80098bdc95647b0538caa50108b9b8d9183dd0eb
[project/luci.git] / po / vi / asterisk.po
1 # asterisk.pot
2 # generated from ./applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-16 06:40+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #. Asterisk General Options
17 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:1
18 msgid "asterisk_asterisk"
19 msgstr "Asterisk những tùy chọn căn bản"
20
21 #. AGI directory
22 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:2
23 msgid "asterisk_asterisk_agidir"
24 msgstr "Thư mục AGI"
25
26 #. Cache recorded sound files during recording
27 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:3
28 msgid "asterisk_asterisk_cacherecordfiles"
29 msgstr "Cache ghi lại tập tin âm thanh trong suốt qua trình recording"
30
31 #. Debug Level
32 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:4
33 msgid "asterisk_asterisk_debug"
34 msgstr "Debug Level"
35
36 #. Disable some warnings
37 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:5
38 msgid "asterisk_asterisk_dontwarn"
39 msgstr "Vô hiệu hóa một số cảnh báo"
40
41 #. Dump core on crash
42 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:6
43 msgid "asterisk_asterisk_dumpcore"
44 msgstr "Dump core on crash"
45
46 #. High Priority
47 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:7
48 msgid "asterisk_asterisk_highpriority"
49 msgstr "High Priority"
50
51 #. Initialise Crypto
52 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:8
53 msgid "asterisk_asterisk_initcrypto"
54 msgstr "Initialise Crypto"
55
56 #. Use Internal Timing
57 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:9
58 msgid "asterisk_asterisk_internaltiming"
59 msgstr "Sử dụng thời gian nội bộ"
60
61 #. Log directory
62 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:10
63 msgid "asterisk_asterisk_logdir"
64 msgstr "Thư mục log"
65
66 #. Maximum number of calls allowed
67 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:11
68 msgid "asterisk_asterisk_maxcalls"
69 msgstr "Số lượng cuộc gọi tối đa cho phép"
70
71 #. Maximum load to stop accepting new calls
72 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:12
73 msgid "asterisk_asterisk_maxload"
74 msgstr "Mức độ tải tối đa để ngừng thu nhận cuộc gọi mới"
75
76 #. Disable console colors
77 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:13
78 msgid "asterisk_asterisk_nocolor"
79 msgstr "Vô hiệu hóa bản điều khiển màu sắc"
80
81 #. Sound files Cache directory
82 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:14
83 msgid "asterisk_asterisk_recordcachedir"
84 msgstr "Thư mục sound files cache"
85
86 #. The Group to run as
87 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:15
88 msgid "asterisk_asterisk_rungroup"
89 msgstr "Nhóm vận hành như"
90
91 #. The User to run as
92 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:16
93 msgid "asterisk_asterisk_runuser"
94 msgstr "Người sử dụng vận hành như"
95
96 #. Voicemail Spool directory
97 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:17
98 msgid "asterisk_asterisk_spooldir"
99 msgstr "Thư mục Voicemail Spool "
100
101 #. Prefix UniquID with system name
102 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:18
103 msgid "asterisk_asterisk_systemname"
104 msgstr "Tiền tố UniquID với tên hệ thống"
105
106 #. Build transcode paths via SLINEAR, not directly
107 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:19
108 msgid "asterisk_asterisk_transcodeviasln"
109 msgstr "Xây dựng đừng dẫn transcode via SLINEAR, không trực tiếp"
110
111 #. Transmit SLINEAR silence while recording a channel
112 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:20
113 msgid "asterisk_asterisk_transmitsilenceduringrecord"
114 msgstr "Truyền SLINEAR silence trong khi recording một channel"
115
116 #. Verbose Level
117 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:21
118 msgid "asterisk_asterisk_verbose"
119 msgstr "Verbose Level"
120
121 #. Time Zone
122 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:22
123 msgid "asterisk_asterisk_zone"
124 msgstr "Múi giờ"
125
126 #. Section dialplan
127 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:23
128 msgid "asterisk_dialplan"
129 msgstr "Section dialplan"
130
131 #. include
132 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:24
133 msgid "asterisk_dialplan_include"
134 msgstr "bao gồm"
135
136 #. Dialplan Extension
137 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:25
138 msgid "asterisk_dialplanexten"
139 msgstr "Dialplan Extension"
140
141 #. Dialplan General Options
142 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:26
143 msgid "asterisk_dialplangeneral"
144 msgstr "Dialplan tùy chọn tổng quát"
145
146 #. Allow transfer
147 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:27
148 msgid "asterisk_dialplangeneral_allowtransfer"
149 msgstr "Cho phép chuyển đổi"
150
151 #. Reinvite/redirect media connections
152 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:28
153 msgid "asterisk_dialplangeneral_canreinvite"
154 msgstr "Mời lại/ chuyển hướng phương tiện kết nối"
155
156 #. Clear global vars
157 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:29
158 msgid "asterisk_dialplangeneral_clearglobalvars"
159 msgstr "Xóa global vars"
160
161 #. Dialplan Goto
162 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:30
163 msgid "asterisk_dialplangoto"
164 msgstr "Dialplan Goto"
165
166 #. Dialplan Conference
167 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:31
168 msgid "asterisk_dialplanmeetme"
169 msgstr "Dialplan Conference"
170
171 #. Dialplan Time
172 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:32
173 msgid "asterisk_dialplansaytime"
174 msgstr "Dialplan Time"
175
176 #. Dialplan Voicemail
