Commit from LuCI Translation Portal by user keksdosenmann. 251 of 251 messages transl...
[project/luci.git] / po / vi / asterisk.po
1 # asterisk.pot
2 # generated from ./applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-16 08:36+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #. Asterisk General Options
17 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:1
18 msgid "asterisk_asterisk"
19 msgstr "Asterisk những tùy chọn căn bản"
20
21 #. AGI directory
22 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:2
23 msgid "asterisk_asterisk_agidir"
24 msgstr "Thư mục AGI"
25
26 #. Cache recorded sound files during recording
27 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:3
28 msgid "asterisk_asterisk_cacherecordfiles"
29 msgstr "Cache ghi lại tập tin âm thanh trong suốt qua trình recording"
30
31 #. Debug Level
32 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:4
33 msgid "asterisk_asterisk_debug"
34 msgstr "Debug Level"
35
36 #. Disable some warnings
37 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:5
38 msgid "asterisk_asterisk_dontwarn"
39 msgstr "Vô hiệu hóa một số cảnh báo"
40
41 #. Dump core on crash
42 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:6
43 msgid "asterisk_asterisk_dumpcore"
44 msgstr "Dump core on crash"
45
46 #. High Priority
47 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:7
48 msgid "asterisk_asterisk_highpriority"
49 msgstr "High Priority"
50
51 #. Initialise Crypto
52 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:8
53 msgid "asterisk_asterisk_initcrypto"
54 msgstr "Initialise Crypto"
55
56 #. Use Internal Timing
57 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:9
58 msgid "asterisk_asterisk_internaltiming"
59 msgstr "Sử dụng thời gian nội bộ"
60
61 #. Log directory
62 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:10
63 msgid "asterisk_asterisk_logdir"
64 msgstr "Thư mục log"
65
66 #. Maximum number of calls allowed
67 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:11
68 msgid "asterisk_asterisk_maxcalls"
69 msgstr "Số lượng cuộc gọi tối đa cho phép"
70
71 #. Maximum load to stop accepting new calls
72 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:12
73 msgid "asterisk_asterisk_maxload"
74 msgstr "Mức độ tải tối đa để ngừng thu nhận cuộc gọi mới"
75
76 #. Disable console colors
77 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:13
78 msgid "asterisk_asterisk_nocolor"
79 msgstr "Vô hiệu hóa bản điều khiển màu sắc"
80
81 #. Sound files Cache directory
82 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:14
83 msgid "asterisk_asterisk_recordcachedir"
84 msgstr "Thư mục sound files cache"
85
86 #. The Group to run as
87 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:15
88 msgid "asterisk_asterisk_rungroup"
89 msgstr "Nhóm vận hành như"
90
91 #. The User to run as
92 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:16
93 msgid "asterisk_asterisk_runuser"
94 msgstr "Người sử dụng vận hành như"
95
96 #. Voicemail Spool directory
97 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:17
98 msgid "asterisk_asterisk_spooldir"
99 msgstr "Thư mục Voicemail Spool "
100
101 #. Prefix UniquID with system name
102 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:18
103 msgid "asterisk_asterisk_systemname"
104 msgstr "Tiền tố UniquID với tên hệ thống"
105
106 #. Build transcode paths via SLINEAR, not directly
107 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:19
108 msgid "asterisk_asterisk_transcodeviasln"
109 msgstr "Xây dựng đừng dẫn transcode via SLINEAR, không trực tiếp"
110
111 #. Transmit SLINEAR silence while recording a channel
112 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:20
113 msgid "asterisk_asterisk_transmitsilenceduringrecord"
114 msgstr "Truyền SLINEAR silence trong khi recording một channel"
115
116 #. Verbose Level
117 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:21
118 msgid "asterisk_asterisk_verbose"
119 msgstr "Verbose Level"
120
121 #. Time Zone
122 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:22
123 msgid "asterisk_asterisk_zone"
124 msgstr "Múi giờ"
125
126 #. Section dialplan
127 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:23
128 msgid "asterisk_dialplan"
129 msgstr "Section dialplan"
130
131 #. include
132 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:24
133 msgid "asterisk_dialplan_include"
134 msgstr "bao gồm"
135
136 #. Dialplan Extension
137 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:25
138 msgid "asterisk_dialplanexten"
139 msgstr "Dialplan Extension"
140
141 #. Dialplan General Options
142 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:26
143 msgid "asterisk_dialplangeneral"
144 msgstr "Dialplan tùy chọn tổng quát"
145
146 #. Allow transfer
147 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:27
148 msgid "asterisk_dialplangeneral_allowtransfer"
149 msgstr "Cho phép chuyển đổi"
150
151 #. Reinvite/redirect media connections
152 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:28
153 msgid "asterisk_dialplangeneral_canreinvite"
154 msgstr "Mời lại/ chuyển hướng phương tiện kết nối"
155
156 #. Clear global vars
157 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:29
158 msgid "asterisk_dialplangeneral_clearglobalvars"
159 msgstr "Xóa global vars"
160
161 #. Dialplan Goto
162 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:30
163 msgid "asterisk_dialplangoto"
164 msgstr "Dialplan Goto"
165
166 #. Dialplan Conference
167 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:31
