33ef12a96298709291840ebd9d8fd972453e44f9
[project/luci.git] / po / vi / base.po
1 # default.pot
2 # generated from ./i18n/english/luasrc/i18n/default.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:59+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-14 12:23+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #, fuzzy
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr ""
19 "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
20 "(%s available)"
21
22 msgid "(empty)"
23 msgstr ""
24
25 #, fuzzy
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "Lờ đi giao diện"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "---Mục bổ sung---"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "--Hãy chọn--"
34
35 #, fuzzy
36 msgid "-- custom --"
37 msgstr "--tùy chỉnh--"
38
39 msgid "40MHz 2nd channel above"
40 msgstr ""
41
42 msgid "40MHz 2nd channel below"
43 msgstr ""
44
45 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
46 msgstr "<abbr title=\"Dịch vụ căn bản đặt Identifier\">BSSID</abbr>"
47
48 msgid ""
49 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
50 "prefix"
51 msgstr ""
52 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
53 "prefix"
54
55 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
56 msgstr ""
57
58 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
59 msgstr ""
60
61 msgid ""
62 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
63 "order of the resolvfile"
64 msgstr ""
65
66 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
67 msgstr "<abbr title=\"Hệ thông tên miền\">DNS</abbr>-Máy chủ"
68
69 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Mã hóa\">Encr.</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
73 msgstr "<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
80
81 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
82 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
83
84 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
85 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
89
90 msgid ""
91 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
92 "(CIDR)"
93 msgstr ""
94 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
95 "(CIDR)"
96
97 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
98 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
99
100 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
101 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
102
103 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
104 msgstr ""
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection of "
108 "free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
109 "abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr title=\"Lua "
110 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the Apache-License."
111 msgstr ""
112 "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> là một tập hợp của phần "
113 "mềm Lua bao gồm <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</abbr>-Công cụ Web "
114 "và giao diện Web cho thiết bị nhúng. <abbr title=\"Lua Configuration "
115 "Interface\">LuCI</abbr> được lưu hành dưới giấy phép Apache."
116
117 msgid ""
118 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a free, flexible, "
119 "and user friendly graphical interface for configuring OpenWrt Kamikaze."
120 msgstr ""
121 "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> thì miễn phí, đa dạng , "
122 "và đồ họa thân thiện với sử dụng cho các cấu hình OpenWrt Kamikaze."
123
124 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
125 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
126
127 #, fuzzy
128 msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
129 msgstr "<abbr title=\"Hypertext Transfer Protocol\">HTTP</abbr>-Server"
130
131 msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
132 msgstr "<abbr title=\"Vỏ bảo mậtl\">SSH</abbr>-Phím"
133
134 msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
135 msgstr "<abbr title=\"Mạng lưới không dây địa phương\">WLAN</abbr>-Scan"
136
137 msgid ""
138 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
139 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
140 msgstr ""
141
142 msgid ""
143 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
144 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
145 msgstr ""
146
147 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
148 msgstr ""
149
150 msgid ""
151 "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve LuCI"
152 msgstr ""
153 "Một lightưeight HTTP/1.1 webserver viết bằng C và Lúa được thiết kế để phục "
154 "vụ LuCI"
155
156 msgid ""
157 "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua Configuration "
158 "Interface\">LuCI</abbr>."
159 msgstr ""
160 "Một webserver nhỏ có thể dùng để phục vụ <abbr title=\"Giao diện cấu hình "
161 "Lua\">LuCI</abbr>."
162
163 msgid "AR Support"
164 msgstr "Hỗ trợ AR"
165
166 msgid "ATM Bridges"
167 msgstr ""
168
169 msgid "ATM Settings"
170 msgstr ""
171
172 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
173 msgstr ""
174
175 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
176 msgstr ""
177
178 msgid ""
179 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
180 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
181 "to dial into the provider network."
182 msgstr ""
183
184 msgid "ATM device number"
185 msgstr ""
186
187 msgid "About"
188 msgstr "Về"
189
190 msgid "Access Point"
191 msgstr "Điểm truy cập"
192
193 msgid "Access point (APN)"
194 msgstr "Điểm truy cập (APN)"
195
196 msgid "Action"
197 msgstr "Action"
198
199 msgid "Actions"
200 msgstr "Hành động"
201
202 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
203 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
204
205 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
206 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
207
208 msgid "Active Connections"
209 msgstr "kết nối đang hoạt động"
210
211 msgid "Active Leases"
212 msgstr "Leases hoạt động"
213
214 #, fuzzy
215 msgid "Ad-Hoc"
216 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
217
218 msgid "Add"
219 msgstr "Thêm vào"
220
221 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
222 msgstr ""
223
224 msgid "Add new interface..."
