luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / statistics.po
1 # statistics.pot
2 # generated from ./applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 15:20+0200\n"
7 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Action (target)"
18 msgstr "Akcja (cel)"
19
20 msgid "Add command for reading values"
21 msgstr "Dodaj polecenie do odczytywania wartości"
22
23 msgid "Add matching rule"
24 msgstr "Dodaj pasującą regułę"
25
26 msgid "Add multiple hosts separated by space."
27 msgstr "Dodaj wiele hostów rozdzielonych spacjami."
28
29 msgid "Add notification command"
30 msgstr "Dodaj komendę powiadamiającą"
31
32 msgid "Base Directory"
33 msgstr "Główny katalog"
34
35 msgid "Basic monitoring"
36 msgstr "Podstawowy monitoring"
37
38 msgid "CPU Plugin Configuration"
39 msgstr "Konfiguracja CPU"
40
41 msgid "CSV Output"
42 msgstr "Wyjście CSV"
43
44 msgid "CSV Plugin Configuration"
45 msgstr "Konfiguracja CSV"
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Cache collected data for"
49 msgstr "Cache dla"
50
51 msgid "Cache flush interval"
52 msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
53
54 msgid "Chain"
55 msgstr "Łańcuch"
56
57 msgid "CollectLinks"
58 msgstr "CollectLinks"
59
60 msgid "CollectRoutes"
61 msgstr "CollectRoutes"
62
63 msgid "CollectTopology"
64 msgstr "CollectTopology"
65
66 msgid "Collectd"
67 msgstr "Collectd"
68
69 msgid "Collectd Settings"
70 msgstr "Ustawienia Collectd"
71
72 msgid ""
73 "Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
74 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
75 "collectd daemon."
76 msgstr ""
77 "Collectd to mały deomon do zbieranie danych z różnych źródeł za pomocą "
78 "różnych wtyczek. Na tej stronie można zmienić ogólne ustawienia demona "
79 "collectd."
80
81 msgid "Conntrack"
82 msgstr "Conntrack"
83
84 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
85 msgstr "Konfiguracja wtyczki Conntrack"
86
87 msgid "DF Plugin Configuration"
88 msgstr "Konfiguracja wtyczki DF"
89
90 msgid "DNS"
91 msgstr "DNS"
92
93 msgid "DNS Plugin Configuration"
94 msgstr "Konfiguracja wtyczki DNS"
95
96 msgid "Data collection interval"
97 msgstr "Odstępy zbierania danych"
98
99 msgid "Datasets definition file"
100 msgstr "Zdefiniowany plik ustawień"
101
102 msgid "Destination ip range"
103 msgstr "Zakres docelowych adresów IP"
104
105 msgid "Directory for collectd plugins"
106 msgstr "Katalog wtyczek collectd"
107
108 msgid "Directory for sub-configurations"
109 msgstr "Katalog podkonfiguracji"
110
111 msgid "Disk Plugin Configuration"
112 msgstr "Konfiguracja wtyczki dysk"
113
114 msgid "Disk Space Usage"
115 msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
116
117 msgid "Disk Usage"
118 msgstr "Użycie dysku"
119
120 msgid "Display Host »"
121 msgstr ""
122
123 msgid "Display timespan »"
124 msgstr "Przedział czasu wyświetlania »"
125
126 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
127 msgstr "Konfiguracja wtyczki E-mail"
128
129 msgid "Email"
130 msgstr "E-mail"
131
132 msgid "Enable this plugin"
133 msgstr "Włącz tę wtyczkę"
134
135 msgid "Exec"
136 msgstr "Exec"
137
138 msgid "Exec Plugin Configuration"
139 msgstr "Konfiguracja wtyczki Exec"
140
141 msgid "Filter class monitoring"
142 msgstr "Monitorowanie filtra klas"
143
144 msgid "Firewall"
145 msgstr "Firewall"
146
147 msgid "Flush cache after"
148 msgstr "Opróżnić cache po"
149
150 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
151 msgstr ""
152
153 msgid "Graphs"
154 msgstr "Wykresy"
155
156 msgid "Group"
157 msgstr "Grupa"
158
159 msgid ""
160 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
161 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
162 msgstr ""
163 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
164 "collectd, by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
165
166 msgid ""
167 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
168 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
169 "will be feeded to the the called programs stdin."
170 msgstr ""
171 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
172 "collectd, kiedy zostaną osiągnięte konkretne wartości progowe. Wartości "
173 "powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
174
175 msgid ""
176 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
177 "are selected."
178 msgstr ""
179 "Tutaj można zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
180 "monitorowane reguły iptables."