177 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:33
178 msgid "asterisk_dialplanvoice"
179 msgstr "Dialplan Voicemail"
180
181 #. Dial Zones for Dialplan
182 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:34
183 msgid "asterisk_dialzone"
184 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
185
186 #. Prefix to add matching dialplans
187 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:35
188 msgid "asterisk_dialzone_addprefix"
189 msgstr "Tiền tố để thêm vào matching dialplans"
190
191 #. Match International prefix
192 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:36
193 msgid "asterisk_dialzone_international"
194 msgstr "Match tiền tố quốc tê"
195
196 #. Prefix (0) to add/remove to/from international numbers
197 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:37
198 msgid "asterisk_dialzone_localprefix"
199 msgstr "Tiền tố để thêm vào/ bỏ ra/ từ số gọi quốc tế"
200
201 #. localzone
202 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:38
203 msgid "asterisk_dialzone_localzone"
204 msgstr "vùng địa phương"
205
206 #. Match plan
207 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:39
208 msgid "asterisk_dialzone_match"
209 msgstr "Match plan"
210
211 #. Connection to use
212 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:40
213 msgid "asterisk_dialzone_uses"
214 msgstr "Kết nối sử dụng"
215
216 #. Feature Key maps
217 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:41
218 msgid "asterisk_featuremap"
219 msgstr "Bản đồ phím tính năng"
220
221 #. Attended transfer key
222 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:42
223 msgid "asterisk_featuremap_atxfer"
224 msgstr "Attended transfer key"
225
226 #. Blind transfer key
227 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:43
228 msgid "asterisk_featuremap_blindxfer"
229 msgstr "phím chuyển đổi ẩn"
230
231 #. Key to Disconnect call
232 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:44
233 msgid "asterisk_featuremap_disconnect"
234 msgstr "phím để vô hiệu hóa cuộc gọi"
235
236 #. Key to Park call
237 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:45
238 msgid "asterisk_featuremap_parkcall"
239 msgstr "phím để định vị cuộc gọi"
240
241 #. Parking Feature
242 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:46
243 msgid "asterisk_featurepark"
244 msgstr "Tính năng định vị"
245
246 #. ADSI Park
247 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:47
248 msgid "asterisk_featurepark_adsipark"
249 msgstr "định vị ADSI"
250
251 #. Attended transfer timeout (sec)
252 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:48
253 msgid "asterisk_featurepark_atxfernoanswertimeout"
254 msgstr "Attended transfer timeout (sec)"
255
256 #. One touch record key
257 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:49
258 msgid "asterisk_featurepark_automon"
259 msgstr "Phím thu chạm một lần"
260
261 #. Name of call context for parking
262 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:50
263 msgid "asterisk_featurepark_context"
264 msgstr "Tên của call context cho parking"
265
266 #. Sound file to play to parked caller
267 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:51
268 msgid "asterisk_featurepark_courtesytone"
269 msgstr "Tập tin âm thanh để play to parked caller"
270
271 #. Max time (ms) between digits for feature activation
272 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:52
273 msgid "asterisk_featurepark_featuredigittimeout"
274 msgstr "Thời gian tối đa (ms) giữa các digits cho feature activation"
275
276 #. Method to Find Parking slot
277 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:53
278 msgid "asterisk_featurepark_findslot"
279 msgstr "Phương pháp tìm điểm định vị"
280
281 #. parkedmusicclass
282 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:54
283 msgid "asterisk_featurepark_parkedmusicclass"
284 msgstr "parkedmusicclass"
285
286 #. Play courtesy tone to
287 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:55
288 msgid "asterisk_featurepark_parkedplay"
289 msgstr "Play courtesy tone để"
290
291 #. Enable Parking
292 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:56
293 msgid "asterisk_featurepark_parkenabled"
294 msgstr "cho phép định vị"
295
296 #. Extension to dial to park
297 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:57
298 msgid "asterisk_featurepark_parkext"
299 msgstr "nhanh số để gọi để định vị"
300
301 #. Parking time (secs)
302 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:58
303 msgid "asterisk_featurepark_parkingtime"
304 msgstr "Thời gian định vị"
305
306 #. Range of extensions for call parking
307 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:59
308 msgid "asterisk_featurepark_parkpos"
309 msgstr "Vùng của đuôi mở rộng cho call parking"
310
311 #. Pickup extension
312 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:60
313 msgid "asterisk_featurepark_pickupexten"
314 msgstr "Pickup extension"
315
316 #. Seconds to wait bewteen digits when transferring
317 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:61
318 msgid "asterisk_featurepark_transferdigittimeout"
319 msgstr "Thời gian chờ giữa những chữ số khi chuyển đổi"
320
321 #. sound when attended transfer is complete
322 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:62
323 msgid "asterisk_featurepark_xferfailsound"
324 msgstr "âm thanh khi chuyển đổi hoàn tất"
325
326 #. Sound when attended transfer fails
327 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:63
328 msgid "asterisk_featurepark_xfersound"
329 msgstr "âm thanh khi chuyển đổi không thành công"
330
331 #. Reload Hardware Config
332 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:64
333 msgid "asterisk_hardwarereboot"
334 msgstr "Tải lại cấu hình phần cứng"
335
336 #. Reboot Method
