luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / statistics.po
1 # statistics.pot
2 # generated from ./applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 15:20+0200\n"
7 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Action (target)"
18 msgstr "Akcja (cel)"
19
20 msgid "Add command for reading values"
21 msgstr "Dodaj polecenie do odczytywania wartości"
22
23 msgid "Add matching rule"
24 msgstr "Dodaj pasującą regułę"
25
26 msgid "Add multiple hosts separated by space."
27 msgstr "Dodaj wiele hostów rozdzielonych spacjami."
28
29 msgid "Add notification command"
30 msgstr "Dodaj komendę powiadamiającą"
31
32 msgid "Base Directory"
33 msgstr "Główny katalog"
34
35 msgid "Basic monitoring"
36 msgstr "Podstawowy monitoring"
37
38 msgid "CPU Plugin Configuration"
39 msgstr "Konfiguracja CPU"
40
41 msgid "CSV Output"
42 msgstr "Wyjście CSV"
43
44 msgid "CSV Plugin Configuration"
45 msgstr "Konfiguracja CSV"
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Cache collected data for"
49 msgstr "Cache dla"
50
51 msgid "Cache flush interval"
52 msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
53
54 msgid "Chain"
55 msgstr "Łańcuch"
56
57 msgid "CollectLinks"
58 msgstr "CollectLinks"
59
60 msgid "CollectRoutes"
61 msgstr "CollectRoutes"
62
63 msgid "CollectTopology"
64 msgstr "CollectTopology"
65
66 msgid "Collectd"
67 msgstr "Collectd"
68
69 msgid "Collectd Settings"
70 msgstr "Ustawienia Collectd"
71
72 msgid ""
73 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
74 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
75 "collectd daemon."
76 msgstr ""
77 "Collectd to mały deomon do zbieranie danych z różnych źródeł za pomocą "
78 "różnych wtyczek. Na tej stronie można zmienić ogólne ustawienia demona "
79 "collectd."
80
81 msgid "Conntrack"
82 msgstr "Conntrack"
83
84 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
85 msgstr "Konfiguracja wtyczki Conntrack"
86
87 msgid "DF Plugin Configuration"
88 msgstr "Konfiguracja wtyczki DF"
89
90 msgid "DNS"
91 msgstr "DNS"
92
93 msgid "DNS Plugin Configuration"
94 msgstr "Konfiguracja wtyczki DNS"
95
96 msgid "Data collection interval"
97 msgstr "Odstępy zbierania danych"
98
99 msgid "Datasets definition file"
100 msgstr "Zdefiniowany plik ustawień"
101
102 msgid "Destination ip range"
103 msgstr "Zakres docelowych adresów IP"
104
105 msgid "Directory for collectd plugins"
106 msgstr "Katalog wtyczek collectd"
107
108 msgid "Directory for sub-configurations"
109 msgstr "Katalog podkonfiguracji"
110
111 msgid "Disk Plugin Configuration"
112 msgstr "Konfiguracja wtyczki dysk"
113
114 msgid "Disk Space Usage"
115 msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
116
117 msgid "Disk Usage"
118 msgstr "Użycie dysku"
119
120 msgid "Display timespan »"
121 msgstr "Przedział czasu wyświetlania »"
122
123 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
124 msgstr "Konfiguracja wtyczki E-mail"
125
126 msgid "Email"
127 msgstr "E-mail"
128
129 msgid "Enable this plugin"
130 msgstr "Włącz tę wtyczkę"
131
132 msgid "Exec"
133 msgstr "Exec"
134
135 msgid "Exec Plugin Configuration"
136 msgstr "Konfiguracja wtyczki Exec"
137
138 msgid "Filter class monitoring"
139 msgstr "Monitorowanie filtra klas"
140
141 msgid "Firewall"
142 msgstr "Firewall"
143
144 msgid "Flush cache after"
145 msgstr "Opróżnić cache po"
146
147 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
148 msgstr ""
149
150 msgid "Graphs"
151 msgstr "Wykresy"
152
153 msgid "Group"
154 msgstr "Grupa"
155
156 msgid ""
157 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
158 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
159 msgstr ""
160 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
161 "collectd, by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
162
163 msgid ""
164 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
165 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
166 "will be feeded to the the called programs stdin."
167 msgstr ""
168 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
169 "collectd, kiedy zostaną osiągnięte konkretne wartości progowe. Wartości "
170 "powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
171
172 msgid ""
173 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
174 "are selected."
