po: another base translation update
[project/luci.git] / po / vi / base.po
1 # default.pot
2 # generated from ./i18n/english/luasrc/i18n/default.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:59+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-14 12:23+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #, fuzzy
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr ""
19 "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
20 "(%s available)"
21
22 msgid "(empty)"
23 msgstr ""
24
25 #, fuzzy
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "Lờ đi giao diện"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "---Mục bổ sung---"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "--Hãy chọn--"
34
35 #, fuzzy
36 msgid "-- custom --"
37 msgstr "--tùy chỉnh--"
38
39 msgid "40MHz 2nd channel above"
40 msgstr ""
41
42 msgid "40MHz 2nd channel below"
43 msgstr ""
44
45 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
46 msgstr "<abbr title=\"Dịch vụ căn bản đặt Identifier\">BSSID</abbr>"
47
48 msgid ""
49 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
50 "prefix"
51 msgstr ""
52 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
53 "prefix"
54
55 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
56 msgstr ""
57
58 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
59 msgstr ""
60
61 msgid ""
62 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
63 "order of the resolvfile"
64 msgstr ""
65
66 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
67 msgstr "<abbr title=\"Hệ thông tên miền\">DNS</abbr>-Máy chủ"
68
69 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Mã hóa\">Encr.</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
73 msgstr "<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
80
81 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
82 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
83
84 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
85 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
89
90 msgid ""
91 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
92 "(CIDR)"
93 msgstr ""
94 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
95 "(CIDR)"
96
97 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
98 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
99
100 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
101 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
102
103 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
104 msgstr ""
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection of "
108 "free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
109 "abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr title=\"Lua "
110 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the Apache-License."
111 msgstr ""
112 "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> là một tập hợp của phần "
113 "mềm Lua bao gồm <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</abbr>-Công cụ Web "
114 "và giao diện Web cho thiết bị nhúng. <abbr title=\"Lua Configuration "
115 "Interface\">LuCI</abbr> được lưu hành dưới giấy phép Apache."
116
117 msgid ""
118 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a free, flexible, "
119 "and user friendly graphical interface for configuring OpenWrt Kamikaze."
120 msgstr ""
121 "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> thì miễn phí, đa dạng , "
122 "và đồ họa thân thiện với sử dụng cho các cấu hình OpenWrt Kamikaze."
123
124 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
125 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
126
127 #, fuzzy
128 msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
129 msgstr "<abbr title=\"Hypertext Transfer Protocol\">HTTP</abbr>-Server"
130
131 msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
132 msgstr "<abbr title=\"Vỏ bảo mậtl\">SSH</abbr>-Phím"
133
134 msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
135 msgstr "<abbr title=\"Mạng lưới không dây địa phương\">WLAN</abbr>-Scan"
136
137 msgid ""
138 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
139 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
140 msgstr ""
141
142 msgid ""
143 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
144 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
145 msgstr ""
146
147 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
148 msgstr ""
149
150 msgid ""
151 "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve LuCI"
152 msgstr ""
153 "Một lightưeight HTTP/1.1 webserver viết bằng C và Lúa được thiết kế để phục "
154 "vụ LuCI"
155
156 msgid ""
157 "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua Configuration "
158 "Interface\">LuCI</abbr>."
159 msgstr ""
160 "Một webserver nhỏ có thể dùng để phục vụ <abbr title=\"Giao diện cấu hình "
161 "Lua\">LuCI</abbr>."
162
163 msgid "AR Support"
164 msgstr "Hỗ trợ AR"
165
166 msgid "ATM Bridges"
167 msgstr ""
168
169 msgid "ATM Settings"
170 msgstr ""
171
172 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
173 msgstr ""
174
175 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
176 msgstr ""
177
178 msgid ""
179 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
180 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
181 "to dial into the provider network."
182 msgstr ""
183
184 msgid "ATM device number"
185 msgstr ""
186
187 msgid "About"
188 msgstr "Về"
189
190 msgid "Access Point"
191 msgstr "Điểm truy cập"
192
193 msgid "Access point (APN)"
194 msgstr "Điểm truy cập (APN)"
195
196 msgid "Action"
197 msgstr "Action"
198
199 msgid "Actions"
200 msgstr "Hành động"
201
202 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
203 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
204
205 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
206 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
207
208 msgid "Active Connections"
209 msgstr "kết nối đang hoạt động"
210
211 msgid "Active Leases"
212 msgstr "Leases hoạt động"
213
214 #, fuzzy
215 msgid "Ad-Hoc"
216 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
217
218 msgid "Add"
219 msgstr "Thêm vào"
220
221 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
222 msgstr ""
223
224 msgid "Add new interface..."
225 msgstr ""
226
227 msgid "Additional Hosts files"
228 msgstr ""
229
230 msgid "Additional pppd options"
231 msgstr "Tùy chọn pppd bổ sung"
232
233 msgid "Address"
234 msgstr ""
235
236 msgid "Addresses"
237 msgstr "Địa chỉ"
238
239 msgid "Admin Password"
240 msgstr "Mật khẩu quản lí"
241
242 msgid "Administration"
243 msgstr "Quản trị"
244
245 #, fuzzy
246 msgid "Advanced Settings"
247 msgstr "Cài đặt căn bản"
248
249 msgid "Advertise IPv6 on network"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Advertised network ID"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Alias"
256 msgstr "Bí danh"
257
258 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
259 msgstr "Cho phép <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực mật mã"
260
261 msgid "Allow all except listed"
262 msgstr "Cho phép tất cả trừ danh sách liệt kê"
263
264 msgid "Allow listed only"
265 msgstr "Chỉ cho phép danh sách liệt kê"
266
267 msgid "Allow localhost"
268 msgstr ""
269
270 msgid ""
271 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
272 msgstr ""
273
274 msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
275 msgstr ""
276
277 msgid ""
278 "Also kernel or service logfiles can be viewed here to get an overview over "
279 "their current state."
280 msgstr ""
281 "Kernel hoặc service logfiles cũng có thể được view ở đây để lấy tầm nhìn "
282 "tổng quát của hình trạng hiện tại. "
283
284 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
285 msgstr ""
286
287 msgid "And now have fun with your router!"
288 msgstr "Và bây giờ hãy bắt đầu chơi với bộ định tuyến của bạn!"
289
290 msgid "Antenna 1"
291 msgstr ""
292
293 msgid "Antenna 2"
294 msgstr ""
295
296 msgid "Apply"
297 msgstr "Áp dụng"
298
299 msgid "Applying changes"
300 msgstr "Tiến hành thay đổi"
301
302 msgid ""
303 "As we always want to improve this interface we are looking forward to your "
304 "feedback and suggestions."
305 msgstr ""
306 "Vì chúng tôi luôn muốn cải thiện giao diện này, chúng tôi hy vọng nhận được "
307 "đóng góp và ý kiến của các bạn. "
308
309 msgid "Associated Stations"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Authentication"
313 msgstr "Xác thực"
314
315 msgid "Authentication Realm"
316 msgstr "Realm xác định"
317
318 msgid "Authoritative"
319 msgstr "Authoritative"
320
321 msgid "Authorization Required"
322 msgstr "Yêu cầu ủy quyền"
323
324 msgid "Automatic Disconnect"
325 msgstr "Tự động ngừng kết nối"
326
327 msgid "Available"
328 msgstr "Sẵn có"
329
330 msgid "Available packages"
331 msgstr ""
332
333 msgid "BSSID"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Back to overview"
337 msgstr ""
338
339 msgid "Back to scan results"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Background Scan"
343 msgstr "Background Scan"
344
345 msgid "Backup / Restore"
346 msgstr "Backup/ Restore"
347
348 msgid "Backup Archive"
349 msgstr "Backup Archive"
350
351 msgid "Bit Rate"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Bitrate"
355 msgstr ""
356
357 #, fuzzy
358 msgid "Bridge"
359 msgstr "Cổng cầu nối"
360
361 msgid "Bridge Port"
362 msgstr "Cổng cầu nối"
363
364 msgid "Bridge interfaces"
365 msgstr "Giao diện cầu nối"
366
367 msgid "Bridge unit number"
368 msgstr ""
369
370 msgid "Buttons"
371 msgstr ""
372
373 msgid "CPU"
374 msgstr ""
375
376 msgid "CPU usage (%)"
377 msgstr "CPU usage (%)"
378
379 msgid "Cancel"
380 msgstr "Bỏ qua"
381
382 msgid "Chain"
383 msgstr "chuỗi"
384
385 msgid ""
386 "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
387 msgstr "Thay đổi mật mã của quản lí hệ thống (User <code>root</code>)"
388
389 msgid "Changes"
390 msgstr "Thay đổi"
391
392 msgid "Changes applied."