337 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:65
338 msgid "asterisk_hardwarereboot_method"
339 msgstr "phương pháp khởi động lại"
340
341 #. Parameter
342 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:66
343 msgid "asterisk_hardwarereboot_param"
344 msgstr "Tham số"
345
346 #. SIP Connection
347 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:67
348 msgid "asterisk_iax"
349 msgstr "Kết nối SIP"
350
351 #. Always Dial International
352 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:68
353 msgid "asterisk_iax_alwaysinternational"
354 msgstr "Luôn gọi quốc tế"
355
356 #. context
357 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:69
358 msgid "asterisk_iax_context"
359 msgstr "bối cảnh"
360
361 #. Country Code for connection
362 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:70
363 msgid "asterisk_iax_countrycode"
364 msgstr "Mã quốc gia để kết nối"
365
366 #. Add as Extension
367 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:71
368 msgid "asterisk_iax_extension"
369 msgstr "bổ sung như nhánh số"
370
371 #. Host name (or blank)
372 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:72
373 msgid "asterisk_iax_host"
374 msgstr "Tên máy chủ"
375
376 #. International Dial Prefix
377 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:73
378 msgid "asterisk_iax_internationalprefix"
379 msgstr "Tiền tố số gọi quốc tế"
380
381 #. Dial Prefix (for external line)
382 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:74
383 msgid "asterisk_iax_prefix"
384 msgstr "Tiền tố số gọi (cho nhanh số)"
385
386 #. Secret
387 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:75
388 msgid "asterisk_iax_secret"
389 msgstr "Bí mật"
390
391 #. Dial Timeout (sec)
392 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:76
393 msgid "asterisk_iax_timeout"
394 msgstr "Dừng quay số (giây)"
395
396 #. Option type
397 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:77
398 msgid "asterisk_iax_type"
399 msgstr "Lựa chọn"
400
401 #. User name
402 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:78
403 msgid "asterisk_iax_username"
404 msgstr "Tên người dùng"
405
406 #. IAX General Options
407 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:79
408 msgid "asterisk_iaxgeneral"
409 msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
410
411 #. Allow Codecs
412 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:80
413 msgid "asterisk_iaxgeneral_allow"
414 msgstr "Cho phép Codecs"
415
416 #. Reinvite/redirect media connections
417 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:81
418 msgid "asterisk_iaxgeneral_canreinvite"
419 msgstr "Mời lại/ chuyển hướng công cụ kết nối"
420
421 #. Static
422 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:82
423 msgid "asterisk_iaxgeneral_static"
424 msgstr "Tĩnh"
425
426 #. Write Protect
427 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:83
428 msgid "asterisk_iaxgeneral_writeprotect"
429 msgstr "Viết bảo vệ"
430
431 #. Meetme Conference
432 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:84
433 msgid "asterisk_meetme"
434 msgstr "Gặp mặt thảo luận"
435
436 #. Admin PIN
437 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:85
438 msgid "asterisk_meetme_adminpin"
439 msgstr "PIN quản trị"
440
441 #. Meeting PIN
442 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:86
443 msgid "asterisk_meetme_pin"
444 msgstr "PIN cuộc gặp"
445
446 #. Meetme Conference General Options
447 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:87
448 msgid "asterisk_meetmegeneral"
449 msgstr "Lựu chọn chung về thảo luận trực tiếp"
450
451 #. Number of 20ms audio buffers to be used
452 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:88
453 msgid "asterisk_meetmegeneral_audiobuffers"
454 msgstr "Số của 20ms audio buffers để được dùng"
455
456 #. Modules
457 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:89
458 msgid "asterisk_module"
459 msgstr "Modules"
460
461 #. Alarm Receiver Application
462 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:90
463 msgid "asterisk_module_appalarmreceiver"
464 msgstr "Ứng dụng nhận báo thức"
465
466 #. Authentication Application
467 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:91
468 msgid "asterisk_module_appauthenticate"
469 msgstr "Ứng dụng xác thực"
470
471 #. Make sure asterisk doesnt save CDR
472 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:92
473 msgid "asterisk_module_appcdr"
474 msgstr "Bảo đảm asterisk không lưu CDR"
475
476 #. Check if channel is available
477 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:93
478 msgid "asterisk_module_appchanisavail"
479 msgstr "Kiểm tra xem nếu kênh đã có sẵn"
480
481 #. Listen in on any channel
482 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:94
483 msgid "asterisk_module_appchanspy"
484 msgstr "Nghe trên bất kỳ kênh nào"
485
486 #. Control Playback Application
487 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:95
488 msgid "asterisk_module_appcontrolplayback"
489 msgstr "Điều khiển ứng dụng phát lại"
490
491 #. Cuts up variables
492 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:96
493 msgid "asterisk_module_appcut"
494 msgstr "Cuts up variables"
495
496 #. Database access functions
497 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:97
498 msgid "asterisk_module_appdb"
499 msgstr "Chức năng truy cập cơ sở dữ liệu"
500
501 #. Dialing Application
502 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:98
503 msgid "asterisk_module_appdial"
504 msgstr "Ứng dụng quay số"
505
506 #. Virtual Dictation Machine Application
507 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:99
508 msgid "asterisk_module_appdictate"
509 msgstr "Ứng dụng virtual Dictation Machine "
510
511 #. Directed Call Pickup Support