168 msgid "asterisk_dialplanmeetme"
169 msgstr "Dialplan Conference"
170
171 #. Dialplan Time
172 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:32
173 msgid "asterisk_dialplansaytime"
174 msgstr "Dialplan Time"
175
176 #. Dialplan Voicemail
177 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:33
178 msgid "asterisk_dialplanvoice"
179 msgstr "Dialplan Voicemail"
180
181 #. Dial Zones for Dialplan
182 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:34
183 msgid "asterisk_dialzone"
184 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
185
186 #. Prefix to add matching dialplans
187 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:35
188 msgid "asterisk_dialzone_addprefix"
189 msgstr "Tiền tố để thêm vào matching dialplans"
190
191 #. Match International prefix
192 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:36
193 msgid "asterisk_dialzone_international"
194 msgstr "Match tiền tố quốc tê"
195
196 #. Prefix (0) to add/remove to/from international numbers
197 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:37
198 msgid "asterisk_dialzone_localprefix"
199 msgstr "Tiền tố để thêm vào/ bỏ ra/ từ số gọi quốc tế"
200
201 #. localzone
202 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:38
203 msgid "asterisk_dialzone_localzone"
204 msgstr "vùng địa phương"
205
206 #. Match plan
207 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:39
208 msgid "asterisk_dialzone_match"
209 msgstr "Match plan"
210
211 #. Connection to use
212 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:40
213 msgid "asterisk_dialzone_uses"
214 msgstr "Kết nối sử dụng"
215
216 #. Feature Key maps
217 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:41
218 msgid "asterisk_featuremap"
219 msgstr "Bản đồ phím tính năng"
220
221 #. Attended transfer key
222 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:42
223 msgid "asterisk_featuremap_atxfer"
224 msgstr "Attended transfer key"
225
226 #. Blind transfer key
227 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:43
228 msgid "asterisk_featuremap_blindxfer"
229 msgstr "phím chuyển đổi ẩn"
230
231 #. Key to Disconnect call
232 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:44
233 msgid "asterisk_featuremap_disconnect"
234 msgstr "phím để vô hiệu hóa cuộc gọi"
235
236 #. Key to Park call
237 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:45
238 msgid "asterisk_featuremap_parkcall"
239 msgstr "phím để định vị cuộc gọi"
240
241 #. Parking Feature
242 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:46
243 msgid "asterisk_featurepark"
244 msgstr "Tính năng định vị"
245
246 #. ADSI Park
247 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:47
248 msgid "asterisk_featurepark_adsipark"
249 msgstr "định vị ADSI"
250
251 #. Attended transfer timeout (sec)
252 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:48
253 msgid "asterisk_featurepark_atxfernoanswertimeout"
254 msgstr "Attended transfer timeout (sec)"
255
256 #. One touch record key
257 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:49
258 msgid "asterisk_featurepark_automon"
259 msgstr "Phím thu chạm một lần"
260
261 #. Name of call context for parking
262 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:50
263 msgid "asterisk_featurepark_context"
264 msgstr "Tên của call context cho parking"
265
266 #. Sound file to play to parked caller
267 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:51
268 msgid "asterisk_featurepark_courtesytone"
269 msgstr "Tập tin âm thanh để play to parked caller"
270
271 #. Max time (ms) between digits for feature activation
272 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:52
273 msgid "asterisk_featurepark_featuredigittimeout"
274 msgstr "Thời gian tối đa (ms) giữa các digits cho feature activation"
275
276 #. Method to Find Parking slot
277 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:53
278 msgid "asterisk_featurepark_findslot"
279 msgstr "Phương pháp tìm điểm định vị"
280
281 #. parkedmusicclass
282 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:54
283 msgid "asterisk_featurepark_parkedmusicclass"
284 msgstr "parkedmusicclass"
285
286 #. Play courtesy tone to
287 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:55
288 msgid "asterisk_featurepark_parkedplay"
289 msgstr "Play courtesy tone để"
290
291 #. Enable Parking
292 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:56
293 msgid "asterisk_featurepark_parkenabled"
294 msgstr "cho phép định vị"
295
296 #. Extension to dial to park
297 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:57
298 msgid "asterisk_featurepark_parkext"
299 msgstr "nhanh số để gọi để định vị"
300
301 #. Parking time (secs)
302 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:58
303 msgid "asterisk_featurepark_parkingtime"
304 msgstr "Thời gian định vị"
305
306 #. Range of extensions for call parking
307 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:59
308 msgid "asterisk_featurepark_parkpos"
309 msgstr "Vùng của đuôi mở rộng cho call parking"
310
311 #. Pickup extension
312 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:60
313 msgid "asterisk_featurepark_pickupexten"
314 msgstr "Pickup extension"
315
316 #. Seconds to wait bewteen digits when transferring
317 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:61
318 msgid "asterisk_featurepark_transferdigittimeout"
319 msgstr "Thời gian chờ giữa những chữ số khi chuyển đổi"
320
321 #. sound when attended transfer is complete
322 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:62