181
182 msgid "Host"
183 msgstr "Host"
184
185 msgid "Hostname"
186 msgstr "Nazwa hosta"
187
188 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
189 msgstr "Numer IP lub nazwa hosta jako wyjście txtinfo"
190
191 msgid "IRQ Plugin Configuration"
192 msgstr "Konfiguracja wtyczki IRQ"
193
194 msgid "Ignore source addresses"
195 msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
196
197 msgid "Incoming interface"
198 msgstr "Interfejs przychodzący"
199
200 msgid "Interface Plugin Configuration"
201 msgstr "Konfiguracja wtyczki Interfejs"
202
203 msgid "Interfaces"
204 msgstr "Interfejsy"
205
206 msgid "Interrupts"
207 msgstr "Przerwania"
208
209 msgid "Interval for pings"
210 msgstr "Odstępy dla pingów"
211
212 msgid "Iptables Plugin Configuration"
213 msgstr "Konfiguracja wtyczki iptables"
214
215 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
216 msgstr ""
217 "Pozostaw niezaznaczone do automatycznego określenia interfejsu do "
218 "monitorowania."
219
220 msgid "Listen host"
221 msgstr "Nasłuchuj host"
222
223 msgid "Listen port"
224 msgstr "Nasłuchuj port"
225
226 msgid "Listener interfaces"
227 msgstr "Interfejsy nasłuchującego"
228
229 msgid "Load Plugin Configuration"
230 msgstr "Konfiguracja wtyczki Obciążenie"
231
232 msgid "Maximum allowed connections"
233 msgstr "Maksymalna ilość połączeń"
234
235 msgid "Memory"
236 msgstr "Pamięć"
237
238 msgid "Memory Plugin Configuration"
239 msgstr "Konfiguracja wtyczki Pamięć"
240
241 msgid "Monitor all except specified"
242 msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
243
244 msgid "Monitor all local listen ports"
245 msgstr "Monitoruj wszystkie lokalne otwarte porty"
246
247 msgid "Monitor devices"
248 msgstr "Monitoruj urządzenia"
249
250 msgid "Monitor disks and partitions"
251 msgstr "Monitoruj dyski i partycje"
252
253 msgid "Monitor filesystem types"
254 msgstr "Monitoruj system plików"
255
256 msgid "Monitor hosts"
257 msgstr "Monitoruj hosty"
258
259 msgid "Monitor interfaces"
260 msgstr "Monitoruj interfejsy"
261
262 msgid "Monitor interrupts"
263 msgstr "Monitoruj przerwania"
264
265 msgid "Monitor local ports"
266 msgstr "Monitoruj porty lokalne"
267
268 msgid "Monitor mount points"
269 msgstr "Monitoruj punkty zamontowania"
270
271 msgid "Monitor processes"
272 msgstr "Monitoruj procesy"
273
274 msgid "Monitor remote ports"
275 msgstr "Monitoruj porty zdalne"
276
277 msgid "Name of the rule"
278 msgstr "Nazwa tej reguły"
279
280 msgid "Netlink"
281 msgstr "Netlink"
282
283 msgid "Netlink Plugin Configuration"
284 msgstr "Konfiguracja wtyczki Netlink"
285
286 msgid "Network"
287 msgstr "Sieć"
288
289 msgid "Network Plugin Configuration"
290 msgstr "Konfiguracja wtyczki Sieć"
291
292 msgid "Network plugins"
293 msgstr "Wtyczki sieciowe"
294
295 msgid "Network protocol"
296 msgstr "Protokoły sieciowe"
297
298 msgid "Number of threads for data collection"
299 msgstr "Liczba wątków do zbierania danych"
300
301 msgid "OLSRd"
302 msgstr "OLSRd"
303
304 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
305 msgstr "Konfiguracja wtyczki OLSRd"
306
307 msgid "Only create average RRAs"
308 msgstr "Twórz tylko średnie archiwa RRA"
309
310 msgid "Options"
311 msgstr "Opcje"
312
313 msgid "Outgoing interface"
314 msgstr "Interfejs wychodzący"
315
316 msgid "Output plugins"
317 msgstr "Pluginy wyjścia"
318
319 msgid "Ping"
320 msgstr "Ping"
321
322 msgid "Ping Plugin Configuration"
323 msgstr "Konfiguracja wtyczki Ping"
324
325 msgid "Port"
326 msgstr "Port"
327
328 msgid "Processes"
329 msgstr "Procesy"
330
331 msgid "Processes Plugin Configuration"
332 msgstr "Konfiguracja wtyczki Procesy"
333
334 msgid "Processes to monitor separated by space"
335 msgstr "Monitorowane procesy oddzielone spacją"
336
337 msgid "Processor"
338 msgstr "Procesor"
339
340 msgid "Qdisc monitoring"
341 msgstr "Monitorowanie Qdisc"
342
343 msgid "RRD XFiles Factor"
344 msgstr "RRD XFiles Factor"
345
346 msgid "RRD heart beat interval"
347 msgstr ""
348
349 msgid "RRD step interval"
350 msgstr ""
351
352 msgid "RRDTool"
353 msgstr "RRDTool"
354
355 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
356 msgstr "Konfiguracja wtyczki RRDTool"
357
358 msgid "Rows per RRA"
359 msgstr "Wierszy w archiwum RRA"