512 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:100
513 msgid "asterisk_module_appdirectedpickup"
514 msgstr "Directed hỗ trợ call pickup"
515
516 #. Extension Directory
517 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:101
518 msgid "asterisk_module_appdirectory"
519 msgstr "Danh bạ nhánh số"
520
521 #. DISA (Direct Inward System Access) Application
522 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:102
523 msgid "asterisk_module_appdisa"
524 msgstr "Ứng dụng DISA (Direct Inward System Access) "
525
526 #. Dump channel variables Application
527 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:103
528 msgid "asterisk_module_appdumpchan"
529 msgstr "Dump channel variables Application"
530
531 #. Simple Echo Application
532 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:104
533 msgid "asterisk_module_appecho"
534 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
535
536 #. ENUM Lookup
537 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:105
538 msgid "asterisk_module_appenumlookup"
539 msgstr "ENUM tra cứu"
540
541 #. Reevaluates strings
542 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:106
543 msgid "asterisk_module_appeval"
544 msgstr "Đánh giá lại strings"
545
546 #. Executes applications
547 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:107
548 msgid "asterisk_module_appexec"
549 msgstr "thực thi ứng dụng"
550
551 #. External IVR application interface
552 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:108
553 msgid "asterisk_module_appexternalivr"
554 msgstr "Ứng dụng giao diện bên ngoài IVR"
555
556 #. Fork The CDR into 2 seperate entities
557 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:109
558 #, fuzzy
559 msgid "asterisk_module_appforkcdr"
560 msgstr "Danh bạ nhánh số"
561
562 #. Get ADSI CPE ID
563 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:110
564 msgid "asterisk_module_appgetcpeid"
565 msgstr "Lấy ADSI CPE ID"
566
567 #. Group Management Routines
568 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:111
569 #, fuzzy
570 msgid "asterisk_module_appgroupcount"
571 msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
572
573 #. Encode and Stream via icecast and ices
574 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:112
575 #, fuzzy
576 msgid "asterisk_module_appices"
577 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
578
579 #. Image Transmission Application
580 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:113
581 msgid "asterisk_module_appimage"
582 msgstr "Ứng dụng truyền hình ảnh"
583
584 #. Look up Caller*ID name/number from black
585 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:114
586 msgid "asterisk_module_applookupblacklist"
587 msgstr "Tra cứu tên/số của người gọi"
588
589 #. Look up CallerID Name from local databas
590 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:115
591 msgid "asterisk_module_applookupcidname"
592 msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
593
594 #. Extension Macros
595 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:116
596 msgid "asterisk_module_appmacro"
597 msgstr "Nhánh số Macro"
598
599 #. A simple math Application
600 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:117
601 msgid "asterisk_module_appmath"
602 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
603
604 #. MD5 checksum Application
605 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:118
606 #, fuzzy
607 msgid "asterisk_module_appmd5"
608 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
609
610 #. Digital Milliwatt (mu-law) Test Application
611 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:119
612 msgid "asterisk_module_appmilliwatt"
613 msgstr "Ứng dụng kiểm tra Digital Milliwatt (mu-law) "
614
615 #. Record a call and mix the audio during the recording
616 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:120
617 msgid "asterisk_module_appmixmonitor"
618 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
619
620 #. Call Parking and Announce Application
621 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:121
622 msgid "asterisk_module_appparkandannounce"
623 msgstr "Định vị cuộc gọi và ứng dụng thông báo"
624
625 #. Trivial Playback Application
626 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:122
627 #, fuzzy
628 msgid "asterisk_module_appplayback"
629 msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
630
631 #. Require phone number to be entered
632 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:123
633 msgid "asterisk_module_appprivacy"
634 msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
635
636 #. True Call Queueing
637 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:124
638 #, fuzzy
639 msgid "asterisk_module_appqueue"
640 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
641
642 #. Random goto
643 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:125
644 #, fuzzy
645 msgid "asterisk_module_apprandom"
646 msgstr "Nhánh số Macro"
647
648 #. Read Variable Application
649 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:126
650 #, fuzzy
651 msgid "asterisk_module_appread"
652 msgstr "Ứng dụng quay số"
653
654 #. Read in a file
655 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:127
656 msgid "asterisk_module_appreadfile"
657 msgstr "Đọc trong một tập tin"
658
659 #. Realtime Data Lookup/Rewrite
660 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:128
661 msgid "asterisk_module_apprealtime"
662 msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
663
664 #. Trivial Record Application
665 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:129
666 #, fuzzy
667 msgid "asterisk_module_apprecord"
668 msgstr "Danh bạ nhánh số"
669
670 #. Say time
671 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:130