323 msgid "asterisk_featurepark_xferfailsound"
324 msgstr "âm thanh khi chuyển đổi hoàn tất"
325
326 #. Sound when attended transfer fails
327 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:63
328 msgid "asterisk_featurepark_xfersound"
329 msgstr "âm thanh khi chuyển đổi không thành công"
330
331 #. Reload Hardware Config
332 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:64
333 msgid "asterisk_hardwarereboot"
334 msgstr "Tải lại cấu hình phần cứng"
335
336 #. Reboot Method
337 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:65
338 msgid "asterisk_hardwarereboot_method"
339 msgstr "phương pháp khởi động lại"
340
341 #. Parameter
342 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:66
343 msgid "asterisk_hardwarereboot_param"
344 msgstr "Tham số"
345
346 #. SIP Connection
347 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:67
348 msgid "asterisk_iax"
349 msgstr "Kết nối SIP"
350
351 #. Always Dial International
352 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:68
353 msgid "asterisk_iax_alwaysinternational"
354 msgstr "Luôn gọi quốc tế"
355
356 #. context
357 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:69
358 msgid "asterisk_iax_context"
359 msgstr "bối cảnh"
360
361 #. Country Code for connection
362 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:70
363 msgid "asterisk_iax_countrycode"
364 msgstr "Mã quốc gia để kết nối"
365
366 #. Add as Extension
367 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:71
368 msgid "asterisk_iax_extension"
369 msgstr "bổ sung như nhánh số"
370
371 #. Host name (or blank)
372 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:72
373 msgid "asterisk_iax_host"
374 msgstr "Tên máy chủ"
375
376 #. International Dial Prefix
377 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:73
378 msgid "asterisk_iax_internationalprefix"
379 msgstr "Tiền tố số gọi quốc tế"
380
381 #. Dial Prefix (for external line)
382 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:74
383 msgid "asterisk_iax_prefix"
384 msgstr "Tiền tố số gọi (cho nhanh số)"
385
386 #. Secret
387 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:75
388 msgid "asterisk_iax_secret"
389 msgstr "Bí mật"
390
391 #. Dial Timeout (sec)
392 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:76
393 msgid "asterisk_iax_timeout"
394 msgstr "Dừng quay số (giây)"
395
396 #. Option type
397 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:77
398 msgid "asterisk_iax_type"
399 msgstr "Lựa chọn"
400
401 #. User name
402 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:78
403 msgid "asterisk_iax_username"
404 msgstr "Tên người dùng"
405
406 #. IAX General Options
407 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:79
408 msgid "asterisk_iaxgeneral"
409 msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
410
411 #. Allow Codecs
412 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:80
413 msgid "asterisk_iaxgeneral_allow"
414 msgstr "Cho phép Codecs"
415
416 #. Reinvite/redirect media connections
417 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:81
418 msgid "asterisk_iaxgeneral_canreinvite"
419 msgstr "Mời lại/ chuyển hướng công cụ kết nối"
420
421 #. Static
422 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:82
423 msgid "asterisk_iaxgeneral_static"
424 msgstr "Tĩnh"
425
426 #. Write Protect
427 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:83
428 msgid "asterisk_iaxgeneral_writeprotect"
429 msgstr "Viết bảo vệ"
430
431 #. Meetme Conference
432 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:84
433 msgid "asterisk_meetme"
434 msgstr "Gặp mặt thảo luận"
435
436 #. Admin PIN
437 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:85
438 msgid "asterisk_meetme_adminpin"
439 msgstr "PIN quản trị"
440
441 #. Meeting PIN
442 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:86
443 msgid "asterisk_meetme_pin"
444 msgstr "PIN cuộc gặp"
445
446 #. Meetme Conference General Options
447 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:87
448 msgid "asterisk_meetmegeneral"
449 msgstr "Lựu chọn chung về thảo luận trực tiếp"
450
451 #. Number of 20ms audio buffers to be used
452 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:88
453 msgid "asterisk_meetmegeneral_audiobuffers"
454 msgstr "Số của 20ms audio buffers để được dùng"
455
456 #. Modules
457 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:89
458 msgid "asterisk_module"
459 msgstr "Modules"
460
461 #. Alarm Receiver Application
462 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:90
463 msgid "asterisk_module_appalarmreceiver"
464 msgstr "Ứng dụng nhận báo thức"
465
466 #. Authentication Application
467 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:91
468 msgid "asterisk_module_appauthenticate"
469 msgstr "Ứng dụng xác thực"
470
471 #. Make sure asterisk doesnt save CDR
472 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:92
473 msgid "asterisk_module_appcdr"
474 msgstr "Bảo đảm asterisk không lưu CDR"
475
476 #. Check if channel is available
477 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:93
478 msgid "asterisk_module_appchanisavail"
479 msgstr "Kiểm tra xem nếu kênh đã có sẵn"
480
481 #. Listen in on any channel
482 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:94
483 msgid "asterisk_module_appchanspy"
484 msgstr "Nghe trên bất kỳ kênh nào"
485
486 #. Control Playback Application
487 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:95
488 msgid "asterisk_module_appcontrolplayback"
489 msgstr "Điều khiển ứng dụng phát lại"
490
491 #. Cuts up variables
