5ad472f22e908364a6fa8f68959a6d1b8efc367f
[project/luci.git] / po / pl / statistics.po
1 # statistics.pot
2 # generated from ./applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-09-04 12:14+0200\n"
7 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Action (target)"
18 msgstr "Akcja (cel)"
19
20 msgid "Add command for reading values"
21 msgstr "Dodaj polecenie do odczytywania wartości"
22
23 msgid "Add matching rule"
24 msgstr "Dodaj pasującą regułę"
25
26 msgid "Add multiple hosts separated by space."
27 msgstr "Dodaj wiele hostów rozdzielonych spacjami."
28
29 msgid "Add notification command"
30 msgstr "Dodaj komendę powiadamiającą"
31
32 msgid "Base Directory"
33 msgstr "Główny katalog"
34
35 msgid "Basic monitoring"
36 msgstr "Podstawowy monitoring"
37
38 msgid "CPU Plugin Configuration"
39 msgstr "Konfiguracja CPU"
40
41 msgid "CSV Output"
42 msgstr "Wyjście CSV"
43
44 msgid "CSV Plugin Configuration"
45 msgstr "Konfiguracja CSV"
46
47 msgid "Cache collected data for"
48 msgstr ""
49
50 msgid "Cache flush interval"
51 msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
52
53 msgid "Chain"
54 msgstr "Łańcuch"
55
56 msgid "CollectLinks"
57 msgstr ""
58
59 msgid "CollectRoutes"
60 msgstr ""
61
62 msgid "CollectTopology"
63 msgstr ""
64
65 msgid "Collectd"
66 msgstr "Collectd"
67
68 msgid "Collectd Settings"
69 msgstr "Ustawienia Collectd"
70
71 msgid ""
72 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
73 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
74 "collectd daemon."
75 msgstr ""
76 "Collectd to mały deomon do zbieranie danych z różnych źródeł za pomocą "
77 "różnych wtyczek. Na tej stronie można zmienić ogólne ustawienia demona "
78 "collectd."
79
80 msgid "Conntrack"
81 msgstr "Conntrack"
82
83 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
84 msgstr "Konfiguracja wtyczki Conntrack"
85
86 msgid "DF Plugin Configuration"
87 msgstr "Konfiguracja wtyczki DF"
88
89 msgid "DNS"
90 msgstr "DNS"
91
92 msgid "DNS Plugin Configuration"
93 msgstr "Konfiguracja wtyczki DNS"
94
95 msgid "Data collection interval"
96 msgstr "Odstępy zbierania danych"
97
98 msgid "Datasets definition file"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Destination ip range"
102 msgstr ""
103
104 msgid "Directory for collectd plugins"
105 msgstr "Katalog wtyczek collectd"
106
107 msgid "Directory for sub-configurations"
108 msgstr "Katalog podkonfiguracji"
109
110 msgid "Disk Plugin Configuration"
111 msgstr "Konfiguracja wtyczki dysk"
112
113 msgid "Disk Space Usage"
114 msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
115
116 msgid "Disk Usage"
117 msgstr "Użycie dysku"
118
119 msgid "Display timespan »"
120 msgstr "Przedział czasu wyświetlania »"
121
122 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
123 msgstr "Konfiguracja wtyczki E-mail"
124
125 msgid "Email"
126 msgstr "E-mail"
127
128 msgid "Enable this plugin"
129 msgstr "Włącz tę wtyczkę"
130
131 msgid "Exec"
132 msgstr "Exec"
133
134 msgid "Exec Plugin Configuration"
135 msgstr "Konfiguracja wtyczki Exec"
136
137 msgid "Filter class monitoring"
138 msgstr "Monitorowanie filtra klas"
139
140 msgid "Firewall"
141 msgstr "Firewall"
142
143 msgid "Flush cache after"
144 msgstr "Opróżnić cache po"
145
146 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Graphs"
150 msgstr "Wykresy"
151
152 msgid "Group"
153 msgstr "Grupa"
154
155 msgid ""
156 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
157 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
158 msgstr ""
159 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
160 "collectd, by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
161
162 msgid ""
163 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
164 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
165 "will be feeded to the the called programs stdin."