393 msgstr "Thay đổi đã áp dụng"
394
395 msgid "Channel"
396 msgstr "Kênh"
397
398 msgid "Checksum"
399 msgstr "Checksum"
400
401 msgid ""
402 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
403 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
404 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
405 "interface to it."
406 msgstr "Giao diện này chưa thuộc về bất kỳ firewall zone nào."
407
408 msgid ""
409 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
410 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
411 "em> field to define a new network."
412 msgstr ""
413
414 #, fuzzy
415 msgid "Client"
416 msgstr "Clientmode"
417
418 msgid "Client + WDS"
419 msgstr "Đối tượng + WDS"
420
421 msgid "Collecting data..."
422 msgstr ""
423
424 msgid "Command"
425 msgstr "Lệnh"
426
427 msgid "Common Configuration"
428 msgstr ""
429
430 msgid "Compression"
431 msgstr "Sức nén"
432
433 msgid "Configuration"
434 msgstr "Cấu hình"
435
436 msgid "Configuration / Apply"
437 msgstr ""
438
439 msgid "Configuration / Changes"
440 msgstr ""
441
442 msgid "Configuration / Revert"
443 msgstr ""
444
445 msgid "Configuration applied."
446 msgstr ""
447
448 msgid "Configuration file"
449 msgstr "Tập tin cấu hình"
450
451 msgid ""
452 "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the PPP "
453 "peer"
454 msgstr ""
455 "Định cấu hình DNS server địa phương để dùng tên servers adverticed bởi PPP "
456 "peer"
457
458 msgid "Confirmation"
459 msgstr "Xác nhận"
460
461 msgid "Connect script"
462 msgstr "Kết nối script"
463
464 msgid "Connection Limit"
465 msgstr "Giới hạn kết nối"
466
467 msgid "Connection timeout"
468 msgstr "Kết nối dừng"
469
470 msgid "Contributing Developers"
471 msgstr "Phát triển viên"
472
473 msgid "Country"
474 msgstr ""
475
476 msgid "Country Code"
477 msgstr "Mã quốc gia"
478
479 msgid "Cover the following interface"
480 msgstr ""
481
482 msgid "Cover the following interfaces"
483 msgstr ""
484
485 msgid "Create / Assign firewall-zone"
486 msgstr "Tạo/ gán firewall-zone"
487
488 msgid "Create Interface"
489 msgstr ""
490
491 msgid "Create Network"
492 msgstr "Tạo network"
493
494 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
495 msgstr ""
496
497 msgid "Create backup"
498 msgstr "Tạo backup"
499
500 msgid "Cron Log Level"
501 msgstr ""
502
503 msgid "Custom Files"
504 msgstr ""
505
506 msgid "Custom Interface"
507 msgstr ""
508
509 msgid "Custom files"
510 msgstr ""
511
512 msgid ""
513 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
514 "\">LED</abbr>s if possible."
515 msgstr ""
516 "Tùy chỉnh chế độ của thiết bị <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
517 "abbr>s nếu có thể."
518
519 msgid "DHCP Leases"
520 msgstr ""
521
522 msgid "DHCP Server"
523 msgstr ""
524
525 msgid "DHCP assigned"
526 msgstr "Gán DHCP"
527
528 msgid "DHCP-Options"
529 msgstr "Tùy chọn DHCP"
530
531 msgid "DNS forwardings"
532 msgstr ""
533
534 msgid "Default state"
535 msgstr ""
536
537 msgid "Define a name for this network."
538 msgstr ""
539
540 msgid ""
541 "Define additional DHCP options, for example "
542 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
543 "servers to clients."
544 msgstr ""
545
546 msgid "Delete"
547 msgstr "Xóa"
548
549 msgid "Delete this interface"
550 msgstr ""
551
552 msgid "Delete this network"
553 msgstr ""
554
555 msgid "Description"
556 msgstr "Mô tả"
557
558 msgid "Design"
559 msgstr "Thiết kế"
560
561 msgid "Destination"
562 msgstr "Điểm đến"
563
564 msgid "Detected Files"
565 msgstr ""
566
567 msgid "Detected files"
568 msgstr ""
569
570 msgid "Device"
571 msgstr "Công cụ"
572
573 msgid "Device Configuration"
574 msgstr ""
575
576 msgid ""
577 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
578 "this interface."
579 msgstr ""
580
581 msgid "Disable HW-Beacon timer"
582 msgstr "Vô hiệu hóa bộ chỉnh giờ HW-Beacon"
583
584 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
585 msgstr ""
586
587 msgid "Disconnect script"
588 msgstr "Ngừng script"
589
590 msgid "Distance Optimization"
591 msgstr "Khoảng cách tối ưu"
592
593 msgid "Distance to farthest network member in meters."
594 msgstr "Khoảng cách tới thành viên xa nhất trong mạng lưới tính bằng mét"
595
596 msgid "Diversity"
597 msgstr "Tính đa dạng"
598
599 msgid ""
600 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
601 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
602 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
603 "firewalls"
604 msgstr ""
605 "Dnsmasq là một phối hợp <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
606 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
607 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
608 "firewalls"
609
610 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
611 msgstr ""
612
613 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
614 msgstr ""
615
616 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
617 msgstr ""
618
619 msgid "Do not send probe responses"
620 msgstr "Không gửi nhắc hồi đáp"
621
622 msgid "Document root"
623 msgstr "Gốc tài liệu "
624
625 msgid "Domain required"
626 msgstr "Domain yêu cầu"
627
628 msgid "Domain whitelist"
629 msgstr ""
630
631 msgid ""
632 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
633 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
634 msgstr ""
635 "Don&amp;#39;t chuyển tiếp <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Yêu "
636 "cầu không cần <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Tên"
637
638 msgid "Download and install package"
639 msgstr "Tải và cài đặt gói"
640
641 msgid ""
642 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
643 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
644 msgstr ""
645 "Dropbear cung cấp <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> mạng lưới shell "
646 "truy cập và một <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server tích hợp"
647
648 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
649 msgstr ""
650 "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
651
652 msgid ""
653 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
654 "having static leases will be served."