492 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:96
493 msgid "asterisk_module_appcut"
494 msgstr "Cuts up variables"
495
496 #. Database access functions
497 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:97
498 msgid "asterisk_module_appdb"
499 msgstr "Chức năng truy cập cơ sở dữ liệu"
500
501 #. Dialing Application
502 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:98
503 msgid "asterisk_module_appdial"
504 msgstr "Ứng dụng quay số"
505
506 #. Virtual Dictation Machine Application
507 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:99
508 msgid "asterisk_module_appdictate"
509 msgstr "Ứng dụng virtual Dictation Machine "
510
511 #. Directed Call Pickup Support
512 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:100
513 msgid "asterisk_module_appdirectedpickup"
514 msgstr "Directed hỗ trợ call pickup"
515
516 #. Extension Directory
517 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:101
518 msgid "asterisk_module_appdirectory"
519 msgstr "Danh bạ nhánh số"
520
521 #. DISA (Direct Inward System Access) Application
522 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:102
523 msgid "asterisk_module_appdisa"
524 msgstr "Ứng dụng DISA (Direct Inward System Access) "
525
526 #. Dump channel variables Application
527 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:103
528 msgid "asterisk_module_appdumpchan"
529 msgstr "Dump channel variables Application"
530
531 #. Simple Echo Application
532 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:104
533 msgid "asterisk_module_appecho"
534 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
535
536 #. ENUM Lookup
537 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:105
538 msgid "asterisk_module_appenumlookup"
539 msgstr "ENUM tra cứu"
540
541 #. Reevaluates strings
542 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:106
543 msgid "asterisk_module_appeval"
544 msgstr "Đánh giá lại strings"
545
546 #. Executes applications
547 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:107
548 msgid "asterisk_module_appexec"
549 msgstr "thực thi ứng dụng"
550
551 #. External IVR application interface
552 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:108
553 msgid "asterisk_module_appexternalivr"
554 msgstr "Ứng dụng giao diện bên ngoài IVR"
555
556 #. Fork The CDR into 2 seperate entities
557 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:109
558 msgid "asterisk_module_appforkcdr"
559 msgstr "Fork The CDR into 2 nhân riêng biệt"
560
561 #. Get ADSI CPE ID
562 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:110
563 msgid "asterisk_module_appgetcpeid"
564 msgstr "Lấy ADSI CPE ID"
565
566 #. Group Management Routines
567 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:111
568 msgid "asterisk_module_appgroupcount"
569 msgstr "Group Management Routines"
570
571 #. Encode and Stream via icecast and ices
572 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:112
573 msgid "asterisk_module_appices"
574 msgstr "Encode và Stream via icecast và ices"
575
576 #. Image Transmission Application
577 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:113
578 msgid "asterisk_module_appimage"
579 msgstr "Ứng dụng truyền hình ảnh"
580
581 #. Look up Caller*ID name/number from black
582 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:114
583 msgid "asterisk_module_applookupblacklist"
584 msgstr "Tra cứu tên/số của người gọi"
585
586 #. Look up CallerID Name from local databas
587 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:115
588 msgid "asterisk_module_applookupcidname"
589 msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
590
591 #. Extension Macros
592 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:116
593 msgid "asterisk_module_appmacro"
594 msgstr "Nhánh số Macro"
595
596 #. A simple math Application
597 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:117
598 msgid "asterisk_module_appmath"
599 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
600
601 #. MD5 checksum Application
602 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:118
603 msgid "asterisk_module_appmd5"
604 msgstr "Ứng dụng MD5 checksum "
605
606 #. Digital Milliwatt (mu-law) Test Application
607 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:119
608 msgid "asterisk_module_appmilliwatt"
609 msgstr "Ứng dụng kiểm tra Digital Milliwatt (mu-law) "
610
611 #. Record a call and mix the audio during the recording
612 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:120
613 msgid "asterisk_module_appmixmonitor"
614 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
615
616 #. Call Parking and Announce Application
617 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:121
618 msgid "asterisk_module_appparkandannounce"
619 msgstr "Định vị cuộc gọi và ứng dụng thông báo"
620
621 #. Trivial Playback Application
622 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:122
623 msgid "asterisk_module_appplayback"
624 msgstr "Ứng dụng trivial Playback "
625
626 #. Require phone number to be entered
627 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:123
628 msgid "asterisk_module_appprivacy"
629 msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
630
631 #. True Call Queueing
632 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:124
633 msgid "asterisk_module_appqueue"
634 msgstr "True Call Queueing"
635
636 #. Random goto
637 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:125
638 msgid "asterisk_module_apprandom"
639 msgstr "Random goto"
640
641 #. Read Variable Application
