luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / tinyproxy.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-09-04 11:50+0200\n"
5 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid ""
16 "<em>Via proxy</em> routes requests to the given target via the specifed "
17 "upstream proxy, <em>Reject access</em> disables any upstream proxy for the "
18 "target"
19 msgstr ""
20 "<em>Przez proxy</em> kieruje żądania do danego celu przez określone "
21 "\"upstream proxy\", <em>Odrzuć dostęp</em> wyłącza jakiekolwiek \"upstream "
22 "proxy\" dla danego celu."
23
24 msgid ""
25 "Adds an \"X-Tinyproxy\" HTTP header with the client IP address to forwarded "
26 "requests"
27 msgstr ""
28 "Dodaje nagłówek http \"X-Tinyproxy\" z adresem IP klienta do przekazywanych "
29 "żądań"
30
31 msgid "Allowed clients"
32 msgstr "Akceptowane klienty"
33
34 msgid "Allowed connect ports"
35 msgstr "Akceptowane porty połączenia"
36
37 msgid "Bind address"
38 msgstr "zwiąż adres"
39
40 msgid ""
41 "By default, basic POSIX expressions are used for filtering. Enable this to "
42 "activate extended regular expressions"
43 msgstr ""
44 "Domyślnie do filtrowania używane są podstawowe wyrażenia POSIX. Włącz tę "
45 "opcję, aby aktywować rozszerzone wyrażenia regularne."
46
47 msgid ""
48 "By default, filter strings are treated as case-insensitive. Enable this to "
49 "make the matching case-sensitive"
50 msgstr ""
51 "Domyślnie ciągi filtrowania traktowane są jako wrażliwe na wielkość liter. "
52 "Włącz tę opcję, aby dopasowania były wrażliwe na wielkości liter."
53
54 msgid ""
55 "By default, filtering is done based on domain names. Enable this to match "
56 "against URLs instead"
57 msgstr ""
58 "Domyślnie filtrowanie jest wykonywane w oparciu o nazwy domen. Włącz tę "
59 "opcję, aby zamiast tego używać URL-i."
60
61 msgid ""
62 "By default, the filter rules act as blacklist. Enable this option to only "
63 "allow matched URLs or domain names"
64 msgstr ""
65 "Domyślnie, reguły filtra działają jako czarna lista. Zaznacz tę opcję, aby "
66 "zezwalać wyłącznie na pasujące URL-e lub nazwy domen."
67
68 msgid ""
69 "Can be either an IP address or range, a domain name or \".\" for any host "
70 "without domain"
71 msgstr ""
72 "Może być adresem lub zakresem adresów IP, nazwą domeny lub \".\" dla "
73 "dowolnego hosta bez domeny."
74
75 msgid "Configuration"
76 msgstr "Konfiguracja"
77
78 msgid "Connection timeout"
79 msgstr "Limit czasu połączenia"
80
81 msgid "Default deny"
82 msgstr "Domyślnie blokuj"
83
84 msgid "Enable Tinyproxy server"
85 msgstr "Włącz serwer Tinyproxy"
86
87 msgid "Error page"
88 msgstr "Strona błędu"
89
90 msgid "Failed to retrieve statistics from url:"
91 msgstr "Nieudane pobieranie statystyk z URL-a:"
92
93 msgid "Filter by RegExp"
94 msgstr "Filtruj z użyciem rozszerzonych wyrażeń regularnych"
95
96 msgid "Filter by URLs"
97 msgstr "Filtruj po adresach URL"
98
99 msgid "Filter case-sensitive"
100 msgstr "Filtr wrażliwy na wielkość liter"
101
102 msgid "Filter file"
103 msgstr "Plik z filtrami"
104
105 msgid "Filtering and ACLs"
106 msgstr "Filtrowanie i Listy kontroli dostępu"
107
108 msgid "General settings"
109 msgstr "Ustawienia ogólne"
110
111 msgid "Group"
112 msgstr "Grupa"
113
114 msgid "HTML template file to serve for stat host requests"
115 msgstr "Plik szablonu HTML używany do prezentacji statystyk"
116
117 msgid "HTML template file to serve when HTTP errors occur"
118 msgstr "Plik szablonu HTML używany do prezentacji komunikatów błędu"
119
120 # Zgaduję, że to ma coś wspólnego z nagłówkami zapytań - stąd takie tłumaczenie.
121 msgid "Header whitelist"
122 msgstr "Biała lista nagłówków"
123
124 msgid ""
125 "List of IP addresses or ranges which are allowed to use the proxy server"
126 msgstr ""
127 "Lista adresów IP lub zakresów, które są dopuszczone do korzystania z serwera "
128 "proxy"
129
130 msgid ""
131 "List of allowed ports for the CONNECT method. A single value \"0\" allows "
132 "all ports"
133 msgstr ""
134 "Lista dozwolonych portów dla metody CONNECT. Pojedyncza wartość \"0\" "
135 "pozwala użyć wszystkich portów"
136
137 msgid "Listen address"
138 msgstr "Nasłuchiwany adres"
139
140 msgid "Listen port"
141 msgstr "Nasłuchiwany port"
142
143 msgid "Log file"
144 msgstr "Plik logowania"
145
146 msgid "Log file to use for dumping messages"
147 msgstr "Plik logowania zrzucanych wiadomości"
148
149 msgid "Log level"
150 msgstr "Poziom logowania"
151
152 msgid "Logging verbosity of the Tinyproxy process"
153 msgstr "Szczegółowość logowania procesów Tinyproxy"
154
155 msgid "Max. clients"
156 msgstr "Maks. klientów"
157
158 msgid "Max. requests per server"
159 msgstr "Maks. żądań na serwer"
160
161 msgid "Max. spare servers"
162 msgstr "Maks. uruchomionych serwerów"
163
164 msgid "Maximum allowed number of concurrently connected clients"
165 msgstr "Maksymalna dopuszczalna liczba jednocześnie podłączonych klientów"
166
167 msgid ""
168 "Maximum allowed number of requests per process. If it is exeeded, the "
169 "process is restarted. Zero means unlimited."