655 msgstr ""
656
657 msgid "EAP-Method"
658 msgstr "EAP-Method"
659
660 msgid "Edit"
661 msgstr "Chỉnh sửa"
662
663 msgid "Edit package lists and installation targets"
664 msgstr "Chỉnh sửa danh sách gói và mục tiêu cài đặt"
665
666 msgid "Edit this interface"
667 msgstr ""
668
669 msgid "Edit this network"
670 msgstr ""
671
672 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
673 msgstr "Kích hoạt <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
674
675 msgid "Enable IPv6 on PPP link"
676 msgstr "Kích hoạt IPv6 on PPP link"
677
678 msgid "Enable Keep-Alive"
679 msgstr "Kích hoạt Keep-Alive"
680
681 msgid "Enable TFTP server"
682 msgstr ""
683
684 msgid "Enable VLAN functionality"
685 msgstr ""
686
687 msgid "Enable device"
688 msgstr ""
689
690 msgid "Enable this switch"
691 msgstr ""
692
693 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
694 msgstr "Kích hoạt Spanning Tree Protocol trên cầu nối này"
695
696 msgid "Encapsulation mode"
697 msgstr ""
698
699 msgid "Encryption"
700 msgstr "Encryption"
701
702 msgid "Error"
703 msgstr "Lỗi"
704
705 msgid "Ethernet Adapter"
706 msgstr "Bộ tương hợp ethernet"
707
708 msgid "Ethernet Bridge"
709 msgstr "Cầu nối ethernet"
710
711 msgid "Ethernet Switch"
712 msgstr "Bộ chuyển đảo ethernet"
713
714 msgid "Expand hosts"
715 msgstr ""
716
717 msgid ""
718 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
719 msgstr ""
720
721 msgid "External system log server"
722 msgstr ""
723
724 msgid "Fast Frames"
725 msgstr "Khung nhanh"
726
727 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
728 msgstr ""
729
730 msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
731 msgstr "Tập tin được lưu giữ khi truyền tới một phần cứng mới"
732
733 msgid "Filesystem"
734 msgstr "Tập tin hệ thống"
735
736 msgid "Filter"
737 msgstr "Lọc"
738
739 msgid "Filter private"
740 msgstr "Filter private"
741
742 msgid "Filter useless"
743 msgstr "Lọc không hữu dụng"
744
745 msgid "Find and join network"
746 msgstr ""
747
748 msgid "Find package"
749 msgstr "Tìm gói"
750
751 msgid "Finish"
752 msgstr ""
753
754 msgid "Firewall"
755 msgstr "Firewall"
756
757 #, fuzzy
758 msgid "Firewall Settings"
759 msgstr "Tình trạng Firewall"
760
761 msgid "Firewall Status"
762 msgstr "Tình trạng Firewall"
763
764 msgid "Firmware image"
765 msgstr "HÌnh ảnh firmware"
766
767 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
768 msgstr ""
769
770 msgid "Flags"
771 msgstr "Cờ"
772
773 msgid "Flash Firmware"
774 msgstr "Phần cứng flash"
775
776 msgid "Force"
777 msgstr "Force"
778
779 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
780 msgstr ""
781
782 msgid "Forwarding mode"
783 msgstr ""
784
785 msgid "Fragmentation Threshold"
786 msgstr "Ngưỡng cửa Phân đoạn"
787
788 msgid "Frame Bursting"
789 msgstr "Khung nổ"
790
791 msgid "Free space"
792 msgstr ""
793
794 msgid "Frequency Hopping"
795 msgstr "Tần số Hopping"
796
797 msgid "General"
798 msgstr "Tổng quát"
799
800 msgid "General Settings"
801 msgstr ""
802
803 #, fuzzy
804 msgid "General Setup"
805 msgstr "Tổng quát"
806
807 msgid "Go to relevant configuration page"
808 msgstr "Đi tới trang cấu hình thích hợp"
809
810 msgid "HE.net Tunnel ID"
811 msgstr ""
812
813 msgid "HT capabilities"
814 msgstr ""
815
816 msgid "HT mode"
817 msgstr ""
818
819 msgid "Handler"
820 msgstr ""
821
822 msgid "Hang Up"
823 msgstr "Hang Up"
824
825 msgid "Hello!"
826 msgstr "Xin chào"
827
828 msgid ""
829 "Here you can backup and restore your router configuration and - if possible "
830 "- reset the router to the default settings."
831 msgstr ""
832 "Ở đây bạn có thể backup và khôi phục lại cấu hình bộ định tuyến và- nếu có "
833 "thể - reset bộ định tuyến ở cài đặt mặc định."
834
835 msgid ""
836 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
837 "the timezone."
838 msgstr ""
839 "Ở đây bạn có thể cấu hình những đặc tính cơ bản của thiết bị như tên máy chủ "
840 "hoặc múi giờ."
841
842 msgid ""
843 "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
844 "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
845 msgstr ""
846 "Ở đây bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và các chức năng của <abbr title="
847 "\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr>."
848
849 msgid ""
850 "Here you can find information about the current system status like <abbr "
851 "title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr> clock frequency, memory usage "
852 "or network interface data."
853 msgstr ""
854 "Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về tình trạng của hệ thống hiện hành "
855 "như là <abbr title=\"Bộ điều khiển trung tâm\">CPU</abbr> đồng hồ tần số, bộ "
856 "nhớ hoặc mạng lưới dữ liệu giao diện."
857
858 msgid ""
859 "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys (one "
860 "per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
861 "authentication."
862 msgstr ""
863 "ở đây bạn có thể dán công khai <abbr title=\"Secure Shell\"> SSH</abbr>-Keys "
864 "(mỗi cái một dòng) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực khóa "
865 "công khai"
866
867 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
868 msgstr "Giấu <abbr title=\"Chế độ mở rộng đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
869
870 msgid "Host entries"
871 msgstr "Host entries"
872
873 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
874 msgstr "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
875
876 msgid "Hostname"
877 msgstr "Tên host"
878
879 msgid "Hostnames"
880 msgstr "Tên host"
881
882 msgid "ID"
883 msgstr "ID"
884
885 msgid "IP Configuration"
886 msgstr "Cấu hình IP"
887
888 msgid "IP address"
889 msgstr "Địa chỉ IP"
890
891 msgid "IP-Aliases"
892 msgstr ""
893
894 msgid "IPv4"
895 msgstr ""
896
897 msgid "IPv4-Address"
898 msgstr ""
899
900 msgid "IPv6"
901 msgstr "IPv6"
902
903 msgid "IPv6 Setup"
904 msgstr ""
905
906 msgid "Identity"
907 msgstr "Nhận dạng"
908
909 msgid ""
910 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
911 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
912 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
913 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
914 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
915 msgstr ""
916 "Nếu bộ nhớ vật lý không đủ dữ liệu không dùng có thể được swap tạm thời đến "
917 "một thiết bị swap để tạo ra nhiều khoảng trống hơn trong <abbr title="
918 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Hãy nhận biết rằng swapping dữ liệu là "
919 "một quá trình rất chậm vì một thiết bị swap không thể được truy cập với "
920 "datarates cao hơn của <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
921
922 msgid "Ignore Hosts files"
923 msgstr ""
924
925 msgid "Ignore interface"
926 msgstr "Lờ đi giao diện"
927
928 msgid "Ignore resolve file"
929 msgstr "Lờ đi tập tin resolve"
930
931 msgid "In"
932 msgstr "Trong"
933
934 msgid "Install"
935 msgstr "Cài đặt "
936
937 msgid "Installation targets"
938 msgstr "Mục tiêu cài đặt"
939
940 msgid "Installed packages"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Interface"
944 msgstr "Giao diện "
945
946 msgid "Interface Configuration"
947 msgstr ""
948
949 msgid "Interface Overview"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Interface Status"
953 msgstr "Tình trạng giao diện"
954
955 msgid "Interface is reconnecting..."
956 msgstr ""
957
958 msgid "Interface is shutting down..."
959 msgstr ""
960
961 msgid "Interface not present or not connected yet."
962 msgstr ""
963
964 msgid "Interface reconnected"
965 msgstr ""
966
967 msgid "Interface shut down"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Interfaces"
971 msgstr "Giao diện "
972
973 msgid "Invalid"
974 msgstr "Giá trị nhập vào không hợp lí"
975
976 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
977 msgstr ""
978
979 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
980 msgstr "Tên và mật mã không đúng. Xin thử lại "
981
982 msgid ""
983 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
984 "memory, please verify the image file!"
985 msgstr ""
986 "Dường như bạn cố gắng flash một hình ảnh không phù hợp với bộ nhớ flash, xin "
987 "vui lòng xác minh các tập tin hình ảnh!"