672 msgid "asterisk_module_appsayunixtime"
673 msgstr "Nói thời gian"
674
675 #. Send DTMF digits Application
676 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:131
677 msgid "asterisk_module_appsenddtmf"
678 msgstr "Ứng dụng gửi những chữ số DTMF"
679
680 #. Send Text Applications
681 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:132
682 msgid "asterisk_module_appsendtext"
683 msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
684
685 #. Set CallerID Application
686 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:133
687 msgid "asterisk_module_appsetcallerid"
688 msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
689
690 #. CDR user field apps
691 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:134
692 #, fuzzy
693 msgid "asterisk_module_appsetcdruserfield"
694 msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
695
696 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Name
697 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:135
698 #, fuzzy
699 msgid "asterisk_module_appsetcidname"
700 msgstr "Cài đặt số RDNIS"
701
702 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Number
703 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:136
704 #, fuzzy
705 msgid "asterisk_module_appsetcidnum"
706 msgstr "Cài đặt số RDNIS"
707
708 #. Set RDNIS Number
709 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:137
710 msgid "asterisk_module_appsetrdnis"
711 msgstr "Cài đặt số RDNIS"
712
713 #. Set ISDN Transfer Capability
714 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:138
715 msgid "asterisk_module_appsettransfercapability"
716 msgstr "Cài đặt công suất truyền tải ISDN"
717
718 #. SMS/PSTN handler
719 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:139
720 #, fuzzy
721 msgid "asterisk_module_appsms"
722 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
723
724 #. Hangs up the requested channel
725 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:140
726 msgid "asterisk_module_appsofthangup"
727 msgstr "Bãi bỏ kênh yêu cầu"
728
729 #. Stack Routines
730 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:141
731 #, fuzzy
732 msgid "asterisk_module_appstack"
733 msgstr "Ứng dụng quay số"
734
735 #. Generic System() application
736 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:142
737 #, fuzzy
738 msgid "asterisk_module_appsystem"
739 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
740
741 #. Playback with Talk Detection
742 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:143
743 #, fuzzy
744 msgid "asterisk_module_apptalkdetect"
745 msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
746
747 #. Interface Test Application
748 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:144
749 msgid "asterisk_module_apptest"
750 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
751
752 #. Transfer
753 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:145
754 msgid "asterisk_module_apptransfer"
755 msgstr "truyền tải"
756
757 #. TXTCIDName
758 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:146
759 #, fuzzy
760 msgid "asterisk_module_apptxtcidname"
761 msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
762
763 #. Send URL Applications
764 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:147
765 msgid "asterisk_module_appurl"
766 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
767
768 #. Custom User Event Application
769 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:148
770 #, fuzzy
771 msgid "asterisk_module_appuserevent"
772 msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
773
774 #. Send verbose output
775 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:149
776 #, fuzzy
777 msgid "asterisk_module_appverbose"
778 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
779
780 #. Voicemail
781 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:150
782 msgid "asterisk_module_appvoicemail"
783 msgstr "Thư thoại"
784
785 #. Waits until first ring after time
786 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:151
787 #, fuzzy
788 msgid "asterisk_module_appwaitforring"
789 msgstr "Đợi ứng dụng im lặng"
790
791 #. Wait For Silence Application
792 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:152
793 msgid "asterisk_module_appwaitforsilence"
794 msgstr "Đợi ứng dụng im lặng"
795
796 #. While Loops and Conditional Execution
797 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:153
798 #, fuzzy
799 msgid "asterisk_module_appwhile"
800 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
801
802 #. Comma Separated Values CDR Backend
803 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:154
804 #, fuzzy
805 msgid "asterisk_module_cdrcsv"
806 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
807
808 #. Customizable Comma Separated Values CDR Backend
809 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:155
810 #, fuzzy
811 msgid "asterisk_module_cdrcustom"
812 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
813
814 #. Asterisk Call Manager CDR Backend
815 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:156
816 #, fuzzy
817 msgid "asterisk_module_cdrmanager"
818 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
819
820 #. MySQL CDR Backend
821 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:157
822 #, fuzzy
823 msgid "asterisk_module_cdrmysql"
824 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
825
826 #. PostgreSQL CDR Backend
827 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:158
828 #, fuzzy
829 msgid "asterisk_module_cdrpgsql"
830 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
831
832 #. SQLite CDR Backend
833 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:159
834 #, fuzzy
835 msgid "asterisk_module_cdrsqlite"