642 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:126
643 msgid "asterisk_module_appread"
644 msgstr "Ứng dụng đọc variable "
645
646 #. Read in a file
647 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:127
648 msgid "asterisk_module_appreadfile"
649 msgstr "Đọc trong một tập tin"
650
651 #. Realtime Data Lookup/Rewrite
652 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:128
653 msgid "asterisk_module_apprealtime"
654 msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
655
656 #. Trivial Record Application
657 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:129
658 msgid "asterisk_module_apprecord"
659 msgstr "Ứng dụng trivial record"
660
661 #. Say time
662 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:130
663 msgid "asterisk_module_appsayunixtime"
664 msgstr "Nói thời gian"
665
666 #. Send DTMF digits Application
667 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:131
668 msgid "asterisk_module_appsenddtmf"
669 msgstr "Ứng dụng gửi những chữ số DTMF"
670
671 #. Send Text Applications
672 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:132
673 msgid "asterisk_module_appsendtext"
674 msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
675
676 #. Set CallerID Application
677 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:133
678 msgid "asterisk_module_appsetcallerid"
679 msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
680
681 #. CDR user field apps
682 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:134
683 msgid "asterisk_module_appsetcdruserfield"
684 msgstr "CDR user field apps"
685
686 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Name
687 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:135
688 msgid "asterisk_module_appsetcidname"
689 msgstr "load =&amp;gt; .so ; Đặt tên CallerID "
690
691 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Number
692 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:136
693 msgid "asterisk_module_appsetcidnum"
694 msgstr "load =&amp;gt; .so ; Đặt số CallerID "
695
696 #. Set RDNIS Number
697 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:137
698 msgid "asterisk_module_appsetrdnis"
699 msgstr "Cài đặt số RDNIS"
700
701 #. Set ISDN Transfer Capability
702 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:138
703 msgid "asterisk_module_appsettransfercapability"
704 msgstr "Cài đặt công suất truyền tải ISDN"
705
706 #. SMS/PSTN handler
707 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:139
708 msgid "asterisk_module_appsms"
709 msgstr "SMS/PSTN handler"
710
711 #. Hangs up the requested channel
712 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:140
713 msgid "asterisk_module_appsofthangup"
714 msgstr "Bãi bỏ kênh yêu cầu"
715
716 #. Stack Routines
717 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:141
718 msgid "asterisk_module_appstack"
719 msgstr "Ngăn xếp Routines"
720
721 #. Generic System() application
722 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:142
723 msgid "asterisk_module_appsystem"
724 msgstr "Ứng dụng Genetic System"
725
726 #. Playback with Talk Detection
727 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:143
728 msgid "asterisk_module_apptalkdetect"
729 msgstr "Playback với bộ phát hiện tiếng nói"
730
731 #. Interface Test Application
732 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:144
733 msgid "asterisk_module_apptest"
734 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
735
736 #. Transfer
737 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:145
738 msgid "asterisk_module_apptransfer"
739 msgstr "truyền tải"
740
741 #. TXTCIDName
742 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:146
743 msgid "asterisk_module_apptxtcidname"
744 msgstr "TXTCIDName"
745
746 #. Send URL Applications
747 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:147
748 msgid "asterisk_module_appurl"
749 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
750
751 #. Custom User Event Application
752 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:148
753 msgid "asterisk_module_appuserevent"
754 msgstr "Ứng dụng Custom User Event "
755
756 #. Send verbose output
757 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:149
758 msgid "asterisk_module_appverbose"
759 msgstr "Gửi verbose output"
760
761 #. Voicemail
762 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:150
763 msgid "asterisk_module_appvoicemail"
764 msgstr "Thư thoại"
765
766 #. Waits until first ring after time
767 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:151
768 msgid "asterisk_module_appwaitforring"
769 msgstr "Đợi tới tiếng ring đầu tiên sau khi"
770
771 #. Wait For Silence Application
772 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:152
773 msgid "asterisk_module_appwaitforsilence"
774 msgstr "Đợi ứng dụng im lặng"
775
776 #. While Loops and Conditional Execution
777 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:153
778 msgid "asterisk_module_appwhile"
779 msgstr "Trong khi Loops và Conditional Execution"
780
781 #. Comma Separated Values CDR Backend
782 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:154
783 msgid "asterisk_module_cdrcsv"
784 msgstr "Comma Separated Values CDR Backend"
785
786 #. Customizable Comma Separated Values CDR Backend
787 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:155
788 msgid "asterisk_module_cdrcustom"
789 msgstr "Tùy chỉnh Comma Separated Values CDR Backend"
790
791 #. Asterisk Call Manager CDR Backend
792 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:156