360
361 msgid "Script"
362 msgstr "Skrypt"
363
364 msgid "Seconds"
365 msgstr "Sekundy"
366
367 msgid "Server host"
368 msgstr "Host serwer"
369
370 msgid "Server port"
371 msgstr "Port serwera"
372
373 msgid "Shaping class monitoring"
374 msgstr ""
375
376 msgid "Socket file"
377 msgstr ""
378
379 msgid "Socket group"
380 msgstr ""
381
382 msgid "Socket permissions"
383 msgstr ""
384
385 msgid "Source ip range"
386 msgstr "Zakres źródłowych adresów ip"
387
388 msgid "Specifies what information to collect about links."
389 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o linkach."
390
391 msgid "Specifies what information to collect about routes."
392 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o trasach."
393
394 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
395 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o globalnej topologii."
396
397 msgid "Statistics"
398 msgstr "Statystyki"
399
400 msgid "Storage directory"
401 msgstr "Katalog przechowywania"
402
403 msgid "Storage directory for the csv files"
404 msgstr "Katalog przechowywania plików csv"
405
406 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
407 msgstr ""
408 "Przechowuj wartości danych jako wskaźniki zamiast wartości bezwzględnych"
409
410 msgid "Stored timespans"
411 msgstr "Przechowywane okresy czasu"
412
413 msgid "System Load"
414 msgstr "Obciążenie systemu"
415
416 msgid "System plugins"
417 msgstr "Wtyczki systemowe"
418
419 msgid "TCP Connections"
420 msgstr "Połączenia TCP"
421
422 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
423 msgstr "Konfiguracja wtyczki Połączenia TCP"
424
425 msgid "TTL for network packets"
426 msgstr "TTL dla pakietów sieciowych"
427
428 msgid "TTL for ping packets"
429 msgstr "TTL dla pakietów ping"
430
431 msgid "Table"
432 msgstr "Tabela"
433
434 msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
435 msgstr ""
436
437 msgid ""
438 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
439 "plugin of OLSRd."
440 msgstr ""
441 "Wtyczka OLSRd odczytuje informacje o sieciach mesh z wtyczki txtinfo dla "
442 "OLSRd."
443
444 msgid ""
445 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
446 "connections."
447 msgstr "Wtyczka Conntrack zbiera statystyki o liczbie śledzonych połączeń."
448
449 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
450 msgstr "Wtyczka CPU zbiera podstawowe statystyki o użyciu procesora"
451
452 msgid ""
453 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
454 "processing by external programs."
455 msgstr ""
456 "Wtyczka CSV gromadzi zebrane dane w formacie plików csv do dalszej obróbki "
457 "przez zewnętrzne programy."
458
459 msgid ""
460 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
461 "devices, mount points or filesystem types."
462 msgstr ""
463 "Wtyczka \"df\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania miejsca na różnych "
464 "urządzenia, dyskach i systemach plików."
465
466 msgid ""
467 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
468 "or whole disks."
469 msgstr ""
470 "Wtyczka \"disk\" zbiera szczegółowe informacje z poszczególnych partycji lub "
471 "całych dysków."
472
473 msgid ""
474 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
475 "selected interfaces."
476 msgstr ""
477 "Wtyczka \"dns\" zbiera statystyki odnośnie ruchu DNS dla wybranych "
478 "interfejsów."
479
480 msgid ""
481 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
482 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
483 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
484 "be used in other ways as well."
485 msgstr ""
486
487 msgid ""
488 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
489 "external processes when certain threshold values have been reached."
490 msgstr ""
491
492 msgid ""
493 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
494 msgstr "Wtyczka \"interface\" zbiera statystyki z wybranych interfejsów."
495
496 msgid ""
497 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
498 "informations about processed bytes and packets per rule."
499 msgstr ""
500 "Wtyczka \"iptables\" monitoruje wybrane reguły firewalla i zbiera statystyki "
501 "o procesach, bajtach i pakietach przypadających na daną regułę."