988
989 msgid "Java Script required!"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Join Network: Settings"
993 msgstr ""
994
995 msgid "Join Network: Wireless Scan"
996 msgstr ""
997
998 msgid "KB"
999 msgstr ""
1000
1001 msgid "Keep configuration files"
1002 msgstr "Giữ tập tin cấu hình"
1003
1004 msgid "Keep-Alive"
1005 msgstr "Giữ-alive"
1006
1007 msgid "Kernel Log"
1008 msgstr "Kernel Log"
1009
1010 msgid "Key"
1011 msgstr "Phím "
1012
1013 msgid "Kill"
1014 msgstr "Kill"
1015
1016 msgid "LLC"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Language"
1020 msgstr "Ngôn ngữ"
1021
1022 msgid "Lead Development"
1023 msgstr "Dẫn đầu phát triển"
1024
1025 msgid "Leasefile"
1026 msgstr "Leasefile"
1027
1028 msgid "Leasetime"
1029 msgstr "Leasetime"
1030
1031 msgid "Leasetime remaining"
1032 msgstr "Leasetime còn lại"
1033
1034 msgid "Legend:"
1035 msgstr ""
1036
1037 msgid ""
1038 "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
1039 "successful connect"
1040 msgstr ""
1041 "Để pppd thay thế route mặc định hiện tại để dùng giao diện PPP sau khi kết "
1042 "nối thành công"
1043
1044 msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
1045 msgstr "Để pppd chạy script này sau khi thành lập PPP link"
1046
1047 msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
1048 msgstr "Để pppd chạy trên script trước khi phá vỡ PPP link"
1049
1050 msgid "Limit"
1051 msgstr "Giới hạn "
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "Link"
1055 msgstr "Link On"
1056
1057 msgid "Link On"
1058 msgstr "Link On"
1059
1060 msgid ""
1061 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1062 "requests to"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1066 msgstr ""
1067
1068 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1069 msgstr ""
1070
1071 msgid "Load"
1072 msgstr "Tải "
1073
1074 msgid "Loading"
1075 msgstr ""
1076
1077 msgid "Local Time"
1078 msgstr "Giờ địa phương"
1079
1080 msgid "Local domain"
1081 msgstr ""
1082
1083 msgid ""
1084 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1085 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1089 msgstr ""
1090
1091 msgid "Local server"
1092 msgstr ""
1093
1094 msgid ""
1095 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1096 "available"
1097 msgstr ""
1098
1099 msgid "Localise queries"
1100 msgstr "Tra vấn địa phương"
1101
1102 msgid "Log output level"
1103 msgstr ""
1104
1105 msgid "Log queries"
1106 msgstr "Bản ghi tra vấn"
1107
1108 msgid "Login"
1109 msgstr "Đăng nhập "
1110
1111 msgid "Logout"
1112 msgstr "Thoát ra"
1113
1114 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "LuCI Components"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "MAC"
1121 msgstr "MAC"
1122
1123 msgid "MAC Address"
1124 msgstr ""
1125
1126 msgid "MAC-Address"
1127 msgstr ""
1128
1129 msgid "MAC-Address Filter"
1130 msgstr "Lọc địa chỉ MAC"
1131
1132 #, fuzzy
1133 msgid "MAC-Filter"
1134 msgstr "Lọc"
1135
1136 msgid "MAC-List"
1137 msgstr "Danh sách MAC"
1138
1139 msgid "MTU"
1140 msgstr ""
1141
1142 msgid ""
1143 "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock your "
1144 "sim card!"
1145 msgstr ""
1146 "Bảo đảm rằng bạn cung cấp pin code chính xác ở đây hoặc sim card của bạn sẽ "
1147 "bị khóa"
1148
1149 msgid "Master"
1150 msgstr "Chủ"
1151
1152 msgid "Master + WDS"
1153 msgstr "Chủ + WDS"
1154
1155 msgid "Maximum Rate"
1156 msgstr "Mức cao nhất"
1157
1158 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1159 msgstr ""
1160
1161 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1162 msgstr ""
1163
1164 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1165 msgstr ""
1166
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Maximum hold time"
1169 msgstr "Mức cao nhất"
1170
1171 msgid "Maximum number of leased addresses."
1172 msgstr ""
1173
1174 msgid "Memory"
1175 msgstr "Bộ nhớ"
1176
1177 msgid "Memory usage (%)"
1178 msgstr "Memory usage (%)"
1179
1180 msgid "Metric"
1181 msgstr "Metric"
1182
1183 msgid "Minimum Rate"
1184 msgstr "Mức thấp nhất"
1185
1186 #, fuzzy
1187 msgid "Minimum hold time"
1188 msgstr "Mức thấp nhất"
1189
1190 msgid "Mode"
1191 msgstr "Chế độ"
1192
1193 msgid "Modem device"
1194 msgstr "Thiết bị modem"
1195
1196 msgid "Monitor"
1197 msgstr "Monitor"
1198
1199 msgid ""
1200 "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
1201 "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title=\"Lua "
1202 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending e-"
1203 "mails, ..."
1204 msgstr ""
1205 "Đa số các mạng server mà cung cấp một service nhất định cho công cụ của bạn "
1206 "hoặc mạng như shell access, phục vụ các trang web như <abbr title=\"Giao "
1207 "diện cấu hình Lua\">LuCI</abbr>, làm lưới định tuyến, gửi e-mail, ..."
1208
1209 msgid "Mount Point"
1210 msgstr "Lắp điểm"
1211
1212 #, fuzzy
1213 msgid "Mount Points"
1214 msgstr "Lắp điểm"
1215
1216 msgid ""
1217 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1218 "filesystem"
1219 msgstr ""
1220 "Số điểm lắp xác định tại một điểm mà ở đó bộ nhớ sẽ được gắn vào hệ thống "
1221 "tập tin"
1222
1223 msgid "Mounted file systems"
1224 msgstr "Lắp tập tin hệ thống"
1225
1226 msgid "Multicast Rate"
1227 msgstr "Multicast Rate"
1228
1229 msgid "NAS ID"
1230 msgstr "NAS ID"
1231
1232 msgid "Name"
1233 msgstr "Tên"
1234
1235 msgid "Name of the new interface"
1236 msgstr ""
1237
1238 #, fuzzy
1239 msgid "Name of the new network"
1240 msgstr "Tên của giao diện BMF"
1241
1242 msgid "Navigation"
1243 msgstr "Sự điều hướng"
1244
1245 msgid "Network"
1246 msgstr "mạng lưới "
1247
1248 msgid "Network boot image"
1249 msgstr ""
1250
1251 msgid "Networks"
1252 msgstr "mạng lưới"
1253
1254 msgid "Next »"
1255 msgstr ""
1256
1257 msgid "No address configured on this interface."
1258 msgstr ""
1259
1260 msgid "No chains in this table"
1261 msgstr "Không có chuỗi trong bảng này"
1262
1263 msgid "No files found"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "No information available"
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "No negative cache"
1270 msgstr ""
1271
1272 msgid "No network configured on this device"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "No password set!"
1276 msgstr ""
1277
1278 #, fuzzy
1279 msgid "No rules in this chain"
1280 msgstr "Không có quy luật trong chuỗi này"
1281
1282 msgid "Noise"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "None"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "Not associated"
1289 msgstr ""
1290
1291 msgid "Not configured"
1292 msgstr "Không định cấu hình"
1293
1294 msgid ""
1295 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
1296 "will be moved into this network."
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid ""
1300 "Notice: In <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> changes "
1301 "have to be confirmed by clicking Changes - Save &amp; Apply before being "
1302 "applied."
1303 msgstr ""
1304 "Ghi chú: Trong <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> những "
1305 "thay đổi phải được xác nhận bằng cách nhấn vào Changes - Save &amp; Áp dụng "
1306 "trước khi được áp dụng."
1307
1308 msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
1309 msgstr "Kiểm tra số lượng kết nối không thành công để tự động kết nối lại. "
1310
1311 msgid "OK"
1312 msgstr "OK "
1313
1314 msgid "OPKG error code %i"
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid "OPKG-Configuration"
1318 msgstr "Cấu hình OPKG-"
1319
1320 msgid "Off-State Delay"
1321 msgstr ""
1322
1323 msgid ""
1324 "On the following pages you can adjust all important settings of your router."
1325 msgstr ""
1326 "Ở những trang kế tiếp, bạn có thể thay đổi những cài đặt quan trong của bộ "
1327 "định tuyến."
1328
1329 msgid ""
1330 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1331 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1332 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1333 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1334 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1335 "<samp>eth0.1</samp>)."
1336 msgstr ""
1337 "Trên trang này bạn có thể định cấu hình giao diện network. Bạn có thể bắt "
1338 "cầu nhiều giao diện bằng cách đánh dấu &amp;quot;bridge interfaces&amp;quot; "
1339 "field và nhập tên vào của nhiều giao diện network phân tách bởi những khoảng "
1340 "trống. Bạn có thể cũng dùng <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</"
1341 "abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e."
1342 "g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1343
1344 msgid "On-State Delay"
1345 msgstr ""
1346
1347 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1348 msgstr ""
1349
1350 msgid "One or more required fields have no value!"
1351 msgstr ""
1352
1353 msgid "Open"
1354 msgstr ""
1355
1356 msgid "Option changed"
1357 msgstr ""
1358
1359 msgid "Option removed"
1360 msgstr ""
1361
1362 msgid "Options"
1363 msgstr "Lựa chọn "
1364
1365 msgid "Out"
1366 msgstr "Ra khỏi"
1367
1368 msgid "Outdoor Channels"
1369 msgstr "Kênh ngoại mạng"
1370
1371 msgid ""
1372 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1373 "subnet that is served."