170 msgstr ""
171 "Maksymalna dopuszczalna liczba żądań na proces. Jeśli zostanie przekroczona, "
172 "proces zostanie ponownie uruchomiony. Zero oznacza bez limitu."
173
174 msgid "Maximum number of prepared idle processes"
175 msgstr "Maksymalna liczba przygotowanych bezczynnych procesów"
176
177 msgid "Maximum number of seconds an inactive connection is held open"
178 msgstr ""
179 "Maksymalna liczba sekund dla podtrzymywania otwartego nieaktywnego połączenie"
180
181 msgid "Min. spare servers"
182 msgstr "Min. liczba zapasowych serwerów"
183
184 msgid "Minimum number of prepared idle processes"
185 msgstr "Minimalna liczba przygotowanych bezczynnych procesów"
186
187 msgid "Number of idle processes to start when launching Tinyproxy"
188 msgstr ""
189 "Liczba bezczynnych procesów do włączenia podczas uruchamiania Tinyproxy"
190
191 msgid "Plaintext file with URLs or domains to filter. One entry per line"
192 msgstr ""
193 "Plik tekstowy z URL-ami lub domenami do filtowania. Jeden wpis na linię."
194
195 msgid "Policy"
196 msgstr "Polityka"
197
198 msgid "Privacy settings"
199 msgstr "Ustawienia prywatności"
200
201 msgid "Reject access"
202 msgstr "Odmów dostępu"
203
204 msgid "Server Settings"
205 msgstr "Ustawienia serwera"
206
207 msgid "Server limits"
208 msgstr "Limity serwera"
209
210 msgid ""
211 "Specifies HTTP header names which are allowed to pass-through, all others "
212 "are discarded. Leave empty to disable header filtering"
213 msgstr ""
214 "Określa nazwy nagłówków HTTP, które mogą zostać przesłane dalej. Pozostałe "
215 "będą odrzucone. Pozostaw puste, aby wyłączyć filtrowanie nagłówków."
216
217 msgid "Specifies the HTTP port Tinyproxy is listening on for requests"
218 msgstr "Określa port, na którym Tinyproxy będzie oczekiwać żądań HTTP."
219
220 msgid "Specifies the Tinyproxy hostname to use in the Via HTTP header"
221 msgstr "Określa nazwę hosta używaną przez Tinyproxy w nagłówku HTTP \"Via\"."
222
223 msgid ""
224 "Specifies the address Tinyproxy binds to for outbound forwarded requests"
225 msgstr ""
226 "Określ adres, z którym zostanie powiązane Tinyproxy dla wychodzących "
227 "przekazywanych żądań"
228
229 msgid "Specifies the addresses Tinyproxy is listening on for requests"
230 msgstr "Określa adresy, z których Tinyproxy oczekuje żądań."
231
232 msgid "Specifies the group name the Tinyproxy process is running as"
233 msgstr "Określ nazwę grupy, pod jaką będzie pracował proces Tinyproxy"
234
235 msgid ""
236 "Specifies the upstream proxy to use for accessing the target host. Format is "
237 "<code>address:port</code>"
238 msgstr ""
239 "Określ serwer proxy typu upstream, który ma zostać użyty w przypadku dostępu "
240 "do hosta docelowego. Format to <code>adres:port</code>"
241
242 msgid "Specifies the user name the Tinyproxy process is running as"
243 msgstr "Określ nazwę użytkownika, pod jaką będzie pracował proces Tinyproxy"
244
245 msgid "Start spare servers"
246 msgstr "Uruchamiane serwery zapasowe"
247
248 msgid "Statistics page"
249 msgstr "Strona statystyk"
250
251 msgid "Status"
252 msgstr "Status"
253
254 msgid "Target host"
255 msgstr "Host docelowy"
256
257 msgid "Tinyproxy"
258 msgstr "Tinyproxy"
259
260 msgid "Tinyproxy Status"
261 msgstr "Status serwera Tinyproxy"
262
263 msgid "Tinyproxy is a small and fast non-caching HTTP(S)-Proxy"
264 msgstr "Tinyproxy to mały i szybki niecacheujący serwer proxy HTTP(S)"
265
266 msgid "Upstream Proxies"
267 msgstr "Serwery proxy typu upstream"
268
269 msgid ""
270 "Upstream proxy rules define proxy servers to use when accessing certain IP "
271 "addresses or domains."
272 msgstr ""
273 "Reguły serwerów proxy typu upstream definiują serwery proxy, które mają "
274 "zostać użyte w przypadku dostępu do określonych adresów IP lub domen."
275
276 msgid "Use syslog"
277 msgstr "Użyj sysloga"
278
279 msgid "User"
280 msgstr "Użytkownik"
281
282 msgid "Via hostname"
283 msgstr "Nazwa hosta via"
284
285 msgid "Via proxy"
286 msgstr "Proxy via"
287
288 msgid "Writes log messages to syslog instead of a log file"
289 msgstr "Zapisuje komunikaty do sysloga zamiast pliku dziennika"
290
291 msgid "X-Tinyproxy header"
292 msgstr "Nagłówek X-Tinyproxy"