793 msgid "asterisk_module_cdrmanager"
794 msgstr "Asterisk Call Manager CDR Backend"
795
796 #. MySQL CDR Backend
797 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:157
798 msgid "asterisk_module_cdrmysql"
799 msgstr "MySQL CDR Backend"
800
801 #. PostgreSQL CDR Backend
802 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:158
803 msgid "asterisk_module_cdrpgsql"
804 msgstr "PostgreSQL CDR Backend"
805
806 #. SQLite CDR Backend
807 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:159
808 msgid "asterisk_module_cdrsqlite"
809 msgstr "SQLite CDR Backend"
810
811 #. Agent Proxy Channel
812 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:160
813 msgid "asterisk_module_chanagent"
814 msgstr "Agent Proxy Channel"
815
816 #. Channel driver for GTalk
817 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:161
818 msgid "asterisk_module_chanalsa"
819 msgstr "Channel driver cho GTalk"
820
821 #. Channel driver for GTalk
822 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:162
823 msgid "asterisk_module_changtalk"
824 msgstr "Channel driver cho GTalk"
825
826 #. Option chan_iax2
827 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:163
828 msgid "asterisk_module_chaniax2"
829 msgstr "Tùy chọn chan_iax2"
830
831 #. Local Proxy Channel
832 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:164
833 msgid "asterisk_module_chanlocal"
834 msgstr "Local Proxy Channel"
835
836 #. Session Initiation Protocol (SIP)
837 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:165
838 msgid "asterisk_module_chansip"
839 msgstr "Session Initiation Protocol (SIP)"
840
841 #. Adaptive Differential PCM Coder/Decoder
842 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:166
843 msgid "asterisk_module_codecadpcm"
844 msgstr "Adaptive Differential PCM Coder/Decoder"
845
846 #. A-law Coder/Decoder
847 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:167
848 msgid "asterisk_module_codecalaw"
849 msgstr "A-law Coder/Decoder"
850
851 #. A-law and Mulaw direct Coder/Decoder
852 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:168
853 msgid "asterisk_module_codecamu"
854 msgstr "A-law and Mulaw direct Coder/Decoder"
855
856 #. ITU G.726-32kbps G726 Transcoder
857 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:169
858 msgid "asterisk_module_codecg726"
859 msgstr "ITU G.726-32kbps G726 Transcoder"
860
861 #. GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translation
862 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:170
863 msgid "asterisk_module_codecgsm"
864 msgstr "GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translation"
865
866 #. Speex/PCM16 (signed linear) Codec Translator
867 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:171
868 msgid "asterisk_module_codecspeex"
869 msgstr "Speex/PCM16 (signed linear) Codec Translator"
870
871 #. Mu-law Coder/Decoder
872 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:172
873 msgid "asterisk_module_codeculaw"
874 msgstr "Mu-law Coder/Decoder"
875
876 #. Sun Microsystems AU format (signed linear)
877 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:173
878 msgid "asterisk_module_formatau"
879 msgstr "Sun Microsystems AU format (signed linear)"
880
881 #. G.723.1 Simple Timestamp File Format
882 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:174
883 msgid "asterisk_module_formatg723"
884 msgstr "G.723.1 Simple Timestamp File Format"
885
886 #. Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data
887 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:175
888 msgid "asterisk_module_formatg726"
889 msgstr "Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data"
890
891 #. Raw G729 data
892 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:176
893 msgid "asterisk_module_formatg729"
894 msgstr "Raw G729 data"
895
896 #. Raw GSM data
897 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:177
898 msgid "asterisk_module_formatgsm"
899 msgstr "Raw GSM data"
900
901 #. Raw h263 data
902 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:178
903 msgid "asterisk_module_formath263"
904 msgstr "Raw h263 data"
905
906 #. JPEG (Joint Picture Experts Group) Image
907 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:179
908 msgid "asterisk_module_formatjpeg"
909 msgstr "JPEG (Joint Picture Experts Group) Image"
910
911 #. Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)
912 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:180
913 msgid "asterisk_module_formatpcm"
914 msgstr "Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)"
915
916 #. load =&gt; .so ; Raw aLaw 8khz PCM Audio support
917 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:181
918 msgid "asterisk_module_formatpcmalaw"
919 msgstr "load =&amp;gt; .so ; Raw aLaw 8khz PCM Audio support"
920
921 #. Raw Signed Linear Audio support (SLN)
922 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:182
923 msgid "asterisk_module_formatsln"
924 msgstr "Raw Signed Linear Audio support (SLN)"
925
926 #. Dialogic VOX (ADPCM) File Format
927 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:183
928 msgid "asterisk_module_formatvox"
929 msgstr "Dialogic VOX (ADPCM) File Format"
930
931 #. Microsoft WAV format (8000hz Signed Line
932 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:184
933 msgid "asterisk_module_formatwav"
934 msgstr "Microsoft WAV format (8000hz Signed Line"
935
936 #. Microsoft WAV format (Proprietary GSM)
937 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:185
938 msgid "asterisk_module_formatwavgsm"
939 msgstr "Microsoft WAV format (Proprietary GSM)"