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "Overview"
1377 msgstr "Nhìn chung"
1378
1379 msgid "Owner"
1380 msgstr "Owner"
1381
1382 msgid "PID"
1383 msgstr "PID"
1384
1385 msgid "PIN code"
1386 msgstr "PIN code"
1387
1388 #, fuzzy
1389 msgid "PPP Settings"
1390 msgstr "Cài đặt "
1391
1392 msgid "PPPoA Encapsulation"
1393 msgstr "PPPoA Encapsulation"
1394
1395 msgid "Package lists"
1396 msgstr "Danh sách đóng gói"
1397
1398 msgid "Package lists updated"
1399 msgstr "Danh sách gói đã được cập nhật"
1400
1401 msgid "Package name"
1402 msgstr "Tên gói"
1403
1404 msgid "Packets"
1405 msgstr "Gói tin"
1406
1407 msgid "Password"
1408 msgstr "Mật mã"
1409
1410 msgid "Password authentication"
1411 msgstr "Xác thực mật mã"
1412
1413 msgid "Password of Private Key"
1414 msgstr "Mật mã của private key"
1415
1416 msgid "Password successfully changed"
1417 msgstr "Mật mã đã thay đổi thành công"
1418
1419 msgid "Path to CA-Certificate"
1420 msgstr "Đường dẫn tới CA-Certificate"
1421
1422 msgid "Path to Private Key"
1423 msgstr "Đường dẫn tới private key"
1424
1425 msgid "Path to executable which handles the button event"
1426 msgstr ""
1427
1428 msgid "Perform reboot"
1429 msgstr "Tiến hành reboot"
1430
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Physical Settings"
1433 msgstr "Cài đặt căn bản"
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Pkts."
1437 msgstr "Cửa"
1438
1439 msgid "Please enter your username and password."
1440 msgstr "Nhập tên và mật mã"
1441
1442 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1443 msgstr "Xin chờ: Công cụ đang reboot"
1444
1445 msgid "Plugin path"
1446 msgstr "Đường dẫn Plugin"
1447
1448 msgid "Policy"
1449 msgstr "Chính sách"
1450
1451 msgid "Port"
1452 msgstr "Cửa "
1453
1454 msgid "Port %d"
1455 msgstr ""
1456
1457 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1458 msgstr ""
1459
1460 msgid ""
1461 "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default VLAN "
1462 "ID added to received untagged frames."
1463 msgstr ""
1464
1465 msgid "Port PVIDs on %q"
1466 msgstr ""
1467
1468 msgid "Ports"
1469 msgstr "Cửa"
1470
1471 msgid "Post-commit actions"
1472 msgstr "Đăng _ cam kết hành động"
1473
1474 msgid "Power"
1475 msgstr "Power"
1476
1477 #, fuzzy
1478 msgid "Prevents client-to-client communication"
1479 msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
1480
1481 msgid "Primary"
1482 msgstr "Chính"
1483
1484 msgid "Proceed"
1485 msgstr "Proceed"
1486
1487 msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
1488 msgstr "Tiến trình này sẽ chuyển mọi thiết lập về firmware mặc định"
1489
1490 msgid "Processes"
1491 msgstr "Processes"
1492
1493 msgid "Processor"
1494 msgstr "Bộ xử lý"
1495
1496 msgid "Project Homepage"
1497 msgstr "Trang chủ dự án"
1498
1499 msgid "Prot."
1500 msgstr "Prot."
1501
1502 msgid "Protocol"
1503 msgstr "Protocol"
1504
1505 msgid "Provide new network"
1506 msgstr ""
1507
1508 msgid "Pseudo Ad-Hoc"
1509 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
1510
1511 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1512 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1513
1514 msgid "RTS/CTS Threshold"
1515 msgstr "RTS/CTS Threshold"
1516
1517 msgid "RX"
1518 msgstr "RX"
1519
1520 msgid "Radius-Port"
1521 msgstr "Radius-Port"
1522
1523 #, fuzzy
1524 msgid "Radius-Server"
1525 msgstr "RadiusServer"
1526
1527 msgid ""
1528 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1529 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1530 msgstr ""
1531 "Đọc <code>/etc/ethers</code> để định cấu hình <abbr title=\"Dynamic Host "
1532 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1533
1534 msgid ""
1535 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
1536 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1537 "interface."
1538 msgstr ""
1539
1540 msgid ""
1541 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
1542 "You might loose access to this router if you are connected via this network."
1543 msgstr ""
1544
1545 msgid ""
1546 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
1547 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1548 "interface."
1549 msgstr ""
1550
1551 msgid "Rebind protection"
1552 msgstr ""
1553
1554 msgid "Reboot"
1555 msgstr "Reboot"
1556
1557 msgid "Reboots the operating system of your device"
1558 msgstr "Reboots hệ điều hành của công cụ"
1559
1560 msgid "Receive"
1561 msgstr "Receive"
1562
1563 msgid "Receiver Antenna"
1564 msgstr "Máy thu Antenna"
1565
1566 msgid "Reconnect this interface"
1567 msgstr ""
1568
1569 msgid "Reconnecting interface"
1570 msgstr ""
1571
1572 msgid "References"
1573 msgstr "Tham chiếu"
1574
1575 msgid "Regulatory Domain"
1576 msgstr "Miền điều chỉnh"
1577
1578 msgid "Remove"
1579 msgstr "Loại bỏ"
1580
1581 msgid "Repeat scan"
1582 msgstr ""
1583
1584 msgid "Replace default route"
1585 msgstr "Thay thế route mặc định"
1586
1587 msgid "Replace entry"
1588 msgstr "thay đổi nội dung"
1589
1590 msgid "Replace wireless configuration"
1591 msgstr ""
1592
1593 msgid "Reset"
1594 msgstr "Reset"
1595
1596 msgid "Reset Counters"
1597 msgstr "Reset bộ đếm"
1598
1599 msgid "Reset router to defaults"
1600 msgstr "Đặt lại bộ định tuyến ở chế độ mặc định"
1601
1602 msgid "Reset switch during setup"
1603 msgstr ""
1604
1605 msgid "Resolv and Hosts Files"
1606 msgstr ""
1607
1608 msgid "Resolve file"
1609 msgstr ""
1610
1611 msgid "Restart Firewall"
1612 msgstr "Khởi động lại Firewall"
1613
1614 msgid "Restore backup"
1615 msgstr "Phục hồi backup"
1616
1617 msgid "Reveal/hide password"
1618 msgstr ""
1619
1620 msgid "Revert"
1621 msgstr "Revert"
1622
1623 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1624 msgstr ""
1625
1626 #, fuzzy
1627 msgid "Routes"
1628 msgstr "Route"
1629
1630 msgid ""
1631 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1632 "can be reached."
1633 msgstr ""
1634 "Routes chỉ định trên giao diện và cổng một host nhất định hay network được "
1635 "tiếp cận."
1636
1637 msgid "Rule #"
1638 msgstr ""
1639
1640 msgid "SSID"
1641 msgstr "SSID"
1642
1643 msgid "STP"
1644 msgstr "STP"
1645
1646 msgid "Save"
1647 msgstr "Lưu"
1648
1649 msgid "Save & Apply"
1650 msgstr "Lưu & áp dụng "
1651
1652 msgid "Scan"
1653 msgstr "Scan"
1654
1655 msgid "Scheduled Tasks"
1656 msgstr "Scheduled Tasks"
1657
1658 msgid "Search file..."
1659 msgstr "Tìm tập tin..."
1660
1661 msgid ""
1662 "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
1663 msgstr "Giây để chờ cho modem trở nên sẵn sàng trước khi kết nối"
1664
1665 msgid "Section added"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Section removed"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1672 msgstr ""
1673
1674 #, fuzzy
1675 msgid "Separate Clients"
1676 msgstr "Cô lập đối tượng"
1677
1678 msgid "Separate WDS"
1679 msgstr "Phân tách WDS"
1680
1681 msgid "Server"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "Server IPv4-Address"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "Service type"
1688 msgstr "Service type"
1689
1690 msgid "Services"
1691 msgstr "Dịch vụ "
1692
1693 msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
1694 msgstr ""
1695 "Services và daemons tiến hành nhưng công đoạn nhất định trên công cụ của bạn"
1696
1697 msgid "Settings"
1698 msgstr "Cài đặt "
1699
1700 msgid "Setup wait time"
1701 msgstr "Cài đặt thời gian chờ"
1702
1703 msgid "Shutdown this interface"
1704 msgstr ""
1705
1706 msgid "Signal"
1707 msgstr ""
1708
1709 msgid "Size"
1710 msgstr "Dung lượng "
1711
1712 msgid "Skip"
1713 msgstr ""
1714
1715 msgid "Skip to content"
1716 msgstr "Nhảy tới nội dung"
1717
1718 msgid "Skip to navigation"
1719 msgstr "Chuyển đến mục định hướng"
1720
1721 msgid "Slot time"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid "Software"
1725 msgstr "Phần mềm"
1726
1727 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1728 msgstr ""
1729
1730 msgid ""
1731 "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> You "
1732 "need to manually flash your device."