225 msgstr ""
226
227 msgid "Additional Hosts files"
228 msgstr ""
229
230 msgid "Additional pppd options"
231 msgstr "Tùy chọn pppd bổ sung"
232
233 msgid "Address"
234 msgstr ""
235
236 msgid "Addresses"
237 msgstr "Địa chỉ"
238
239 msgid "Admin Password"
240 msgstr "Mật khẩu quản lí"
241
242 msgid "Administration"
243 msgstr "Quản trị"
244
245 #, fuzzy
246 msgid "Advanced Settings"
247 msgstr "Cài đặt căn bản"
248
249 msgid "Advertise IPv6 on network"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Advertised network ID"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Alias"
256 msgstr "Bí danh"
257
258 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
259 msgstr "Cho phép <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực mật mã"
260
261 msgid "Allow all except listed"
262 msgstr "Cho phép tất cả trừ danh sách liệt kê"
263
264 msgid "Allow listed only"
265 msgstr "Chỉ cho phép danh sách liệt kê"
266
267 msgid "Allow localhost"
268 msgstr ""
269
270 msgid ""
271 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
272 msgstr ""
273
274 msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
275 msgstr ""
276
277 msgid ""
278 "Also kernel or service logfiles can be viewed here to get an overview over "
279 "their current state."
280 msgstr ""
281 "Kernel hoặc service logfiles cũng có thể được view ở đây để lấy tầm nhìn "
282 "tổng quát của hình trạng hiện tại. "
283
284 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
285 msgstr ""
286
287 msgid "And now have fun with your router!"
288 msgstr "Và bây giờ hãy bắt đầu chơi với bộ định tuyến của bạn!"
289
290 msgid "Antenna 1"
291 msgstr ""
292
293 msgid "Antenna 2"
294 msgstr ""
295
296 msgid "Apply"
297 msgstr "Áp dụng"
298
299 msgid "Applying changes"
300 msgstr "Tiến hành thay đổi"
301
302 msgid ""
303 "As we always want to improve this interface we are looking forward to your "
304 "feedback and suggestions."
305 msgstr ""
306 "Vì chúng tôi luôn muốn cải thiện giao diện này, chúng tôi hy vọng nhận được "
307 "đóng góp và ý kiến của các bạn. "
308
309 msgid "Associated Stations"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Authentication"
313 msgstr "Xác thực"
314
315 msgid "Authentication Realm"
316 msgstr "Realm xác định"
317
318 msgid "Authoritative"
319 msgstr "Authoritative"
320
321 msgid "Authorization Required"
322 msgstr "Yêu cầu ủy quyền"
323
324 msgid "Automatic Disconnect"
325 msgstr "Tự động ngừng kết nối"
326
327 msgid "Available"
328 msgstr "Sẵn có"
329
330 msgid "Available packages"
331 msgstr ""
332
333 msgid "BSSID"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Back to overview"
337 msgstr ""
338
339 msgid "Back to scan results"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Background Scan"
343 msgstr "Background Scan"
344
345 msgid "Backup / Restore"
346 msgstr "Backup/ Restore"
347
348 msgid "Backup Archive"
349 msgstr "Backup Archive"
350
351 msgid "Bit Rate"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Bitrate"
355 msgstr ""
356
357 #, fuzzy
358 msgid "Bridge"
359 msgstr "Cổng cầu nối"
360
361 msgid "Bridge Port"
362 msgstr "Cổng cầu nối"
363
364 msgid "Bridge interfaces"
365 msgstr "Giao diện cầu nối"
366
367 msgid "Bridge unit number"
368 msgstr ""
369
370 msgid "Buttons"
371 msgstr ""
372
373 msgid "CPU"
374 msgstr ""
375
376 msgid "CPU usage (%)"
377 msgstr "CPU usage (%)"
378
379 msgid "Cancel"
380 msgstr "Bỏ qua"
381
382 msgid "Chain"
383 msgstr "chuỗi"
384
385 msgid ""
386 "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
387 msgstr "Thay đổi mật mã của quản lí hệ thống (User <code>root</code>)"
388
389 msgid "Changes"
390 msgstr "Thay đổi"
391
392 msgid "Changes applied."
393 msgstr "Thay đổi đã áp dụng"
394
395 msgid "Channel"
396 msgstr "Kênh"
397
398 msgid "Checksum"
399 msgstr "Checksum"
400
401 msgid ""
402 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
403 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
404 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
405 "interface to it."
406 msgstr "Giao diện này chưa thuộc về bất kỳ firewall zone nào."
407
408 msgid ""
409 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
410 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
411 "em> field to define a new network."
412 msgstr ""
413
414 #, fuzzy
415 msgid "Client"
416 msgstr "Clientmode"
417
418 msgid "Client + WDS"
419 msgstr "Đối tượng + WDS"
420
421 msgid "Collecting data..."
422 msgstr ""
423
424 msgid "Command"
425 msgstr "Lệnh"
426
427 msgid "Common Configuration"
428 msgstr ""
429
430 msgid "Compression"
431 msgstr "Sức nén"
432
433 msgid "Configuration"
434 msgstr "Cấu hình"
435
436 msgid "Configuration / Apply"
437 msgstr ""
438
439 msgid "Configuration / Changes"
440 msgstr ""
441
442 msgid "Configuration / Revert"
443 msgstr ""
444
445 msgid "Configuration applied."