175 msgstr ""
176 "Tutaj można zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
177 "monitorowane reguły iptables."
178
179 msgid "Host"
180 msgstr "Host"
181
182 msgid "Hostname"
183 msgstr "Nazwa hosta"
184
185 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
186 msgstr "Numer IP lub nazwa hosta jako wyjście txtinfo"
187
188 msgid "IRQ Plugin Configuration"
189 msgstr "Konfiguracja wtyczki IRQ"
190
191 msgid "Ignore source addresses"
192 msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
193
194 msgid "Incoming interface"
195 msgstr "Interfejs przychodzący"
196
197 msgid "Installed network plugins:"
198 msgstr "Zainstalowane wtyczki sieciowe:"
199
200 msgid "Installed output plugins:"
201 msgstr "Zainstalowane wtyczki wyjścia:"
202
203 msgid "Interface Plugin Configuration"
204 msgstr "Konfiguracja wtyczki Interfejs"
205
206 msgid "Interfaces"
207 msgstr "Interfejsy"
208
209 msgid "Interrupts"
210 msgstr "Przerwania"
211
212 msgid "Interval for pings"
213 msgstr "Odstępy dla pingów"
214
215 msgid "Iptables Plugin Configuration"
216 msgstr "Konfiguracja wtyczki iptables"
217
218 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
219 msgstr ""
220 "Pozostaw niezaznaczone do automatycznego określenia interfejsu do "
221 "monitorowania."
222
223 msgid "Listen host"
224 msgstr "Nasłuchuj host"
225
226 msgid "Listen port"
227 msgstr "Nasłuchuj port"
228
229 msgid "Listener interfaces"
230 msgstr "Interfejsy nasłuchującego"
231
232 msgid "Load Plugin Configuration"
233 msgstr "Konfiguracja wtyczki Obciążenie"
234
235 msgid "Maximum allowed connections"
236 msgstr "Maksymalna ilość połączeń"
237
238 msgid "Memory"
239 msgstr "Pamięć"
240
241 msgid "Memory Plugin Configuration"
242 msgstr "Konfiguracja wtyczki Pamięć"
243
244 msgid "Monitor all except specified"
245 msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
246
247 msgid "Monitor all local listen ports"
248 msgstr "Monitoruj wszystkie lokalne otwarte porty"
249
250 msgid "Monitor devices"
251 msgstr "Monitoruj urządzenia"
252
253 msgid "Monitor disks and partitions"
254 msgstr "Monitoruj dyski i partycje"
255
256 msgid "Monitor filesystem types"
257 msgstr "Monitoruj system plików"
258
259 msgid "Monitor hosts"
260 msgstr "Monitoruj hosty"
261
262 msgid "Monitor interfaces"
263 msgstr "Monitoruj interfejsy"
264
265 msgid "Monitor interrupts"
266 msgstr "Monitoruj przerwania"
267
268 msgid "Monitor local ports"
269 msgstr "Monitoruj porty lokalne"
270
271 msgid "Monitor mount points"
272 msgstr "Monitoruj punkty zamontowania"
273
274 msgid "Monitor processes"
275 msgstr "Monitoruj procesy"
276
277 msgid "Monitor remote ports"
278 msgstr "Monitoruj porty zdalne"
279
280 msgid "Name of the rule"
281 msgstr "Nazwa tej reguły"
282
283 msgid "Netlink"
284 msgstr "Netlink"
285
286 msgid "Netlink Plugin Configuration"
287 msgstr "Konfiguracja wtyczki Netlink"
288
289 msgid "Network"
290 msgstr "Sieć"
291
292 msgid "Network Plugin Configuration"
293 msgstr "Konfiguracja wtyczki Sieć"
294
295 msgid "Network plugins"
296 msgstr "Wtyczki sieciowe"
297
298 msgid ""
299 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
300 "interface traffic, iptables rules etc."
301 msgstr ""
302 "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
303 "ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
304
305 msgid "Network protocol"
306 msgstr "Protokoły sieciowe"
307
308 msgid "Number of threads for data collection"
309 msgstr "Liczba wątków do zbierania danych"
310
311 msgid "OLSRd"
312 msgstr "OLSRd"
313
314 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
315 msgstr "Konfiguracja wtyczki OLSRd"
316
317 msgid "Only create average RRAs"
318 msgstr "Twórz tylko średnie archiwa RRA"
319
320 msgid "Options"
321 msgstr "Opcje"
322
323 msgid "Outgoing interface"
324 msgstr "Interfejs wychodzący"
325
326 msgid "Output plugins"
327 msgstr "Pluginy wyjścia"
328
329 msgid ""
330 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
331 "is possible to enable multiple plugin at one, for example to store collected "
332 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
333 "collectd instances."