166 msgstr ""
167 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
168 "collectd, kiedy zostaną osiągnięte konkretne wartości progowe. Wartości "
169 "powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
170
171 msgid ""
172 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
173 "are selected."
174 msgstr ""
175 "Tutaj można zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
176 "monitorowane reguły iptables."
177
178 msgid "Host"
179 msgstr "Host"
180
181 msgid "Hostname"
182 msgstr "Nazwa hosta"
183
184 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
185 msgstr "Numer IP lub nazwa hosta jako wyjście txtinfo"
186
187 msgid "IRQ Plugin Configuration"
188 msgstr "Konfiguracja wtyczki IRQ"
189
190 msgid "Ignore source addresses"
191 msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
192
193 msgid "Incoming interface"
194 msgstr "Interfejs przychodzący"
195
196 msgid "Installed network plugins:"
197 msgstr "Zainstalowane wtyczki sieciowe:"
198
199 msgid "Installed output plugins:"
200 msgstr "Zainstalowane wtyczki wyjścia:"
201
202 msgid "Interface Plugin Configuration"
203 msgstr "Konfiguracja wtyczki Interfejs"
204
205 msgid "Interfaces"
206 msgstr "Interfejsy"
207
208 msgid "Interrupts"
209 msgstr "Przerwania"
210
211 msgid "Interval for pings"
212 msgstr "Odstępy dla pingów"
213
214 msgid "Iptables Plugin Configuration"
215 msgstr "Konfiguracja wtyczki iptables"
216
217 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
218 msgstr ""
219 "Pozostaw niezaznaczone do automatycznego określenia interfejsu do "
220 "monitorowania."
221
222 msgid "Listen host"
223 msgstr "Nasłuchuj host"
224
225 msgid "Listen port"
226 msgstr "Nasłuchuj port"
227
228 msgid "Listener interfaces"
229 msgstr "Interfejsy nasłuchującego"
230
231 msgid "Load Plugin Configuration"
232 msgstr "Konfiguracja wtyczki Obciążenie"
233
234 msgid "Maximum allowed connections"
235 msgstr "Maksymalna ilość połączeń"
236
237 msgid "Memory"
238 msgstr "Pamięć"
239
240 msgid "Memory Plugin Configuration"
241 msgstr "Konfiguracja wtyczki Pamięć"
242
243 msgid "Monitor all except specified"
244 msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
245
246 msgid "Monitor all local listen ports"
247 msgstr "Monitoruj wszystkie lokalne otwarte porty"
248
249 msgid "Monitor devices"
250 msgstr "Monitoruj urządzenia"
251
252 msgid "Monitor disks and partitions"
253 msgstr "Monitoruj dyski i partycje"
254
255 msgid "Monitor filesystem types"
256 msgstr "Monitoruj system plików"
257
258 msgid "Monitor hosts"
259 msgstr "Monitoruj hosty"
260
261 msgid "Monitor interfaces"
262 msgstr "Monitoruj interfejsy"
263
264 msgid "Monitor interrupts"
265 msgstr "Monitoruj przerwania"
266
267 msgid "Monitor local ports"
268 msgstr "Monitoruj porty lokalne"
269
270 msgid "Monitor mount points"
271 msgstr "Monitoruj punkty zamontowania"
272
273 msgid "Monitor processes"
274 msgstr "Monitoruj procesy"
275
276 msgid "Monitor remote ports"
277 msgstr "Monitoruj porty zdalne"
278
279 msgid "Name of the rule"
280 msgstr "Nazwa tej reguły"
281
282 msgid "Netlink"
283 msgstr "Netlink"
284
285 msgid "Netlink Plugin Configuration"
286 msgstr "Konfiguracja wtyczki Netlink"
287
288 msgid "Network"
289 msgstr "Sieć"
290
291 msgid "Network Plugin Configuration"
292 msgstr "Konfiguracja wtyczki Sieć"
293
294 msgid "Network plugins"
295 msgstr "Wtyczki sieciowe"
296
297 msgid ""
298 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
299 "interface traffic, iptables rules etc."