836 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
837
838 #. Agent Proxy Channel
839 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:160
840 #, fuzzy
841 msgid "asterisk_module_chanagent"
842 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
843
844 #. Channel driver for GTalk
845 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:161
846 #, fuzzy
847 msgid "asterisk_module_chanalsa"
848 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
849
850 #. Channel driver for GTalk
851 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:162
852 #, fuzzy
853 msgid "asterisk_module_changtalk"
854 msgstr "Ứng dụng quay số"
855
856 #. Option chan_iax2
857 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:163
858 #, fuzzy
859 msgid "asterisk_module_chaniax2"
860 msgstr "Ứng dụng quay số"
861
862 #. Local Proxy Channel
863 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:164
864 #, fuzzy
865 msgid "asterisk_module_chanlocal"
866 msgstr "Ứng dụng quay số"
867
868 #. Session Initiation Protocol (SIP)
869 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:165
870 #, fuzzy
871 msgid "asterisk_module_chansip"
872 msgstr "Nghe trên bất kỳ kênh nào"
873
874 #. Adaptive Differential PCM Coder/Decoder
875 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:166
876 #, fuzzy
877 msgid "asterisk_module_codecadpcm"
878 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
879
880 #. A-law Coder/Decoder
881 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:167
882 #, fuzzy
883 msgid "asterisk_module_codecalaw"
884 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
885
886 #. A-law and Mulaw direct Coder/Decoder
887 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:168
888 #, fuzzy
889 msgid "asterisk_module_codecamu"
890 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
891
892 #. ITU G.726-32kbps G726 Transcoder
893 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:169
894 #, fuzzy
895 msgid "asterisk_module_codecg726"
896 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
897
898 #. GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translation
899 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:170
900 #, fuzzy
901 msgid "asterisk_module_codecgsm"
902 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
903
904 #. Speex/PCM16 (signed linear) Codec Translator
905 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:171
906 #, fuzzy
907 msgid "asterisk_module_codecspeex"
908 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
909
910 #. Mu-law Coder/Decoder
911 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:172
912 #, fuzzy
913 msgid "asterisk_module_codeculaw"
914 msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
915
916 #. Sun Microsystems AU format (signed linear)
917 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:173
918 #, fuzzy
919 msgid "asterisk_module_formatau"
920 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
921
922 #. G.723.1 Simple Timestamp File Format
923 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:174
924 #, fuzzy
925 msgid "asterisk_module_formatg723"
926 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
927
928 #. Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data
929 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:175
930 #, fuzzy
931 msgid "asterisk_module_formatg726"
932 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
933
934 #. Raw G729 data
935 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:176
936 #, fuzzy
937 msgid "asterisk_module_formatg729"
938 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
939
940 #. Raw GSM data
941 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:177
942 #, fuzzy
943 msgid "asterisk_module_formatgsm"
944 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
945
946 #. Raw h263 data
947 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:178
948 #, fuzzy
949 msgid "asterisk_module_formath263"
950 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
951
952 #. JPEG (Joint Picture Experts Group) Image
953 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:179
954 #, fuzzy
955 msgid "asterisk_module_formatjpeg"
956 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
957
958 #. Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)
959 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:180
960 #, fuzzy
961 msgid "asterisk_module_formatpcm"
962 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
963
964 #. load =&gt; .so ; Raw aLaw 8khz PCM Audio support
965 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:181
966 #, fuzzy
967 msgid "asterisk_module_formatpcmalaw"
968 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
969
970 #. Raw Signed Linear Audio support (SLN)
971 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:182
972 #, fuzzy
973 msgid "asterisk_module_formatsln"
974 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
975
976 #. Dialogic VOX (ADPCM) File Format
977 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:183
978 #, fuzzy
979 msgid "asterisk_module_formatvox"
980 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
981
982 #. Microsoft WAV format (8000hz Signed Line
983 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:184
984 #, fuzzy
985 msgid "asterisk_module_formatwav"
986 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
987
988 #. Microsoft WAV format (Proprietary GSM)
989 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:185
990 #, fuzzy
991 msgid "asterisk_module_formatwavgsm"
992 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
993
994 #. Caller ID related dialplan functions
995 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:186
996 #, fuzzy
997 msgid "asterisk_module_funccallerid"