334 msgstr ""
335 "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania zgromadzonych "
336 "danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład przechowywać dane w "
337 "bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji collectd w sieci."
338
339 msgid "Ping"
340 msgstr "Ping"
341
342 msgid "Ping Plugin Configuration"
343 msgstr "Konfiguracja wtyczki Ping"
344
345 msgid "Port"
346 msgstr "Port"
347
348 msgid "Processes"
349 msgstr "Procesy"
350
351 msgid "Processes Plugin Configuration"
352 msgstr "Konfiguracja wtyczki Procesy"
353
354 msgid "Processes to monitor separated by space"
355 msgstr "Monitorowane procesy oddzielone spacją"
356
357 msgid "Processor"
358 msgstr "Procesor"
359
360 msgid "Qdisc monitoring"
361 msgstr "Monitorowanie Qdisc"
362
363 msgid "RRD XFiles Factor"
364 msgstr "RRD XFiles Factor"
365
366 msgid "RRD heart beat interval"
367 msgstr ""
368
369 msgid "RRD step interval"
370 msgstr ""
371
372 msgid "RRDTool"
373 msgstr "RRDTool"
374
375 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
376 msgstr "Konfiguracja wtyczki RRDTool"
377
378 msgid "Rows per RRA"
379 msgstr "Wierszy w archiwum RRA"
380
381 msgid "Script"
382 msgstr "Skrypt"
383
384 msgid "Seconds"
385 msgstr "Sekundy"
386
387 msgid "Server host"
388 msgstr "Host serwer"
389
390 msgid "Server port"
391 msgstr "Port serwera"
392
393 msgid "Shaping class monitoring"
394 msgstr ""
395
396 msgid "Socket file"
397 msgstr ""
398
399 msgid "Socket group"
400 msgstr ""
401
402 msgid "Socket permissions"
403 msgstr ""
404
405 msgid "Source ip range"
406 msgstr "Zakres źródłowych adresów ip"
407
408 msgid "Specifies what information to collect about links."
409 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o linkach."
410
411 msgid "Specifies what information to collect about routes."
412 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o trasach."
413
414 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
415 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o globalnej topologii."
416
417 msgid "Statistics"
418 msgstr "Statystyki"
419
420 msgid "Storage directory"
421 msgstr "Katalog przechowywania"
422
423 msgid "Storage directory for the csv files"
424 msgstr "Katalog przechowywania plików csv"
425
426 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
427 msgstr ""
428 "Przechowuj wartości danych jako wskaźniki zamiast wartości bezwzględnych"
429
430 msgid "Stored timespans"
431 msgstr "Przechowywane okresy czasu"
432
433 msgid "System Load"
434 msgstr "Obciążenie systemu"
435
436 msgid "System plugins"
437 msgstr "Wtyczki systemowe"
438
439 msgid ""
440 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
441 "the device.:"
442 msgstr ""
443 "Wtyczki systemowe zbierają wartości o stanie systemu i użyciu zasobów "
444 "urządzenia.:"
445
446 msgid "TCP Connections"
447 msgstr "Połączenia TCP"
448
449 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
450 msgstr "Konfiguracja wtyczki Połączenia TCP"
451
452 msgid "TTL for network packets"
453 msgstr "TTL dla pakietów sieciowych"
454
455 msgid "TTL for ping packets"
456 msgstr "TTL dla pakietów ping"
457
458 msgid "Table"
459 msgstr "Tabela"
460
461 msgid ""
462 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
463 "plugin of OLSRd."
464 msgstr ""
465 "Wtyczka OLSRd odczytuje informacje o sieciach mesh z wtyczki txtinfo dla "
466 "OLSRd."
467
468 msgid ""
469 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
470 "connections."
471 msgstr "Wtyczka Conntrack zbiera statystyki o liczbie śledzonych połączeń."
472
473 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
474 msgstr "Wtyczka CPU zbiera podstawowe statystyki o użyciu procesora"
475
476 msgid ""
477 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
478 "processing by external programs."
479 msgstr ""
480 "Wtyczka CSV gromadzi zebrane dane w formacie plików csv do dalszej obróbki "
481 "przez zewnętrzne programy."