1733 msgstr ""
1734 "Xin lỗi. OpenWrt không hỗ trợ nâng cấp hệ thống trên platform này. <br /> "
1735 "Bạn cần tự flash thiết bị của bạn. "
1736
1737 msgid "Source"
1738 msgstr "Nguồn"
1739
1740 msgid "Specifies the button state to handle"
1741 msgstr ""
1742
1743 msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
1744 msgstr "Chỉ định những dòng lệnh tranh cãi cho pppd ở đây"
1745
1746 msgid "Specify the secret encryption key here."
1747 msgstr ""
1748
1749 msgid "Start"
1750 msgstr "Bắt đầu "
1751
1752 msgid "Static IPv4 Routes"
1753 msgstr "Static IPv4 Routes"
1754
1755 msgid "Static IPv6 Routes"
1756 msgstr "Static IPv6 Routes"
1757
1758 msgid "Static Leases"
1759 msgstr "Thống kê leases"
1760
1761 msgid "Static Routes"
1762 msgstr "Static Routes"
1763
1764 msgid "Static WDS"
1765 msgstr ""
1766
1767 msgid ""
1768 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
1769 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
1770 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "Status"
1774 msgstr "Tình trạng"
1775
1776 msgid "Strict order"
1777 msgstr "Yêu cầu nghiêm ngặt"
1778
1779 msgid "Switch"
1780 msgstr "chuyển đổi"
1781
1782 msgid "Switch %q"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "System"
1786 msgstr "Hệ thống"
1787
1788 msgid "System Log"
1789 msgstr "System Log"
1790
1791 msgid "System log buffer size"
1792 msgstr ""
1793
1794 msgid "TFTP Settings"
1795 msgstr ""
1796
1797 msgid "TFTP server root"
1798 msgstr ""
1799
1800 msgid "TTL"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "TX"
1804 msgstr "TX"
1805
1806 msgid "Table"
1807 msgstr "Bảng"
1808
1809 msgid "Target"
1810 msgstr "Đích"
1811
1812 msgid "Terminate"
1813 msgstr "Terminate"
1814
1815 msgid "Thanks To"
1816 msgstr "Cám ơn"
1817
1818 msgid "The <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
1819 msgstr "Nhóm <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr> "
1820
1821 msgid ""
1822 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
1823 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
1824 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
1825 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
1826 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
1827 msgstr ""
1828
1829 msgid ""
1830 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
1831 "code> and <code>_</code>"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid ""
1835 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
1836 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
1837 msgstr ""
1838 "Tập tin công cụ của bộ nhớ hoặc phân vùng (<abbr title=\"Ví dụ\">e.g.</abbr> "
1839 "<code>/dev/sda1</code>)"
1840
1841 msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1842 msgstr "Thiết bị node của modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1843
1844 msgid ""
1845 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
1846 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
1847 "samp>)"
1848 msgstr ""
1849 "Filesystem mà được dùng để format memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</"
1850 "abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
1851
1852 msgid ""
1853 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
1854 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
1855 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
1856 msgstr ""
1857
1858 msgid "The following changes have been comitted"
1859 msgstr ""
1860
1861 msgid "The following changes have been reverted"
1862 msgstr "Những thay đối sau đây đã được để trở về tình trạng cũ. "
1863
1864 msgid ""
1865 "The following files are detected by the system and will be kept "
1866 "automatically during sysupgrade"
1867 msgstr ""
1868
1869 msgid "The following rules are currently active on this system."
1870 msgstr ""
1871
1872 msgid ""
1873 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
1874 "replaced if you proceed."
1875 msgstr ""
1876
1877 msgid ""
1878 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
1879 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
1880 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
1881 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
1882 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
1883 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
1884 msgstr ""
1885 "Cổng network trên bộ định tuyến có thể phối hợp với nhiều <abbr title="
1886 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s làm máy tính tự giao tiếp trực "
1887 "tiếp với nhau. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
1888 "thường được dùng để phân tách những phân đoạn network khác nhau. Thông "
1889 "thường có một cổng Uplink mặc định cho một kết nối vào mạng lớn hơn như "
1890 "Internet và các cổng khác cho một mạng lưới địa phương."
1891
1892 msgid ""
1893 "The realm which will be displayed at the authentication prompt for protected "
1894 "pages."
1895 msgstr ""
1896 "Realm đó sẽ được hiển thị tại dấu nhắc xác thực cho các trang web được bảo "
1897 "vệ."
1898
1899 msgid ""
1900 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
1901 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
1902 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
1903 "settings."
1904 msgstr ""
1905 "Hệ thống bây giờ đang flashing.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Chờ "
1906 "một vài phút cho tới khi kết nối lại. Có thể cần phải làm mới địa chỉ của "
1907 "máy tính để tiếp cận thiết bị một lần nữa, phụ thuộc vào cài đặt của bạn. "
1908
1909 msgid ""
1910 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
1911 "you choose the generic image format for your platform."
1912 msgstr ""
1913 "Tập tin đang tải hình ảnh không bao gồm một hổ trợ format. Bảo đảm rằng bạn "
1914 "chọn một image format tổng quát cho platform."
1915
1916 msgid "There are no active leases."
1917 msgstr ""
1918
1919 msgid "There are no pending changes to apply!"
1920 msgstr ""
1921
1922 msgid "There are no pending changes to revert!"
1923 msgstr ""
1924
1925 msgid "There are no pending changes!"
1926 msgstr ""
1927
1928 msgid ""
1929 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
1930 "protect the web interface and enable SSH."
1931 msgstr ""
1932
1933 msgid ""
1934 "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
1935 "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
1936 "allowing changes to be applied instantly."
1937 msgstr ""
1938 "Những lệnh này sẽ được thực hiện tự động khi một <abbr title=\"Cấu hình giao "
1939 "diện thống nhất \">UCI</abbr> được cam kết cho phép các thay đổi được áp "
1940 "dụng ngay lập tức. "
1941
1942 msgid ""
1943 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
1944 "include during sysupgrade"
1945 msgstr ""
1946
1947 msgid ""
1948 "This is the administration area of <abbr title=\"Lua Configuration Interface"
1949 "\">LuCI</abbr>."
1950 msgstr ""
1951 "Đây là vùng quản trị của <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr>."
1952
1953 msgid ""
1954 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
1955 "abbr> in the local network"
1956 msgstr ""
1957 "Đây là <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> duy "
1958 "nhất trong mạng địa phương. "
1959
1960 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
1961 msgstr "Đây là system crontab mà scheduled tasks có thể bị định nghĩa."
1962
1963 msgid ""
1964 "This list gives an overview over currently running system processes and "
1965 "their status."
1966 msgstr ""
1967 "List này đưa ra một tầm nhìn tổng quát về xử lý hệ thống đang chạy và tình "
1968 "trạng của chúng."
1969
1970 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
1971 msgstr ""
1972
1973 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
1974 msgstr ""
1975 "Trang này cung cấp một tổng quan về đang hoạt động kết nối mạng hiện tại."
1976
1977 msgid "This section contains no values yet"
1978 msgstr "Phần này chưa có giá trị nào"
1979
1980 msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
1981 msgstr "Thời gian (giây) sau khi một kết nối không sử dụng sẽ bị đóng"
1982
1983 msgid "Time Server (rdate)"
1984 msgstr ""
1985
1986 msgid "Timezone"
1987 msgstr "Múi giờ "
1988
1989 #, fuzzy
1990 msgid "Traffic"
1991 msgstr "Điều khiển lưu thông"
1992
1993 msgid "Transfer"
1994 msgstr "Chuyển giao"
1995
1996 msgid "Transmission Rate"
1997 msgstr "Truyền tải rate"
1998
1999 msgid "Transmit"
2000 msgstr "Transmit"
2001
2002 msgid "Transmit Power"
2003 msgstr "Truyền tải năng lượng"
2004
2005 msgid "Transmitter Antenna"
2006 msgstr "Máy phát Antenna"
2007
2008 msgid "Trigger"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "Trigger Mode"
2012 msgstr ""
2013
2014 msgid "Tunnel Settings"
2015 msgstr ""
2016
2017 msgid "Turbo Mode"
2018 msgstr "Turbo Mode"
2019
2020 msgid "Tx-Power"
2021 msgstr ""
2022
2023 msgid "Type"
2024 msgstr "Loại "
2025
2026 msgid "Unknown Error"
2027 msgstr "Không hiểu lỗi"
2028
2029 msgid "Unsaved Changes"
2030 msgstr "Thay đổi không lưu"
2031
2032 msgid "Update package lists"
2033 msgstr "Cập nhật danh sách gói"
2034
2035 msgid "Upgrade installed packages"
2036 msgstr "nâng cấp gói cài đặt"
2037
2038 msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
2039 msgstr "Tải một tập tin hình ảnh OpenWrt để reflash thiết bị."