940
941 #. Caller ID related dialplan functions
942 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:186
943 msgid "asterisk_module_funccallerid"
944 msgstr "Caller ID liên quan đến chức năng dialplan "
945
946 #. ENUM Functions
947 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:187
948 msgid "asterisk_module_funcenum"
949 msgstr "chức năng ENUM"
950
951 #. URI encoding / decoding functions
952 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:188
953 msgid "asterisk_module_funcuri"
954 msgstr "Chức năng URI encoding / decoding "
955
956 #. Asterisk Extension Language Compiler
957 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:189
958 msgid "asterisk_module_pbxael"
959 msgstr "Asterisk Extension Language Compiler"
960
961 #. Text Extension Configuration
962 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:190
963 msgid "asterisk_module_pbxconfig"
964 msgstr "Cấu hình Text Extension "
965
966 #. load =&gt; .so ; Builtin dialplan functions
967 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:191
968 msgid "asterisk_module_pbxfunctions"
969 msgstr "load =&amp;gt; .so ; chức năng Builtin dialplan "
970
971 #. Loopback Switch
972 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:192
973 msgid "asterisk_module_pbxloopback"
974 msgstr "Loopback Switch"
975
976 #. Realtime Switch
977 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:193
978 msgid "asterisk_module_pbxrealtime"
979 msgstr "Realtime Switch"
980
981 #. Outgoing Spool Support
982 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:194
983 msgid "asterisk_module_pbxspool"
984 msgstr "Hỗ trợ outgoing spool"
985
986 #. Wil Cal U (Auto Dialer)
987 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:195
988 msgid "asterisk_module_pbxwilcalu"
989 msgstr "Wil Cal U (Auto Dialer)"
990
991 #. MySQL Config Resource
992 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:196
993 msgid "asterisk_module_resconfigmysql"
994 msgstr "MySQL Config Resource"
995
996 #. ODBC Config Resource
997 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:197
998 msgid "asterisk_module_resconfigodbc"
999 msgstr "ODBC Config Resource"
1000
1001 #. PGSQL Module
1002 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:198
1003 msgid "asterisk_module_resconfigpgsql"
1004 msgstr "PGSQL Module"
1005
1006 #. Cryptographic Digital Signatures
1007 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:199
1008 msgid "asterisk_module_rescrypto"
1009 msgstr "Cryptographic Digital Signatures"
1010
1011 #. Call Parking Resource
1012 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:200
1013 msgid "asterisk_module_resfeatures"
1014 msgstr "Call Parking Resource"
1015
1016 #. Indications Configuration
1017 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:201
1018 msgid "asterisk_module_resindications"
1019 msgstr "Cấu hình indications"
1020
1021 #. Call Monitoring Resource
1022 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:202
1023 msgid "asterisk_module_resmonitor"
1024 msgstr "Call Monitoring Resource"
1025
1026 #. Music On Hold Resource
1027 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:203
1028 msgid "asterisk_module_resmusiconhold"
1029 msgstr "Music On Hold Resource"
1030
1031 #. ODBC Resource
1032 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:204
1033 msgid "asterisk_module_resodbc"
1034 msgstr "ODBC Resource"
1035
1036 #. SMDI Module
1037 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:205
1038 msgid "asterisk_module_ressmdi"
1039 msgstr "SMDI Module"
1040
1041 #. SNMP Module
1042 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:206
1043 msgid "asterisk_module_ressnmp"
1044 msgstr "SNMP Module"
1045
1046 #. Music On Hold
1047 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:207
1048 msgid "asterisk_moh"
1049 msgstr "Music On Hold"
1050
1051 #. Application
1052 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:208
1053 msgid "asterisk_moh_application"
1054 msgstr "Ứng dụng"
1055
1056 #. Directory of Music
1057 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:209
1058 msgid "asterisk_moh_directory"
1059 msgstr "Thư mục music"
1060
1061 #. Option mode
1062 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:210
1063 msgid "asterisk_moh_mode"
1064 msgstr "Chế độ tùy chọn"
1065
1066 #. Random Play
1067 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:211
1068 msgid "asterisk_moh_random"
1069 msgstr "Random Play"
1070
1071 #. SIP Connection
1072 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:212
1073 msgid "asterisk_sip"
1074 msgstr "Kết nối SIP"
1075
1076 #. Always Dial International
1077 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:213
1078 msgid "asterisk_sip_alwaysinternational"
1079 msgstr "Luôn gọi quốc tế"
1080
1081 #. Reinvite/redirect media connections
1082 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:214
1083 msgid "asterisk_sip_canreinvite"
1084 msgstr "Mời lại/chuyển hướng kết nối media"
1085
1086 #. context
1087 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:215
1088 msgid "asterisk_sip_context"
1089 msgstr "context"
1090
1091 #. Country Code for connection
1092 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:216
1093 msgid "asterisk_sip_countrycode"
1094 msgstr "Mã quốc gia để kết nối"
1095
1096 #. DTMF mode
1097 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:217
1098 msgid "asterisk_sip_dtmfmode"
1099 msgstr "chế độ DTMF"
1100
1101 #. Add as Extension
1102 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:218
1103 msgid "asterisk_sip_extension"