482
483 msgid ""
484 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
485 "devices, mount points or filesystem types."
486 msgstr ""
487 "Wtyczka \"df\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania miejsca na różnych "
488 "urządzenia, dyskach i systemach plików."
489
490 msgid ""
491 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
492 "or whole disks."
493 msgstr ""
494 "Wtyczka \"disk\" zbiera szczegółowe informacje z poszczególnych partycji lub "
495 "całych dysków."
496
497 msgid ""
498 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
499 "selected interfaces."
500 msgstr ""
501 "Wtyczka \"dns\" zbiera statystyki odnośnie ruchu DNS dla wybranych "
502 "interfejsów."
503
504 msgid ""
505 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
506 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
507 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
508 "be used in other ways as well."
509 msgstr ""
510
511 msgid ""
512 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
513 "external processes when certain threshold values have been reached."
514 msgstr ""
515
516 msgid ""
517 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
518 msgstr "Wtyczka \"interface\" zbiera statystyki z wybranych interfejsów."
519
520 msgid ""
521 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
522 "informations about processed bytes and packets per rule."
523 msgstr ""
524 "Wtyczka \"iptables\" monitoruje wybrane reguły firewalla i zbiera statystyki o "
525 "procesach, bajtach i pakietach przypadających na daną regułę."
526
527 msgid ""
528 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
529 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
530 msgstr ""
531
532 msgid ""
533 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
534 "and quality."
535 msgstr ""
536 "Wtyczka \"iwinfo\" zbiera statystyki o sygnale, zakłóceniach i jakości sieci "
537 "WiFi."
538
539 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
540 msgstr "Wtyczka \"load\" zbiera statystyki o ogólnych obciążeniu systemu."
541
542 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
543 msgstr "\"wtyczka \"memory\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania pamięci."
544
545 msgid ""
546 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
547 "filter-statistics for selected interfaces."
548 msgstr ""
549
550 msgid ""
551 "The network plugin provides network based communication between different "
552 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
553 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
554 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
555 msgstr ""
556
557 msgid ""
558 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
559 "the roundtrip time for each host."
560 msgstr ""
561 "Wtyczka \"ping\" wysyła komunikaty icmp i nasłuchuje odpowiedzi z wybranych "
562 "hostów oraz mierzy czasy odpowiedzi zwrotnych dla każdego z nich."
563
564 msgid ""
565 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
566 "memory usage of selected processes."
567 msgstr ""
568
569 msgid ""
570 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
571 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
572 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
573 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
574 msgstr ""
575
576 msgid ""
577 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
578 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
579 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
580 msgstr ""
581 "Statystyki bazuja na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> "
582 "oraz wykorzystują <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> do "
583 "generowania diagramów i wykresów z zebranych danych."
584
585 msgid ""
586 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
587 "selected ports."
588 msgstr ""
589 "Wtyczka \"tcpconns\" zbiera informacje o otwartych połączeniach tcp dla "
590 "wybranych portów."
591
592 msgid ""
593 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
594 "collected data from a running collectd instance."
595 msgstr ""
596
597 msgid ""
598 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
599 "noise and quality."
600 msgstr ""
601 "Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości WiFi."
602
603 msgid ""
604 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
605 "connections."
606 msgstr ""
607
608 msgid ""
609 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
610 msgstr "Ta sekcja określa do jakich serwerów zebrane dane zostaną wysłane."
611
612 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
613 msgstr ""
614
615 msgid "UnixSock"
616 msgstr "UnixSock"
617
618 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
619 msgstr "Konfiguracja wtyczki UnixSock"
620
621 msgid "Used PID file"
622 msgstr ""
623
624 msgid "User"
625 msgstr "Uzytkownik"
626
627 msgid "Verbose monitoring"
628 msgstr ""
629
630 msgid "Wireless"
631 msgstr "WiFi"
632
633 msgid "Wireless Plugin Configuration"
634 msgstr "konfiguracja wtyczki WiFi"
635
636 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
637 msgstr ""
638
639 msgid "e.g. br-ff"
640 msgstr ""
641
642 msgid "e.g. br-lan"
643 msgstr ""
644
645 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
646 msgstr ""
647
648 msgid "max. 16 chars"
649 msgstr ""
650
651 msgid "reduces rrd size"
652 msgstr ""
653
654 msgid "seconds; multiple separated by space"
655 msgstr ""
656
657 msgid "server interfaces"
658 msgstr ""