998 msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
999
1000 #. ENUM Functions
1001 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:187
1002 #, fuzzy
1003 msgid "asterisk_module_funcenum"
1004 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
1005
1006 #. URI encoding / decoding functions
1007 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:188
1008 #, fuzzy
1009 msgid "asterisk_module_funcuri"
1010 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
1011
1012 #. Asterisk Extension Language Compiler
1013 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:189
1014 #, fuzzy
1015 msgid "asterisk_module_pbxael"
1016 msgstr "Ứng dụng quay số"
1017
1018 #. Text Extension Configuration
1019 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:190
1020 #, fuzzy
1021 msgid "asterisk_module_pbxconfig"
1022 msgstr "Ứng dụng quay số"
1023
1024 #. load =&gt; .so ; Builtin dialplan functions
1025 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:191
1026 #, fuzzy
1027 msgid "asterisk_module_pbxfunctions"
1028 msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
1029
1030 #. Loopback Switch
1031 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:192
1032 #, fuzzy
1033 msgid "asterisk_module_pbxloopback"
1034 msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
1035
1036 #. Realtime Switch
1037 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:193
1038 #, fuzzy
1039 msgid "asterisk_module_pbxrealtime"
1040 msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
1041
1042 #. Outgoing Spool Support
1043 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:194
1044 #, fuzzy
1045 msgid "asterisk_module_pbxspool"
1046 msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
1047
1048 #. Wil Cal U (Auto Dialer)
1049 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:195
1050 #, fuzzy
1051 msgid "asterisk_module_pbxwilcalu"
1052 msgstr "Ứng dụng quay số"
1053
1054 #. MySQL Config Resource
1055 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:196
1056 #, fuzzy
1057 msgid "asterisk_module_resconfigmysql"
1058 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
1059
1060 #. ODBC Config Resource
1061 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:197
1062 #, fuzzy
1063 msgid "asterisk_module_resconfigodbc"
1064 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
1065
1066 #. PGSQL Module
1067 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:198
1068 #, fuzzy
1069 msgid "asterisk_module_resconfigpgsql"
1070 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
1071
1072 #. Cryptographic Digital Signatures
1073 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:199
1074 #, fuzzy
1075 msgid "asterisk_module_rescrypto"
1076 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
1077
1078 #. Call Parking Resource
1079 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:200
1080 msgid "asterisk_module_resfeatures"
1081 msgstr ""
1082
1083 #. Indications Configuration
1084 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:201
1085 msgid "asterisk_module_resindications"
1086 msgstr ""
1087
1088 #. Call Monitoring Resource
1089 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:202
1090 #, fuzzy
1091 msgid "asterisk_module_resmonitor"
1092 msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
1093
1094 #. Music On Hold Resource
1095 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:203
1096 msgid "asterisk_module_resmusiconhold"
1097 msgstr ""
1098
1099 #. ODBC Resource
1100 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:204
1101 #, fuzzy
1102 msgid "asterisk_module_resodbc"
1103 msgstr "Chức năng truy cập cơ sở dữ liệu"
1104
1105 #. SMDI Module
1106 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:205
1107 #, fuzzy
1108 msgid "asterisk_module_ressmdi"
1109 msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
1110
1111 #. SNMP Module
1112 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:206
1113 #, fuzzy
1114 msgid "asterisk_module_ressnmp"
1115 msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
1116
1117 #. Music On Hold
1118 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:207
1119 #, fuzzy
1120 msgid "asterisk_moh"
1121 msgstr "Kết nối SIP"
1122
1123 #. Application
1124 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:208
1125 msgid "asterisk_moh_application"
1126 msgstr ""
1127
1128 #. Directory of Music
1129 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:209
1130 #, fuzzy
1131 msgid "asterisk_moh_directory"
1132 msgstr "Danh bạ nhánh số"
1133
1134 #. Option mode
1135 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:210
1136 msgid "asterisk_moh_mode"
1137 msgstr ""
1138
1139 #. Random Play
1140 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:211
1141 msgid "asterisk_moh_random"
1142 msgstr ""
1143
1144 #. SIP Connection
1145 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:212
1146 #, fuzzy
1147 msgid "asterisk_sip"
1148 msgstr "Kết nối SIP"
1149
1150 #. Always Dial International
1151 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:213
1152 #, fuzzy
1153 msgid "asterisk_sip_alwaysinternational"
1154 msgstr "Luôn gọi quốc tế"
1155
1156 #. Reinvite/redirect media connections
1157 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:214
1158 msgid "asterisk_sip_canreinvite"
1159 msgstr ""
1160
1161 #. context
1162 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:215
1163 #, fuzzy
1164 msgid "asterisk_sip_context"
1165 msgstr "bối cảnh"
1166
1167 #. Country Code for connection
1168 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:216
1169 #, fuzzy
1170 msgid "asterisk_sip_countrycode"
1171 msgstr "Mã quốc gia để kết nối"
1172
1173 #. DTMF mode
1174 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:217
1175 msgid "asterisk_sip_dtmfmode"