300 msgstr ""
301 "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
302 "ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
303
304 msgid "Network protocol"
305 msgstr "Protokoły sieciowe"
306
307 msgid "Number of threads for data collection"
308 msgstr "Liczba wątków do zbierania danych"
309
310 msgid "OLSRd"
311 msgstr "OLSRd"
312
313 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
314 msgstr "Konfiguracja wtyczki OLSRd"
315
316 msgid "Only create average RRAs"
317 msgstr "Twórz tylko średnie archiwa RRA"
318
319 msgid "Options"
320 msgstr "Opcje"
321
322 msgid "Outgoing interface"
323 msgstr "Interfejs wychodzący"
324
325 msgid "Output plugins"
326 msgstr "Pluginy wyjścia"
327
328 msgid ""
329 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
330 "is possible to enable multiple plugin at one, for example to store collected "
331 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
332 "collectd instances."
333 msgstr ""
334 "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania zgromadzonych "
335 "danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład przechowywać dane w "
336 "bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji collectd w sieci."
337
338 msgid "Ping"
339 msgstr "Ping"
340
341 msgid "Ping Plugin Configuration"
342 msgstr "Konfiguracja wtyczki Ping"
343
344 msgid "Port"
345 msgstr "Port"
346
347 msgid "Processes"
348 msgstr "Procesy"
349
350 msgid "Processes Plugin Configuration"
351 msgstr "Konfiguracja wtyczki Procesy"
352
353 msgid "Processes to monitor separated by space"
354 msgstr "Monitorowane procesy oddzielone spacją"
355
356 msgid "Processor"
357 msgstr "Procesor"
358
359 msgid "Qdisc monitoring"
360 msgstr "Monitorowanie Qdisc"
361
362 msgid "RRD XFiles Factor"
363 msgstr ""
364
365 msgid "RRD heart beat interval"
366 msgstr ""
367
368 msgid "RRD step interval"
369 msgstr ""
370
371 msgid "RRDTool"
372 msgstr "RRDTool"
373
374 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
375 msgstr "Konfiguracja wtyczki RRDTool"
376
377 msgid "Rows per RRA"
378 msgstr "Wierszy w archiwum RRA"
379
380 msgid "Script"
381 msgstr "Skrypt"
382
383 msgid "Seconds"
384 msgstr "Sekundy"
385
386 msgid "Server host"
387 msgstr "Host serwer"
388
389 msgid "Server port"
390 msgstr "Port serwera"
391
392 msgid "Shaping class monitoring"
393 msgstr ""
394
395 msgid "Socket file"
396 msgstr ""
397
398 msgid "Socket group"
399 msgstr ""
400
401 msgid "Socket permissions"
402 msgstr ""
403
404 msgid "Source ip range"
405 msgstr "Zakres źródłowych adresów ip"
406
407 msgid "Specifies what information to collect about links."
408 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o linkach."
409
410 msgid "Specifies what information to collect about routes."
411 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o trasach."
412
413 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
414 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o globalnej topologii."
415
416 msgid "Statistics"
417 msgstr "Statystyki"
418
419 msgid "Storage directory"
420 msgstr "Katalog przechowywania"
421
422 msgid "Storage directory for the csv files"
423 msgstr "Katalog przechowywania plików csv"
424
425 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
426 msgstr ""
427 "Przechowuj wartości danych jako wskaźniki zamiast wartości bezwzględnych"
428
429 msgid "Stored timespans"
430 msgstr "Przechowywane okresy czasu"
431
432 msgid "System Load"
433 msgstr "Obciążenie systemu"
434
435 msgid "System plugins"
436 msgstr "Wtyczki systemowe"
437
438 msgid ""
439 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
440 "the device.:"
441 msgstr ""
442 "Wtyczki systemowe zbierają wartości o stanie systemu i użyciu zasobów "
443 "urządzenia.:"
444
445 msgid "TCP Connections"
446 msgstr "Połączenia TCP"
447
448 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
449 msgstr "Konfiguracja wtyczki Połączenia TCP"
450
451 msgid "TTL for network packets"
452 msgstr "TTL dla pakietów sieciowych"
453
454 msgid "TTL for ping packets"
455 msgstr "TTL dla pakietów ping"
456
457 msgid "Table"
458 msgstr "Tabela"
459
460 msgid ""
461 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
462 "plugin of OLSRd."