446 msgstr ""
447
448 msgid "Configuration file"
449 msgstr "Tập tin cấu hình"
450
451 msgid ""
452 "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the PPP "
453 "peer"
454 msgstr ""
455 "Định cấu hình DNS server địa phương để dùng tên servers adverticed bởi PPP "
456 "peer"
457
458 msgid "Confirmation"
459 msgstr "Xác nhận"
460
461 msgid "Connect script"
462 msgstr "Kết nối script"
463
464 msgid "Connection Limit"
465 msgstr "Giới hạn kết nối"
466
467 msgid "Connection timeout"
468 msgstr "Kết nối dừng"
469
470 msgid "Contributing Developers"
471 msgstr "Phát triển viên"
472
473 msgid "Country"
474 msgstr ""
475
476 msgid "Country Code"
477 msgstr "Mã quốc gia"
478
479 msgid "Cover the following interface"
480 msgstr ""
481
482 msgid "Cover the following interfaces"
483 msgstr ""
484
485 msgid "Create / Assign firewall-zone"
486 msgstr "Tạo/ gán firewall-zone"
487
488 msgid "Create Interface"
489 msgstr ""
490
491 msgid "Create Network"
492 msgstr "Tạo network"
493
494 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
495 msgstr ""
496
497 msgid "Create backup"
498 msgstr "Tạo backup"
499
500 msgid "Cron Log Level"
501 msgstr ""
502
503 msgid "Custom Files"
504 msgstr ""
505
506 msgid "Custom Interface"
507 msgstr ""
508
509 msgid "Custom files"
510 msgstr ""
511
512 msgid ""
513 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
514 "\">LED</abbr>s if possible."
515 msgstr ""
516 "Tùy chỉnh chế độ của thiết bị <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
517 "abbr>s nếu có thể."
518
519 msgid "DHCP Leases"
520 msgstr ""
521
522 msgid "DHCP Server"
523 msgstr ""
524
525 msgid "DHCP assigned"
526 msgstr "Gán DHCP"
527
528 msgid "DHCP-Options"
529 msgstr "Tùy chọn DHCP"
530
531 msgid "DNS forwardings"
532 msgstr ""
533
534 msgid "Default state"
535 msgstr ""
536
537 msgid "Define a name for this network."
538 msgstr ""
539
540 msgid ""
541 "Define additional DHCP options, for example "
542 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
543 "servers to clients."
544 msgstr ""
545
546 msgid "Delete"
547 msgstr "Xóa"
548
549 msgid "Delete this interface"
550 msgstr ""
551
552 msgid "Delete this network"
553 msgstr ""
554
555 msgid "Description"
556 msgstr "Mô tả"
557
558 msgid "Design"
559 msgstr "Thiết kế"
560
561 msgid "Destination"
562 msgstr "Điểm đến"
563
564 msgid "Detected Files"
565 msgstr ""
566
567 msgid "Detected files"
568 msgstr ""
569
570 msgid "Device"
571 msgstr "Công cụ"
572
573 msgid "Device Configuration"
574 msgstr ""
575
576 msgid ""
577 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
578 "this interface."
579 msgstr ""
580
581 msgid "Disable HW-Beacon timer"
582 msgstr "Vô hiệu hóa bộ chỉnh giờ HW-Beacon"
583
584 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
585 msgstr ""
586
587 msgid "Disconnect script"
588 msgstr "Ngừng script"
589
590 msgid "Distance Optimization"
591 msgstr "Khoảng cách tối ưu"
592
593 msgid "Distance to farthest network member in meters."
594 msgstr "Khoảng cách tới thành viên xa nhất trong mạng lưới tính bằng mét"
595
596 msgid "Diversity"
597 msgstr "Tính đa dạng"
598
599 msgid ""
600 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
601 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
602 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
603 "firewalls"
604 msgstr ""
605 "Dnsmasq là một phối hợp <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
606 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
607 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
608 "firewalls"
609
610 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
611 msgstr ""
612
613 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
614 msgstr ""
615
616 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
617 msgstr ""
618
619 msgid "Do not send probe responses"
620 msgstr "Không gửi nhắc hồi đáp"
621
622 msgid "Document root"
623 msgstr "Gốc tài liệu "
624
625 msgid "Domain required"
626 msgstr "Domain yêu cầu"
627
628 msgid "Domain whitelist"
629 msgstr ""
630
631 msgid ""
632 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
633 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
634 msgstr ""
635 "Don&amp;#39;t chuyển tiếp <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Yêu "
636 "cầu không cần <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Tên"
637
638 msgid "Download and install package"
639 msgstr "Tải và cài đặt gói"
640
641 msgid ""
642 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
643 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
644 msgstr ""
645 "Dropbear cung cấp <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> mạng lưới shell "
646 "truy cập và một <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server tích hợp"
647
648 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
649 msgstr ""
650 "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
651
652 msgid ""
653 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
654 "having static leases will be served."