2040
2041 msgid "Upload image"
2042 msgstr "Tải hình ảnh"
2043
2044 msgid "Uploaded File"
2045 msgstr "Tập tin đã tải lên"
2046
2047 msgid "Uptime"
2048 msgstr "Uptime"
2049
2050 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2051 msgstr "Dùng <code>/etc/ethers</code>"
2052
2053 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2054 msgstr ""
2055
2056 msgid "Use peer DNS"
2057 msgstr "Dùng peer DNS"
2058
2059 msgid ""
2060 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2061 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2062 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2063 "requesting host."
2064 msgstr ""
2065
2066 msgid "Used"
2067 msgstr "Đã sử dụng"
2068
2069 msgid "User Interface"
2070 msgstr "Giao diện người sử dụng"
2071
2072 msgid "Username"
2073 msgstr "Tên người dùng "
2074
2075 msgid "VC-Mux"
2076 msgstr ""
2077
2078 msgid "VLAN"
2079 msgstr "VLAN"
2080
2081 msgid "VLAN %d"
2082 msgstr ""
2083
2084 msgid "VLANs on %q"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "Version"
2088 msgstr "Phiên bản"
2089
2090 #, fuzzy
2091 msgid "WDS"
2092 msgstr "DNS"
2093
2094 msgid "WEP Open System"
2095 msgstr ""
2096
2097 msgid "WEP Shared Key"
2098 msgstr ""
2099
2100 msgid "WEP passphrase"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "WMM Mode"
2104 msgstr "WMM Mode"
2105
2106 msgid "WPA passphrase"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid ""
2110 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2111 "and ad-hoc mode) to be installed."
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "Waiting for router..."
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2118 msgstr "Cảnh báo: Các thay đổi chưa lưu sẽ bị mất trong khi khởi động lại!"
2119
2120 msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2121 msgstr "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2122
2123 msgid "Wifi"
2124 msgstr "Wifi"
2125
2126 msgid "Wifi networks in your local environment"
2127 msgstr "Mạng lưới wifi ở môi trường xung quanh bạn"
2128
2129 msgid "Wireless Adapter"
2130 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2131
2132 #, fuzzy
2133 msgid "Wireless Overview"
2134 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2135
2136 #, fuzzy
2137 msgid "Wireless Security"
2138 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2139
2140 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2141 msgstr ""
2142
2143 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2144 msgstr ""
2145
2146 msgid "XR Support"
2147 msgstr "Hỗ trợ XR"
2148
2149 msgid ""
2150 "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new entry. "
2151 "Servers entered here will override automatically assigned ones."
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid ""
2155 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2156 msgstr ""
2157
2158 msgid ""
2159 "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
2160 "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
2161 msgstr ""
2162 "Bạn cần cài đặt &amp;quot;comgt&amp;quot; for UMTS/GPRS, &amp;quot;ppp-mod-"
2163 "pppoe&amp;quot; for PPPoE, &amp;quot;ppp-mod-pppoa&amp;quot; for PPPoA or "
2164 "&amp;quot;pptp&amp;quot; for PPtP support"
2165
2166 msgid "any"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "auto"
2170 msgstr "tự động"
2171
2172 msgid "back"
2173 msgstr "quay lại"
2174
2175 msgid "bridged"
2176 msgstr ""
2177
2178 msgid "buffered"
2179 msgstr "buffered"
2180
2181 msgid "cached"
2182 msgstr "cached"
2183
2184 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2185 msgstr "tạo một cầu nối trên một giao diện được chỉ định"
2186
2187 msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
2188 msgstr "Mặc định tới <code>/etc/httpd.conf</code>"
2189
2190 msgid "disable"
2191 msgstr "Vô hiệu hóa"
2192
2193 msgid "enable"
2194 msgstr "Kích hoạt"
2195
2196 msgid "expired"
2197 msgstr ""
2198
2199 msgid ""
2200 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2201 "abbr>-leases will be stored"
2202 msgstr ""
2203 "Tập tin được cho <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2204 "abbr>-leases sẽ được lưu trữ"
2205
2206 msgid "free"
2207 msgstr "free"
2208
2209 msgid "help"
2210 msgstr ""
2211
2212 msgid "if target is a network"
2213 msgstr "Nếu mục tiêu là một network"
2214
2215 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2216 msgstr "Tập tin <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> địa phương"
2217
2218 msgid "none"
2219 msgstr "không "
2220
2221 msgid "off"
2222 msgstr ""
2223
2224 msgid "routed"
2225 msgstr ""
2226
2227 msgid "static"
2228 msgstr "thống kê"
2229
2230 msgid "tagged"
2231 msgstr ""
2232
2233 msgid "unlimited"
2234 msgstr ""
2235
2236 msgid "unspecified -or- create:"
2237 msgstr ""
2238
2239 msgid "untagged"
2240 msgstr ""
2241
2242 msgid "« Back"
2243 msgstr ""
2244
2245 #, fuzzy
2246 #~ msgid "(optional)"
2247 #~ msgstr ""
2248 #~ "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
2249 #~ "(tùy ý)"
2250
2251 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Port"
2252 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Cổng"
2253
2254 #~ msgid ""
2255 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server will be queried in "
2256 #~ "the order of the resolvfile"
2257 #~ msgstr ""
2258 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server sẽ bị tra vấn theo "
2259 #~ "thứ tự của tập tin resolv. "
2260
2261 #~ msgid ""
2262 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2263 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2264 #~ msgstr ""
2265 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2266 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2267
2268 #~ msgid ""
2269 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
2270 #~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
2271 #~ msgstr ""
2272 #~ "<abbr title=\"tối đal\">max.</abbr> <abbr title=\"Mở rộng cơ chế cho hệ "
2273 #~ "thống tên miền\">EDNS0</abbr> dung lượng gói tin"
2274
2275 #~ msgid "AP-Isolation"
2276 #~ msgstr "AP-Isolation"
2277
2278 #~ msgid "Add the Wifi network to physical network"
2279 #~ msgstr "Thêm mạng Wifi vào màng vật lý"
2280
2281 #~ msgid "Aliases"
2282 #~ msgstr "Aliases"
2283
2284 #~ msgid "Clamp Segment Size"
2285 #~ msgstr "Clamp Segment Size"
2286
2287 #, fuzzy
2288 #~ msgid "Create Or Attach Network"
2289 #~ msgstr "Tạo network"
2290
2291 #~ msgid "Devices"
2292 #~ msgstr "Những công cụ"
2293
2294 #~ msgid "Don't forward reverse lookups for local networks"
2295 #~ msgstr "Don&amp;#39;t chuyển tiếp lookups đảo ngược cho các mạng địa phương"
2296
2297 #~ msgid "Enable TFTP-Server"
2298 #~ msgstr "Kích hoạt TFTP-Server"
2299
2300 #~ msgid "Errors"
2301 #~ msgstr "Lỗi"
2302
2303 #~ msgid "Essentials"
2304 #~ msgstr "Essentials"
2305
2306 #~ msgid "Expand Hosts"
2307 #~ msgstr "Mở rộng Hosts"
2308
2309 #~ msgid "First leased address"
2310 #~ msgstr "Địa chỉ lease đầu tiên"
2311
2312 #~ msgid ""
2313 #~ "Fixes problems with unreachable websites, submitting forms or other "
2314 #~ "unexpected behaviour for some ISPs."
2315 #~ msgstr ""
2316 #~ "Chỉnh sửa vấn đề với những website không tiếp cận được, trình form hoặc "
2317 #~ "những hình thức bất ngờ cho một vài ISP."