463 msgstr ""
464 "Wtyczka OLSRd odczytuje informacje o sieciach mesh z wtyczki txtinfo dla "
465 "OLSRd."
466
467 msgid ""
468 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
469 "connections."
470 msgstr "Wtyczka Conntrack zbiera statystyki o liczbie śledzonych połączeń."
471
472 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
473 msgstr "Wtyczka CPU zbiera podstawowe statystyki o użyciu procesora"
474
475 msgid ""
476 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
477 "processing by external programs."
478 msgstr ""
479 "Wtyczka CSV gromadzi zebrane dane w formacie plików csv do dalszej obróbki "
480 "przez zewnętrzne programy."
481
482 msgid ""
483 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
484 "devices, mount points or filesystem types."
485 msgstr ""
486
487 msgid ""
488 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
489 "or whole disks."
490 msgstr ""
491
492 msgid ""
493 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
494 "selected interfaces."
495 msgstr ""
496
497 msgid ""
498 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
499 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
500 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
501 "be used in other ways as well."
502 msgstr ""
503
504 msgid ""
505 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
506 "external processes when certain threshold values have been reached."
507 msgstr ""
508
509 msgid ""
510 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
511 msgstr ""
512
513 msgid ""
514 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
515 "informations about processed bytes and packets per rule."
516 msgstr ""
517
518 msgid ""
519 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
520 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
521 msgstr ""
522
523 msgid ""
524 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
525 "and quality."
526 msgstr ""
527
528 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
529 msgstr ""
530
531 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
536 "filter-statistics for selected interfaces."
537 msgstr ""
538
539 msgid ""
540 "The network plugin provides network based communication between different "
541 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
542 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
543 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
544 msgstr ""
545
546 msgid ""
547 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
548 "the roundtrip time for each host."
549 msgstr ""
550
551 msgid ""
552 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
553 "memory usage of selected processes."
554 msgstr ""
555
556 msgid ""
557 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
558 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
559 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
560 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
561 msgstr ""
562
563 msgid ""
564 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
565 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
566 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
567 msgstr ""
568
569 msgid ""
570 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
571 "selected ports."
572 msgstr ""
573
574 msgid ""
575 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
576 "collected data from a running collectd instance."
577 msgstr ""
578
579 msgid ""
580 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
581 "noise and quality."
582 msgstr ""
583
584 msgid ""
585 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
586 "connections."
587 msgstr ""
588
589 msgid ""
590 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
591 msgstr ""
592
593 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
594 msgstr ""
595
596 msgid "UnixSock"
597 msgstr ""
598
599 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
600 msgstr ""
601
602 msgid "Used PID file"
603 msgstr ""
604
605 msgid "User"
606 msgstr ""
607
608 msgid "Verbose monitoring"
609 msgstr ""
610
611 msgid "Wireless"
612 msgstr ""
613
614 msgid "Wireless Plugin Configuration"
615 msgstr ""
616
617 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
618 msgstr ""
619
620 msgid "e.g. br-ff"
621 msgstr ""
622
623 msgid "e.g. br-lan"
624 msgstr ""
625
626 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
627 msgstr ""
628
629 msgid "max. 16 chars"
630 msgstr ""
631
632 msgid "reduces rrd size"
633 msgstr ""
634
635 msgid "seconds; multiple separated by space"
636 msgstr ""
637
638 msgid "server interfaces"
639 msgstr ""