655 msgstr ""
656
657 msgid "EAP-Method"
658 msgstr "EAP-Method"
659
660 msgid "Edit"
661 msgstr "Chỉnh sửa"
662
663 msgid "Edit package lists and installation targets"
664 msgstr "Chỉnh sửa danh sách gói và mục tiêu cài đặt"
665
666 msgid "Edit this interface"
667 msgstr ""
668
669 msgid "Edit this network"
670 msgstr ""
671
672 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
673 msgstr "Kích hoạt <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
674
675 msgid "Enable IPv6 on PPP link"
676 msgstr "Kích hoạt IPv6 on PPP link"
677
678 msgid "Enable Keep-Alive"
679 msgstr "Kích hoạt Keep-Alive"
680
681 msgid "Enable TFTP server"
682 msgstr ""
683
684 msgid "Enable device"
685 msgstr ""
686
687 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
688 msgstr "Kích hoạt Spanning Tree Protocol trên cầu nối này"
689
690 msgid "Encapsulation mode"
691 msgstr ""
692
693 msgid "Encryption"
694 msgstr "Encryption"
695
696 msgid "Error"
697 msgstr "Lỗi"
698
699 msgid "Ethernet Adapter"
700 msgstr "Bộ tương hợp ethernet"
701
702 msgid "Ethernet Bridge"
703 msgstr "Cầu nối ethernet"
704
705 msgid "Ethernet Switch"
706 msgstr "Bộ chuyển đảo ethernet"
707
708 msgid "Expand hosts"
709 msgstr ""
710
711 msgid ""
712 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
713 msgstr ""
714
715 msgid "External system log server"
716 msgstr ""
717
718 msgid "Fast Frames"
719 msgstr "Khung nhanh"
720
721 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
722 msgstr ""
723
724 msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
725 msgstr "Tập tin được lưu giữ khi truyền tới một phần cứng mới"
726
727 msgid "Filesystem"
728 msgstr "Tập tin hệ thống"
729
730 msgid "Filter"
731 msgstr "Lọc"
732
733 msgid "Filter private"
734 msgstr "Filter private"
735
736 msgid "Filter useless"
737 msgstr "Lọc không hữu dụng"
738
739 msgid "Find and join network"
740 msgstr ""
741
742 msgid "Find package"
743 msgstr "Tìm gói"
744
745 msgid "Finish"
746 msgstr ""
747
748 msgid "Firewall"
749 msgstr "Firewall"
750
751 #, fuzzy
752 msgid "Firewall Settings"
753 msgstr "Tình trạng Firewall"
754
755 msgid "Firewall Status"
756 msgstr "Tình trạng Firewall"
757
758 msgid "Firmware image"
759 msgstr "HÌnh ảnh firmware"
760
761 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
762 msgstr ""
763
764 msgid "Flags"
765 msgstr "Cờ"
766
767 msgid "Flash Firmware"
768 msgstr "Phần cứng flash"
769
770 msgid "Force"
771 msgstr "Force"
772
773 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
774 msgstr ""
775
776 msgid "Forwarding mode"
777 msgstr ""
778
779 msgid "Fragmentation Threshold"
780 msgstr "Ngưỡng cửa Phân đoạn"
781
782 msgid "Frame Bursting"
783 msgstr "Khung nổ"
784
785 msgid "Free space"
786 msgstr ""
787
788 msgid "Frequency Hopping"
789 msgstr "Tần số Hopping"
790
791 msgid "General"
792 msgstr "Tổng quát"
793
794 msgid "General Settings"
795 msgstr ""
796
797 #, fuzzy
798 msgid "General Setup"
799 msgstr "Tổng quát"
800
801 msgid "Go to relevant configuration page"
802 msgstr "Đi tới trang cấu hình thích hợp"
803
804 msgid "HE.net Tunnel ID"
805 msgstr ""
806
807 msgid "HT capabilities"
808 msgstr ""
809
810 msgid "HT mode"
811 msgstr ""
812
813 msgid "Handler"
814 msgstr ""
815
816 msgid "Hang Up"
817 msgstr "Hang Up"
818
819 msgid "Hello!"
820 msgstr "Xin chào"
821
822 msgid ""
823 "Here you can backup and restore your router configuration and - if possible "
824 "- reset the router to the default settings."
825 msgstr ""
826 "Ở đây bạn có thể backup và khôi phục lại cấu hình bộ định tuyến và- nếu có "
827 "thể - reset bộ định tuyến ở cài đặt mặc định."
828
829 msgid ""
830 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
831 "the timezone."
832 msgstr ""
833 "Ở đây bạn có thể cấu hình những đặc tính cơ bản của thiết bị như tên máy chủ "
834 "hoặc múi giờ."
835
836 msgid ""
837 "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
838 "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
839 msgstr ""
840 "Ở đây bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và các chức năng của <abbr title="
841 "\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr>."
842
843 msgid ""
844 "Here you can find information about the current system status like <abbr "
845 "title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr> clock frequency, memory usage "
846 "or network interface data."
847 msgstr ""
848 "Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về tình trạng của hệ thống hiện hành "
849 "như là <abbr title=\"Bộ điều khiển trung tâm\">CPU</abbr> đồng hồ tần số, bộ "
850 "nhớ hoặc mạng lưới dữ liệu giao diện."
851
852 msgid ""
853 "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys (one "
854 "per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
855 "authentication."