1104 msgstr "Thêm vào như extension"
1105
1106 #. Primary domain identity for From: headers
1107 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:219
1108 msgid "asterisk_sip_fromdomain"
1109 msgstr "Nhận dạng primary domain cho From: headers"
1110
1111 #. From user (required by many SIP providers)
1112 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:220
1113 msgid "asterisk_sip_fromuser"
1114 msgstr "Từ user (yêu cầu bởi nhiều nhà cung cấp SIP)"
1115
1116 #. Host name (or blank)
1117 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:221
1118 msgid "asterisk_sip_host"
1119 msgstr "Tên host (hoặc bỏ trống)"
1120
1121 #. Ring on incoming dialplan contexts
1122 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:222
1123 msgid "asterisk_sip_incoming"
1124 msgstr "Ring on incoming dialplan contexts"
1125
1126 #. Allow Insecure for
1127 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:223
1128 msgid "asterisk_sip_insecure"
1129 msgstr "Cho phép không an toàn cho"
1130
1131 #. International Dial Prefix
1132 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:224
1133 msgid "asterisk_sip_internationalprefix"
1134 msgstr "Tiền tố số gọi quốc tế"
1135
1136 #. Mailbox for MWI
1137 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:225
1138 msgid "asterisk_sip_mailbox"
1139 msgstr "Hộp thư cho MWI"
1140
1141 #. NAT between phone and Asterisk
1142 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:226
1143 msgid "asterisk_sip_nat"
1144 msgstr "NAT giữa điện thoại và Asterisk"
1145
1146 #. Check tags in headers
1147 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:227
1148 msgid "asterisk_sip_pedantic"
1149 msgstr "Kiểm tra tags trong headers"
1150
1151 #. SIP Port
1152 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:228
1153 msgid "asterisk_sip_port"
1154 msgstr "Cổng SIP"
1155
1156 #. Dial Prefix (for external line)
1157 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:229
1158 msgid "asterisk_sip_prefix"
1159 msgstr "Tiền tố số gọi (cho nhanh số)"
1160
1161 #. Reply Timeout (ms) for down connection
1162 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:230
1163 msgid "asterisk_sip_qualify"
1164 msgstr "Trả lời Timeout (ms) cho down kết nối"
1165
1166 #. Register connection
1167 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:231
1168 msgid "asterisk_sip_register"
1169 msgstr "Đăng ký kết nối"
1170
1171 #. Secret
1172 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:232
1173 msgid "asterisk_sip_secret"
1174 msgstr "Bí mật"
1175
1176 #. Dial own extension for mailbox
1177 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:233
1178 msgid "asterisk_sip_selfmailbox"
1179 msgstr "Gọi nhánh số cho hộp thư"
1180
1181 #. Dial Timeout (sec)
1182 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:234
1183 msgid "asterisk_sip_timeout"
1184 msgstr "Dial Timeout (giây)"
1185
1186 #. Client Type
1187 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:235
1188 msgid "asterisk_sip_type"
1189 msgstr "Loại Client"
1190
1191 #. Username
1192 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:236
1193 msgid "asterisk_sip_username"
1194 msgstr "Username"
1195
1196 #. Section sipgeneral
1197 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:237
1198 msgid "asterisk_sipgeneral"
1199 msgstr "Section sipgeneral"
1200
1201 #. Allow codecs
1202 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:238
1203 msgid "asterisk_sipgeneral_allow"
1204 msgstr "Cho phép Codecs"
1205
1206 #. SIP Port
1207 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:239
1208 msgid "asterisk_sipgeneral_port"
1209 msgstr "Cổng SIP"
1210
1211 #. SIP realm
1212 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:240
1213 msgid "asterisk_sipgeneral_realm"
1214 msgstr "SIP realm"
1215
1216 #. Voicemail general options
1217 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:241
1218 msgid "asterisk_voicegeneral"
1219 msgstr "Thư thoại tùy chọn tổng quát"
1220
1221 #. From Email address of server
1222 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:242
1223 msgid "asterisk_voicegeneral_serveremail"
1224 msgstr "Từ địa chỉ email của server"
1225
1226 #. Voice Mail boxes
1227 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:243
1228 msgid "asterisk_voicemail"
1229 msgstr "Hộp thư thoại"
1230
1231 #. Email contains attachment
1232 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:244
1233 msgid "asterisk_voicemail_attach"
1234 msgstr "Email bao gồm attachment"
1235
1236 #. Email
1237 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:245
1238 msgid "asterisk_voicemail_email"
1239 msgstr "Email"
1240
1241 #. Display Name
1242 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:246
1243 msgid "asterisk_voicemail_name"
1244 msgstr "Tên display"
1245
1246 #. Password
1247 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:247
1248 msgid "asterisk_voicemail_password"
1249 msgstr "Mật khẩu"
1250
1251 #. zone
1252 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:248
1253 msgid "asterisk_voicemail_zone"
1254 msgstr "zone"
1255
1256 #. Voice Zone settings
1257 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:249
1258 msgid "asterisk_voicezone"
1259 msgstr "Cài đặt voice zone"
1260
1261 #. Message Format
1262 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:250
1263 msgid "asterisk_voicezone_message"
1264 msgstr "Message Format"
1265
1266 #. Time Zone
1267 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:251
1268 msgid "asterisk_voicezone_zone"
1269 msgstr "Time Zone"