2318
2319 #~ msgid "Hardware Address"
2320 #~ msgstr "Địa chỉ phần cứng"
2321
2322 #~ msgid "Here you can configure installed wifi devices."
2323 #~ msgstr "Ở đây bạn có thể định cấu hình của công cụ wifi được cài đặt."
2324
2325 #~ msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
2326 #~ msgstr "Lờ đi <code>/etc/hosts</code>"
2327
2328 #~ msgid "Independent (Ad-Hoc)"
2329 #~ msgstr "Độc lập (Ad-Hoc)"
2330
2331 #~ msgid "Internet Connection"
2332 #~ msgstr "Kết nối Internet"
2333
2334 #~ msgid "Join (Client)"
2335 #~ msgstr "Tham gia (client)"
2336
2337 #, fuzzy
2338 #~ msgid "Join Network"
2339 #~ msgstr "mạng lưới "
2340
2341 #~ msgid "Leases"
2342 #~ msgstr "Leases"
2343
2344 #~ msgid "Local Domain"
2345 #~ msgstr "Domain địa phương"
2346
2347 #~ msgid "Local Network"
2348 #~ msgstr "Network địa phương"
2349
2350 #~ msgid "Local Server"
2351 #~ msgstr "Server địa phương"
2352
2353 #~ msgid "Network Boot Image"
2354 #~ msgstr "Hình ảnh khởi động mạng lưới"
2355
2356 #~ msgid ""
2357 #~ "Network Name (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
2358 #~ "abbr>)"
2359 #~ msgstr ""
2360 #~ "Tên mạng (<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>)"
2361
2362 #~ msgid "Number of leased addresses"
2363 #~ msgstr "Số của địa chỉ lease"
2364
2365 #~ msgid "Path"
2366 #~ msgstr "Đường dẫn"
2367
2368 #~ msgid "Perform Actions"
2369 #~ msgstr "Trình bày hành động"
2370
2371 #~ msgid "Prevents Client to Client communication"
2372 #~ msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
2373
2374 #~ msgid "Provide (Access Point)"
2375 #~ msgstr "Cung cấp (Điểm truy cập)"
2376
2377 #~ msgid "Resolvfile"
2378 #~ msgstr "Tập tin Resolv"
2379
2380 #~ msgid "TFTP-Server Root"
2381 #~ msgstr "Gốc TFTP-Server "
2382
2383 #~ msgid "TX / RX"
2384 #~ msgstr "TX / RX"
2385
2386 #~ msgid "The following changes have been applied"
2387 #~ msgstr "Những thay đổi sau đây đã được tiến hành"
2388
2389 #~ msgid ""
2390 #~ "When flashing a new firmware with <abbr title=\"Lua Configuration "
2391 #~ "Interface\">LuCI</abbr> these files will be added to the new firmware "
2392 #~ "installation."
2393 #~ msgstr ""
2394 #~ "Khi truyền đến phần cứng với <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua "
2395 #~ "\">LuCI</abbr> Những tập tin này sẽ được bổ sung vào cài đặt phần cứng "
2396 #~ "mới."
2397
2398 #, fuzzy
2399 #~ msgid "Wireless Network"
2400 #~ msgstr "Tạo network"
2401
2402 #, fuzzy
2403 #~ msgid "Wireless Scan"
2404 #~ msgstr "Mạng không dây"
2405
2406 #~ msgid ""
2407 #~ "With <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2408 #~ "network members can automatically receive their network settings (<abbr "
2409 #~ "title=\"Internet Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title="
2410 #~ "\"Domain Name System\">DNS</abbr>-server, ...)."
2411 #~ msgstr ""
2412 #~ "Với <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> thành "
2413 #~ "viên network có thể tự động nhận cài đặt mạng (<abbr title=\"Internet "
2414 #~ "Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title=\"Domain Name System"
2415 #~ "\">DNS</abbr>-server, ...)."
2416
2417 #~ msgid ""
2418 #~ "You can run several wifi networks with one device. Be aware that there "
2419 #~ "are certain hardware and driverspecific restrictions. Normally you can "
2420 #~ "operate 1 Ad-Hoc or up to 3 Master-Mode and 1 Client-Mode network "
2421 #~ "simultaneously."
2422 #~ msgstr ""
2423 #~ "Bạn có thể chạy nhiều mạng wifi với một công cụ. Hãy chú ý rằng một số "
2424 #~ "phần cứng và driverspecific bị hạn chế. Thông thường, bạn có thể vận hành "
2425 #~ "1 Ad-Hoc hay tối đa là 3-chế độ master và 1-chế độ client mạng lưới cùng "
2426 #~ "một lúc."
2427
2428 #~ msgid ""
2429 #~ "You need to install \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE or \"pptp\" for PPtP "
2430 #~ "support"
2431 #~ msgstr ""
2432 #~ "Bạn cần cài đặt &amp;quot;ppp-mod-pppoe&amp;quot; for PPPoE or &amp;quot;"
2433 #~ "pptp&amp;quot; cho hỗ trợ PPtP "
2434
2435 #~ msgid "Zone"
2436 #~ msgstr "Zone"
2437
2438 #~ msgid "additional hostfile"
2439 #~ msgstr "Tập tin host bổ sung"
2440
2441 #~ msgid "adds domain names to hostentries in the resolv file"
2442 #~ msgstr "Thêm tên miền vào hostentries trong tập tin resolv "
2443
2444 #, fuzzy
2445 #~ msgid "automatic"
2446 #~ msgstr "thống kê"
2447
2448 #~ msgid "automatically reconnect"
2449 #~ msgstr "Tự động kết nối lại"
2450
2451 #~ msgid "concurrent queries"
2452 #~ msgstr "Đồng truy vấn"
2453
2454 #~ msgid ""
2455 #~ "disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2456 #~ "for this interface"
2457 #~ msgstr ""
2458 #~ "Vô hiệu hóa <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2459 #~ "abbr> cho giao diện này"
2460
2461 #~ msgid "disconnect when idle for"
2462 #~ msgstr "Ngừng kết nối khi idle cho"
2463
2464 #~ msgid "don't cache unknown"
2465 #~ msgstr "don&amp;#39;t cache unknown"
2466
2467 #~ msgid ""
2468 #~ "filter useless <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-queries of "
2469 #~ "Windows-systems"
2470 #~ msgstr ""
2471 #~ "lọc không hữu dụng <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-các tra "
2472 #~ "vấn của hệ thống Windows"
2473
2474 #~ msgid "installed"
2475 #~ msgstr "Đã cài đặt "
2476
2477 #~ msgid "localises the hostname depending on its subnet"
2478 #~ msgstr "Địa phương hóa các hostname phụ thuộc vào subnet"
2479
2480 #~ msgid "not installed"
2481 #~ msgstr "không cài đặt "
2482
2483 #~ msgid ""
2484 #~ "prevents caching of negative <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
2485 #~ "abbr>-replies"
2486 #~ msgstr ""
2487 #~ "Ngăn ngừa tiêu cực trong bộ nhớ đệm <abbr title=\"Hệ thống tên miền"
2488 #~ "\">DNS</abbr>-trả lời"
2489
2490 #~ msgid "query port"
2491 #~ msgstr "cổng truy vấn"
2492
2493 #~ msgid "transmitted / received"
2494 #~ msgstr "Đã truyền/ đã nhận"
2495
2496 #, fuzzy
2497 #~ msgid "Join network"
2498 #~ msgstr "contained networks"
2499
2500 #~ msgid "all"
2501 #~ msgstr "tất cả"
2502
2503 #~ msgid "Code"
2504 #~ msgstr "Mã"
2505
2506 #~ msgid "Distance"
2507 #~ msgstr "Khoảng cách "
2508
2509 #~ msgid "Legend"
2510 #~ msgstr "Legend"
2511
2512 #~ msgid "Library"
2513 #~ msgstr "thư viện "
2514
2515 #~ msgid "see '%s' manpage"
2516 #~ msgstr "xem &amp;#39;%s&amp;#39; trang chính"
2517
2518 #~ msgid "Package Manager"
2519 #~ msgstr "Quản lí gói"
2520
2521 #~ msgid "Service"
2522 #~ msgstr "Dịch vụ "
2523
2524 #~ msgid "Statistics"
2525 #~ msgstr "Thống kê"
2526
2527 #~ msgid "Submit"
2528 #~ msgstr "Trình "
2529
2530 #~ msgid "zone"
2531 #~ msgstr "Zone"