856 msgstr ""
857 "ở đây bạn có thể dán công khai <abbr title=\"Secure Shell\"> SSH</abbr>-Keys "
858 "(mỗi cái một dòng) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực khóa "
859 "công khai"
860
861 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
862 msgstr "Giấu <abbr title=\"Chế độ mở rộng đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
863
864 msgid "Host entries"
865 msgstr "Host entries"
866
867 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
868 msgstr "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
869
870 msgid "Hostname"
871 msgstr "Tên host"
872
873 msgid "Hostnames"
874 msgstr "Tên host"
875
876 msgid "ID"
877 msgstr "ID"
878
879 msgid "IP Configuration"
880 msgstr "Cấu hình IP"
881
882 msgid "IP address"
883 msgstr "Địa chỉ IP"
884
885 msgid "IP-Aliases"
886 msgstr ""
887
888 msgid "IPv4"
889 msgstr ""
890
891 msgid "IPv4-Address"
892 msgstr ""
893
894 msgid "IPv6"
895 msgstr "IPv6"
896
897 msgid "IPv6 Setup"
898 msgstr ""
899
900 msgid "Identity"
901 msgstr "Nhận dạng"
902
903 msgid ""
904 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
905 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
906 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
907 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
908 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
909 msgstr ""
910 "Nếu bộ nhớ vật lý không đủ dữ liệu không dùng có thể được swap tạm thời đến "
911 "một thiết bị swap để tạo ra nhiều khoảng trống hơn trong <abbr title="
912 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Hãy nhận biết rằng swapping dữ liệu là "
913 "một quá trình rất chậm vì một thiết bị swap không thể được truy cập với "
914 "datarates cao hơn của <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
915
916 msgid "Ignore Hosts files"
917 msgstr ""
918
919 msgid "Ignore interface"
920 msgstr "Lờ đi giao diện"
921
922 msgid "Ignore resolve file"
923 msgstr "Lờ đi tập tin resolve"
924
925 msgid "In"
926 msgstr "Trong"
927
928 msgid "Install"
929 msgstr "Cài đặt "
930
931 msgid "Installation targets"
932 msgstr "Mục tiêu cài đặt"
933
934 msgid "Installed packages"
935 msgstr ""
936
937 msgid "Interface"
938 msgstr "Giao diện "
939
940 msgid "Interface Configuration"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Interface Overview"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Interface Status"
947 msgstr "Tình trạng giao diện"
948
949 msgid "Interface is reconnecting..."
950 msgstr ""
951
952 msgid "Interface is shutting down..."
953 msgstr ""
954
955 msgid "Interface not present or not connected yet."
956 msgstr ""
957
958 msgid "Interface reconnected"
959 msgstr ""
960
961 msgid "Interface shut down"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Interfaces"
965 msgstr "Giao diện "
966
967 msgid "Invalid"
968 msgstr "Giá trị nhập vào không hợp lí"
969
970 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
971 msgstr ""
972
973 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
974 msgstr "Tên và mật mã không đúng. Xin thử lại "
975
976 msgid ""
977 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
978 "memory, please verify the image file!"
979 msgstr ""
980 "Dường như bạn cố gắng flash một hình ảnh không phù hợp với bộ nhớ flash, xin "
981 "vui lòng xác minh các tập tin hình ảnh!"
982
983 msgid "Java Script required!"
984 msgstr ""
985
986 msgid "Join Network: Settings"
987 msgstr ""
988
989 msgid "Join Network: Wireless Scan"
990 msgstr ""
991
992 msgid "KB"
993 msgstr ""
994
995 msgid "Keep configuration files"
996 msgstr "Giữ tập tin cấu hình"
997
998 msgid "Keep-Alive"
999 msgstr "Giữ-alive"
1000
1001 msgid "Kernel Log"
1002 msgstr "Kernel Log"
1003
1004 msgid "Key"
1005 msgstr "Phím "
1006
1007 msgid "Kill"
1008 msgstr "Kill"
1009
1010 msgid "LLC"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Language"
1014 msgstr "Ngôn ngữ"
1015
1016 msgid "Lead Development"
1017 msgstr "Dẫn đầu phát triển"
1018
1019 msgid "Leasefile"
1020 msgstr "Leasefile"
1021
1022 msgid "Leasetime"
1023 msgstr "Leasetime"
1024
1025 msgid "Leasetime remaining"
1026 msgstr "Leasetime còn lại"
1027
1028 msgid "Legend:"
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid ""
1032 "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
1033 "successful connect"
1034 msgstr ""
1035 "Để pppd thay thế route mặc định hiện tại để dùng giao diện PPP sau khi kết "
1036 "nối thành công"
1037
1038 msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
1039 msgstr "Để pppd chạy script này sau khi thành lập PPP link"
1040
1041 msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
1042 msgstr "Để pppd chạy trên script trước khi phá vỡ PPP link"
1043
1044 msgid "Limit"
1045 msgstr "Giới hạn "
1046
1047 #, fuzzy
1048 msgid "Link"
1049 msgstr "Link On"
1050
1051 msgid "Link On"
1052 msgstr "Link On"
1053
1054 msgid ""
1055 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1056 "requests to"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Load"
1066 msgstr "Tải "
1067
1068 msgid "Loading"
1069 msgstr ""
1070
1071 msgid "Local Time"
1072 msgstr "Giờ địa phương"
1073
1074 msgid "Local domain"
1075 msgstr ""
1076
1077 msgid ""
1078 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1079 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1080 msgstr ""
1081
1082 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1083 msgstr ""
1084
1085 msgid "Local server"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid ""
1089 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1090 "available"
1091 msgstr ""
1092
1093 msgid "Localise queries"
1094 msgstr "Tra vấn địa phương"
1095
1096 msgid "Log output level"
1097 msgstr ""
1098
1099 msgid "Log queries"
1100 msgstr "Bản ghi tra vấn"
1101
1102 msgid "Login"
1103 msgstr "Đăng nhập "
1104
1105 msgid "Logout"
1106 msgstr "Thoát ra"
1107
1108 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1109 msgstr ""
1110
1111 msgid "LuCI Components"
1112 msgstr ""
1113
1114 msgid "MAC"
1115 msgstr "MAC"
1116
1117 msgid "MAC Address"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "MAC-Address"
1121 msgstr ""
1122
1123 msgid "MAC-Address Filter"
1124 msgstr "Lọc địa chỉ MAC"
1125
1126 #, fuzzy
1127 msgid "MAC-Filter"
1128 msgstr "Lọc"
1129
1130 msgid "MAC-List"
1131 msgstr "Danh sách MAC"
1132
1133 msgid "MTU"
1134 msgstr ""
1135
1136 msgid ""
1137 "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock your "
1138 "sim card!"