1176 msgstr ""
1177
1178 #. Add as Extension
1179 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:218
1180 #, fuzzy
1181 msgid "asterisk_sip_extension"
1182 msgstr "bổ sung như nhánh số"
1183
1184 #. Primary domain identity for From: headers
1185 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:219
1186 msgid "asterisk_sip_fromdomain"
1187 msgstr ""
1188
1189 #. From user (required by many SIP providers)
1190 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:220
1191 msgid "asterisk_sip_fromuser"
1192 msgstr ""
1193
1194 #. Host name (or blank)
1195 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:221
1196 #, fuzzy
1197 msgid "asterisk_sip_host"
1198 msgstr "Tên máy chủ"
1199
1200 #. Ring on incoming dialplan contexts
1201 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:222
1202 msgid "asterisk_sip_incoming"
1203 msgstr ""
1204
1205 #. Allow Insecure for
1206 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:223
1207 #, fuzzy
1208 msgid "asterisk_sip_insecure"
1209 msgstr "Bí mật"
1210
1211 #. International Dial Prefix
1212 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:224
1213 #, fuzzy
1214 msgid "asterisk_sip_internationalprefix"
1215 msgstr "Tiền tố số gọi quốc tế"
1216
1217 #. Mailbox for MWI
1218 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:225
1219 msgid "asterisk_sip_mailbox"
1220 msgstr ""
1221
1222 #. NAT between phone and Asterisk
1223 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:226
1224 #, fuzzy
1225 msgid "asterisk_sip_nat"
1226 msgstr "Tên máy chủ"
1227
1228 #. Check tags in headers
1229 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:227
1230 msgid "asterisk_sip_pedantic"
1231 msgstr ""
1232
1233 #. SIP Port
1234 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:228
1235 #, fuzzy
1236 msgid "asterisk_sip_port"
1237 msgstr "Tên máy chủ"
1238
1239 #. Dial Prefix (for external line)
1240 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:229
1241 #, fuzzy
1242 msgid "asterisk_sip_prefix"
1243 msgstr "Tiền tố số gọi (cho nhanh số)"
1244
1245 #. Reply Timeout (ms) for down connection
1246 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:230
1247 msgid "asterisk_sip_qualify"
1248 msgstr ""
1249
1250 #. Register connection
1251 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:231
1252 msgid "asterisk_sip_register"
1253 msgstr ""
1254
1255 #. Secret
1256 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:232
1257 #, fuzzy
1258 msgid "asterisk_sip_secret"
1259 msgstr "Bí mật"
1260
1261 #. Dial own extension for mailbox
1262 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:233
1263 msgid "asterisk_sip_selfmailbox"
1264 msgstr ""
1265
1266 #. Dial Timeout (sec)
1267 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:234
1268 #, fuzzy
1269 msgid "asterisk_sip_timeout"
1270 msgstr "Dừng quay số (giây)"
1271
1272 #. Client Type
1273 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:235
1274 #, fuzzy
1275 msgid "asterisk_sip_type"
1276 msgstr "Lựa chọn"
1277
1278 #. Username
1279 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:236
1280 #, fuzzy
1281 msgid "asterisk_sip_username"
1282 msgstr "Tên người dùng"
1283
1284 #. Section sipgeneral
1285 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:237
1286 #, fuzzy
1287 msgid "asterisk_sipgeneral"
1288 msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
1289
1290 #. Allow codecs
1291 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:238
1292 #, fuzzy
1293 msgid "asterisk_sipgeneral_allow"
1294 msgstr "Cho phép Codecs"
1295
1296 #. SIP Port
1297 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:239
1298 #, fuzzy
1299 msgid "asterisk_sipgeneral_port"
1300 msgstr "Cho phép Codecs"
1301
1302 #. SIP realm
1303 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:240
1304 #, fuzzy
1305 msgid "asterisk_sipgeneral_realm"
1306 msgstr "Cho phép Codecs"
1307
1308 #. Voicemail general options
1309 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:241
1310 #, fuzzy
1311 msgid "asterisk_voicegeneral"
1312 msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
1313
1314 #. From Email address of server
1315 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:242
1316 msgid "asterisk_voicegeneral_serveremail"
1317 msgstr ""
1318
1319 #. Voice Mail boxes
1320 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:243
1321 #, fuzzy
1322 msgid "asterisk_voicemail"
1323 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
1324
1325 #. Email contains attachment
1326 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:244
1327 msgid "asterisk_voicemail_attach"
1328 msgstr ""
1329
1330 #. Email
1331 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:245
1332 msgid "asterisk_voicemail_email"
1333 msgstr ""
1334
1335 #. Display Name
1336 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:246
1337 msgid "asterisk_voicemail_name"
1338 msgstr ""
1339
1340 #. Password
1341 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:247
1342 msgid "asterisk_voicemail_password"
1343 msgstr ""
1344
1345 #. zone
1346 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:248
1347 #, fuzzy
1348 msgid "asterisk_voicemail_zone"
1349 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
1350
1351 #. Voice Zone settings
1352 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:249
1353 #, fuzzy
1354 msgid "asterisk_voicezone"
1355 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
1356
1357 #. Message Format
1358 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:250
1359 msgid "asterisk_voicezone_message"
1360 msgstr ""
1361
1362 #. Time Zone
1363 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:251
1364 #, fuzzy
1365 msgid "asterisk_voicezone_zone"
1366 msgstr "Dial Zones cho Dialplan"