502
503 msgid ""
504 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
505 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
506 msgstr ""
507
508 msgid ""
509 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
510 "and quality."
511 msgstr ""
512 "Wtyczka \"iwinfo\" zbiera statystyki o sygnale, zakłóceniach i jakości sieci "
513 "WiFi."
514
515 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
516 msgstr "Wtyczka \"load\" zbiera statystyki o ogólnych obciążeniu systemu."
517
518 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
519 msgstr ""
520 "\"wtyczka \"memory\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania pamięci."
521
522 msgid ""
523 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
524 "filter-statistics for selected interfaces."
525 msgstr ""
526
527 msgid ""
528 "The network plugin provides network based communication between different "
529 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
530 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
531 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
536 "the roundtrip time for each host."
537 msgstr ""
538 "Wtyczka \"ping\" wysyła komunikaty icmp i nasłuchuje odpowiedzi z wybranych "
539 "hostów oraz mierzy czasy odpowiedzi zwrotnych dla każdego z nich."
540
541 msgid ""
542 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
543 "memory usage of selected processes."
544 msgstr ""
545
546 msgid ""
547 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
548 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
549 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
550 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
551 msgstr ""
552
553 msgid ""
554 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
555 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
556 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
557 msgstr ""
558 "Statystyki bazuja na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</"
559 "a> oraz wykorzystują <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> "
560 "do generowania diagramów i wykresów z zebranych danych."
561
562 msgid ""
563 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
564 "selected ports."
565 msgstr ""
566 "Wtyczka \"tcpconns\" zbiera informacje o otwartych połączeniach tcp dla "
567 "wybranych portów."
568
569 msgid ""
570 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
571 "collected data from a running collectd instance."
572 msgstr ""
573
574 msgid ""
575 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
576 "connections."
577 msgstr ""
578
579 msgid ""
580 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
581 msgstr "Ta sekcja określa do jakich serwerów zebrane dane zostaną wysłane."
582
583 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
584 msgstr ""
585
586 msgid "UPS"
587 msgstr ""
588
589 msgid "UPS Plugin Configuration"
590 msgstr ""
591
592 msgid "UPS name in NUT ups@host format"
593 msgstr ""
594
595 msgid "UnixSock"
596 msgstr "UnixSock"
597
598 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
599 msgstr "Konfiguracja wtyczki UnixSock"
600
601 msgid "Used PID file"
602 msgstr ""
603
604 msgid "User"
605 msgstr "Uzytkownik"
606
607 msgid "Verbose monitoring"
608 msgstr ""
609
610 msgid "Wireless"
611 msgstr "WiFi"
612
613 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
614 msgstr ""
615
616 msgid "e.g. br-ff"
617 msgstr ""
618
619 msgid "e.g. br-lan"
620 msgstr ""
621
622 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
623 msgstr ""
624
625 msgid "max. 16 chars"
626 msgstr ""
627
628 msgid "reduces rrd size"
629 msgstr ""
630
631 msgid "seconds; multiple separated by space"
632 msgstr ""
633
634 msgid "server interfaces"
635 msgstr ""
636
637 #~ msgid "Installed network plugins:"
638 #~ msgstr "Zainstalowane wtyczki sieciowe:"
639
640 #~ msgid "Installed output plugins:"
641 #~ msgstr "Zainstalowane wtyczki wyjścia:"
642
643 #~ msgid ""
644 #~ "Network plugins are used to collect information about open tcp "
645 #~ "connections, interface traffic, iptables rules etc."
646 #~ msgstr ""
647 #~ "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
648 #~ "ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
649
650 #~ msgid ""
651 #~ "Output plugins provide different possibilities to store collected data. "
652 #~ "It is possible to enable multiple plugin at one, for example to store "
653 #~ "collected data in rrd databases and to transmit the data over the network "
654 #~ "to other collectd instances."
655 #~ msgstr ""
656 #~ "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania zgromadzonych "
657 #~ "danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład przechowywać dane w "
658 #~ "bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji collectd w sieci."
659
660 #~ msgid ""
661 #~ "System plugins collecting values about system state and ressource usage "
662 #~ "on the device.:"
663 #~ msgstr ""
664 #~ "Wtyczki systemowe zbierają wartości o stanie systemu i użyciu zasobów "
665 #~ "urządzenia.:"
666
667 #~ msgid ""
668 #~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
669 #~ "noise and quality."
670 #~ msgstr ""
671 #~ "Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości WiFi."
672
673 #~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
674 #~ msgstr "konfiguracja wtyczki WiFi"