1139 msgstr ""
1140 "Bảo đảm rằng bạn cung cấp pin code chính xác ở đây hoặc sim card của bạn sẽ "
1141 "bị khóa"
1142
1143 msgid "Master"
1144 msgstr "Chủ"
1145
1146 msgid "Master + WDS"
1147 msgstr "Chủ + WDS"
1148
1149 msgid "Maximum Rate"
1150 msgstr "Mức cao nhất"
1151
1152 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1153 msgstr ""
1154
1155 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1156 msgstr ""
1157
1158 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1159 msgstr ""
1160
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Maximum hold time"
1163 msgstr "Mức cao nhất"
1164
1165 msgid "Maximum number of leased addresses."
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Memory"
1169 msgstr "Bộ nhớ"
1170
1171 msgid "Memory usage (%)"
1172 msgstr "Memory usage (%)"
1173
1174 msgid "Metric"
1175 msgstr "Metric"
1176
1177 msgid "Minimum Rate"
1178 msgstr "Mức thấp nhất"
1179
1180 #, fuzzy
1181 msgid "Minimum hold time"
1182 msgstr "Mức thấp nhất"
1183
1184 msgid "Mode"
1185 msgstr "Chế độ"
1186
1187 msgid "Modem device"
1188 msgstr "Thiết bị modem"
1189
1190 msgid "Monitor"
1191 msgstr "Monitor"
1192
1193 msgid ""
1194 "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
1195 "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title=\"Lua "
1196 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending e-"
1197 "mails, ..."
1198 msgstr ""
1199 "Đa số các mạng server mà cung cấp một service nhất định cho công cụ của bạn "
1200 "hoặc mạng như shell access, phục vụ các trang web như <abbr title=\"Giao "
1201 "diện cấu hình Lua\">LuCI</abbr>, làm lưới định tuyến, gửi e-mail, ..."
1202
1203 msgid "Mount Point"
1204 msgstr "Lắp điểm"
1205
1206 #, fuzzy
1207 msgid "Mount Points"
1208 msgstr "Lắp điểm"
1209
1210 msgid ""
1211 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1212 "filesystem"
1213 msgstr ""
1214 "Số điểm lắp xác định tại một điểm mà ở đó bộ nhớ sẽ được gắn vào hệ thống "
1215 "tập tin"
1216
1217 msgid "Mounted file systems"
1218 msgstr "Lắp tập tin hệ thống"
1219
1220 msgid "Multicast Rate"
1221 msgstr "Multicast Rate"
1222
1223 msgid "NAS ID"
1224 msgstr "NAS ID"
1225
1226 msgid "Name"
1227 msgstr "Tên"
1228
1229 msgid "Name of the new interface"
1230 msgstr ""
1231
1232 #, fuzzy
1233 msgid "Name of the new network"
1234 msgstr "Tên của giao diện BMF"
1235
1236 msgid "Navigation"
1237 msgstr "Sự điều hướng"
1238
1239 msgid "Network"
1240 msgstr "mạng lưới "
1241
1242 msgid "Network boot image"
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "Networks"
1246 msgstr "mạng lưới"
1247
1248 msgid "Next »"
1249 msgstr ""
1250
1251 msgid "No address configured on this interface."
1252 msgstr ""
1253
1254 msgid "No chains in this table"
1255 msgstr "Không có chuỗi trong bảng này"
1256
1257 msgid "No files found"
1258 msgstr ""
1259
1260 msgid "No information available"
1261 msgstr ""
1262
1263 msgid "No negative cache"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "No network configured on this device"
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "No password set!"
1270 msgstr ""
1271
1272 #, fuzzy
1273 msgid "No rules in this chain"
1274 msgstr "Không có quy luật trong chuỗi này"
1275
1276 msgid "Noise"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "None"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid "Not associated"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Not configured"
1286 msgstr "Không định cấu hình"
1287
1288 msgid ""
1289 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
1290 "will be moved into this network."
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid ""
1294 "Notice: In <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> changes "
1295 "have to be confirmed by clicking Changes - Save &amp; Apply before being "
1296 "applied."
1297 msgstr ""
1298 "Ghi chú: Trong <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> những "
1299 "thay đổi phải được xác nhận bằng cách nhấn vào Changes - Save &amp; Áp dụng "
1300 "trước khi được áp dụng."
1301
1302 msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
1303 msgstr "Kiểm tra số lượng kết nối không thành công để tự động kết nối lại. "
1304
1305 msgid "OK"
1306 msgstr "OK "
1307
1308 msgid "OPKG error code %i"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "OPKG-Configuration"
1312 msgstr "Cấu hình OPKG-"
1313
1314 msgid "Off-State Delay"
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid ""
1318 "On the following pages you can adjust all important settings of your router."
