego (domyślnie=1194)"
503
504 msgid "TLS cipher"
505 msgstr "Kodowanie TLS"
506
507 msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
508 msgstr "Przepuszczanie TOS (dotyczy tylko IPv4)"
509
510 msgid "Temporary directory for client-connect return file"
511 msgstr "Katalog tymczasowy dla pliku zwrotnego połączenia klienta"
512
513 msgid "Timeframe for key exchange"
514 msgstr ""
515
516 msgid "Type of used device"
517 msgstr "Typ użytego urządzenia"
518
519 msgid "Use fast LZO compression"
520 msgstr "Użyj szybkiej kompresji LZO"
521
522 msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
523 msgstr "Użyj indywidualnego adresu zamiast podsieci /30"
524
525 msgid "Use protocol"
526 msgstr "Użyj protokołu"
527
528 msgid "Use tun/tap device node"
529 msgstr "Użyj węzła urządzenia tun/tap"
530
531 msgid "Use username as common name"
532 msgstr "Użyj nazwy użytkownika jako nazwy wspólnej"
533
534 msgid "VPN"
535 msgstr "VPN"
536
537 msgid "Write log to file"
538 msgstr "Zapisz log do pliku"
539
540 msgid "Write process ID to file"
541 msgstr "Zapisz numer ID procesu do pliku"
542
543 msgid "Write status to file every n seconds"
544 msgstr "Zapisz status do pliku co n sekund"
545
546 msgid "no"
547 msgstr "nie"
548
549 msgid "tun/tap device"
550 msgstr "urządzenie tun/tap"
551
552 msgid "tun/tap inactivity timeout"
553 msgstr "czas bezczynności tun/tap"
554
555 msgid "yes (%i)"
556 msgstr "tak (%i)"
557
558 msgid "« Switch to basic configuration"
559 msgstr "« Konfiguracja podstawowa"