1319 msgstr ""
1320 "Ở những trang kế tiếp, bạn có thể thay đổi những cài đặt quan trong của bộ "
1321 "định tuyến."
1322
1323 msgid ""
1324 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1325 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1326 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1327 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1328 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1329 "<samp>eth0.1</samp>)."
1330 msgstr ""
1331 "Trên trang này bạn có thể định cấu hình giao diện network. Bạn có thể bắt "
1332 "cầu nhiều giao diện bằng cách đánh dấu &amp;quot;bridge interfaces&amp;quot; "
1333 "field và nhập tên vào của nhiều giao diện network phân tách bởi những khoảng "
1334 "trống. Bạn có thể cũng dùng <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</"
1335 "abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e."
1336 "g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1337
1338 msgid "On-State Delay"
1339 msgstr ""
1340
1341 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1342 msgstr ""
1343
1344 msgid "One or more required fields have no value!"
1345 msgstr ""
1346
1347 msgid "Open"
1348 msgstr ""
1349
1350 msgid "Option changed"
1351 msgstr ""
1352
1353 msgid "Option removed"
1354 msgstr ""
1355
1356 msgid "Options"
1357 msgstr "Lựa chọn "
1358
1359 msgid "Out"
1360 msgstr "Ra khỏi"
1361
1362 msgid "Outdoor Channels"
1363 msgstr "Kênh ngoại mạng"
1364
1365 msgid ""
1366 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1367 "subnet that is served."
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "Overview"
1371 msgstr "Nhìn chung"
1372
1373 msgid "Owner"
1374 msgstr "Owner"
1375
1376 msgid "PID"
1377 msgstr "PID"
1378
1379 msgid "PIN code"
1380 msgstr "PIN code"
1381
1382 #, fuzzy
1383 msgid "PPP Settings"
1384 msgstr "Cài đặt "
1385
1386 msgid "PPPoA Encapsulation"
1387 msgstr "PPPoA Encapsulation"
1388
1389 msgid "Package lists"
1390 msgstr "Danh sách đóng gói"
1391
1392 msgid "Package lists updated"
1393 msgstr "Danh sách gói đã được cập nhật"
1394
1395 msgid "Package name"
1396 msgstr "Tên gói"
1397
1398 msgid "Packets"
1399 msgstr "Gói tin"
1400
1401 msgid "Password"
1402 msgstr "Mật mã"
1403
1404 msgid "Password authentication"
1405 msgstr "Xác thực mật mã"
1406
1407 msgid "Password of Private Key"
1408 msgstr "Mật mã của private key"
1409
1410 msgid "Password successfully changed"
1411 msgstr "Mật mã đã thay đổi thành công"
1412
1413 msgid "Path to CA-Certificate"
1414 msgstr "Đường dẫn tới CA-Certificate"
1415
1416 msgid "Path to Private Key"
1417 msgstr "Đường dẫn tới private key"
1418
1419 msgid "Path to executable which handles the button event"
1420 msgstr ""
1421
1422 msgid "Perform reboot"
1423 msgstr "Tiến hành reboot"
1424
1425 #, fuzzy
1426 msgid "Physical Settings"
1427 msgstr "Cài đặt căn bản"
1428
1429 #, fuzzy
1430 msgid "Pkts."
1431 msgstr "Cửa"
1432
1433 msgid "Please enter your username and password."
1434 msgstr "Nhập tên và mật mã"
1435
1436 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1437 msgstr "Xin chờ: Công cụ đang reboot"
1438
1439 msgid "Plugin path"
1440 msgstr "Đường dẫn Plugin"
1441
1442 msgid "Policy"
1443 msgstr "Chính sách"
1444
1445 msgid "Port"
1446 msgstr "Cửa "
1447
1448 msgid "Port %d"
1449 msgstr ""
1450
1451 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid ""
1455 "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default VLAN "
1456 "ID added to received untagged frames.<br />Leave the ID field empty to "
1457 "disable auto tagging on the associated port."
1458 msgstr ""
1459
1460 msgid "Port PVIDs on %q"
1461 msgstr ""
1462
1463 msgid "Ports"
1464 msgstr "Cửa"
1465
1466 msgid "Post-commit actions"
1467 msgstr "Đăng _ cam kết hành động"
1468
1469 msgid "Power"
1470 msgstr "Power"
1471
1472 #, fuzzy
1473 msgid "Prevents client-to-client communication"
1474 msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
1475
1476 msgid "Primary"
1477 msgstr "Chính"
1478
1479 msgid "Proceed"
1480 msgstr "Proceed"
1481
1482 msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
1483 msgstr "Tiến trình này sẽ chuyển mọi thiết lập về firmware mặc định"
1484
1485 msgid "Processes"
1486 msgstr "Processes"
1487
1488 msgid "Processor"
1489 msgstr "Bộ xử lý"
1490
1491 msgid "Project Homepage"
1492 msgstr "Trang chủ dự án"
1493
1494 msgid "Prot."
1495 msgstr "Prot."
1496
1497 msgid "Protocol"
1498 msgstr "Protocol"
1499
1500 msgid "Provide new network"
1501 msgstr ""
1502
1503 msgid "Pseudo Ad-Hoc"
1504 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
1505
1506 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1507 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1508
1509 msgid "RTS/CTS Threshold"
1510 msgstr "RTS/CTS Threshold"
1511
1512 msgid "RX"
1513 msgstr "RX"
1514
1515 msgid "Radius-Port"
1516 msgstr "Radius-Port"
1517
1518 #, fuzzy
1519 msgid "Radius-Server"
1520 msgstr "RadiusServer"
1521
1522 msgid ""
1523 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1524 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1525 msgstr ""
1526 "Đọc <code>/etc/ethers</code> để định cấu hình <abbr title=\"Dynamic Host "
1527 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1528
1529 msgid ""
1530 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
1531 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1532 "interface."
1533 msgstr ""
1534
1535 msgid ""
1536 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
1537 "You might loose access to this router if you are connected via this network."
1538 msgstr ""
1539
1540 msgid ""
1541 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
1542 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1543 "interface."
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid "Rebind protection"
1547 msgstr ""
1548
1549 msgid "Reboot"
1550 msgstr "Reboot"
1551
1552 msgid "Reboots the operating system of your device"
1553 msgstr "Reboots hệ điều hành của công cụ"
1554
1555 msgid "Receive"
1556 msgstr "Receive"
1557
1558 msgid "Receiver Antenna"
1559 msgstr "Máy thu Antenna"
1560
1561 msgid "Reconnect this interface"
1562 msgstr ""
1563
1564 msgid "Reconnecting interface"
1565 msgstr ""
1566
1567 msgid "References"
1568 msgstr "Tham chiếu"
1569
1570 msgid "Regulatory Domain"
1571 msgstr "Miền điều chỉnh"
1572
1573 msgid "Remove"
1574 msgstr "Loại bỏ"
1575
1576 msgid "Repeat scan"
1577 msgstr ""
1578
1579 msgid "Replace default route"
1580 msgstr "Thay thế route mặc định"
1581
1582 msgid "Replace entry"
1583 msgstr "thay đổi nội dung"
1584
1585 msgid "Replace wireless configuration"
1586 msgstr ""
1587
1588 msgid "Reset"
1589 msgstr "Reset"
1590
1591 msgid "Reset Counters"
1592 msgstr "Reset bộ đếm"
1593
1594 msgid "Reset router to defaults"
1595 msgstr "Đặt lại bộ định tuyến ở chế độ mặc định"
1596
1597 msgid "Resolv and Hosts Files"
1598 msgstr ""
1599
1600 msgid "Resolve file"
1601 msgstr ""
1602
1603 msgid "Restart Firewall"
1604 msgstr "Khởi động lại Firewall"
1605
1606 msgid "Restore backup"
1607 msgstr "Phục hồi backup"
1608
1609 msgid "Reveal/hide password"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Revert"
1613 msgstr "Revert"
1614
1615 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1616 msgstr ""
1617
1618 #, fuzzy
1619 msgid "Routes"
1620 msgstr "Route"
1621
1622 msgid ""
1623 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1624 "can be reached."
1625 msgstr ""
1626 "Routes chỉ định trên giao diện và cổng một host nhất định hay network được "
1627 "tiếp cận."
1628
1629 msgid "Rule #"
1630 msgstr ""
1631
1632 msgid "SSID"
1633 msgstr "SSID"
1634
1635 msgid "STP"
1636 msgstr "STP"
1637
1638 msgid "Save"
1639 msgstr "Lưu"
1640
1641 msgid "Save & Apply"
1642 msgstr "Lưu & áp dụng "
1643
1644 msgid "Scan"
1645 msgstr "Scan"
1646
1647 msgid "Scheduled Tasks"
1648 msgstr "Scheduled Tasks"
1649
1650 msgid "Search file..."
1651 msgstr "Tìm tập tin..."
1652
1653 msgid ""
1654 "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
1655 msgstr "Giây để chờ cho modem trở nên sẵn sàng trước khi kết nối"
1656
1657 msgid "Section added"
1658 msgstr ""
1659
1660 msgid "Section removed"
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1664 msgstr ""
1665
1666 #, fuzzy
1667 msgid "Separate Clients"
1668 msgstr "Cô lập đối tượng"
1669
1670 msgid "Separate WDS"
1671 msgstr "Phân tách WDS"
1672
1673 msgid "Server"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "Server IPv4-Address"
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "Service type"
1680 msgstr "Service type"
1681
1682 msgid "Services"
1683 msgstr "Dịch vụ "
1684
1685 msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
1686 msgstr ""
1687 "Services và daemons tiến hành nhưng công đoạn nhất định trên công cụ của bạn"
1688
1689 msgid "Settings"
1690 msgstr "Cài đặt "
1691
1692 msgid "Setup wait time"
1693 msgstr "Cài đặt thời gian chờ"
1694
1695 msgid "Shutdown this interface"
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Signal"
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid "Size"
1702 msgstr "Dung lượng "
1703
1704 msgid "Skip"
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Skip to content"
1708 msgstr "Nhảy tới nội dung"
1709
1710 msgid "Skip to navigation"
1711 msgstr "Chuyển đến mục định hướng"
1712
1713 msgid "Slot time"
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "Software"
1717 msgstr "Phần mềm"
1718
1719 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1720 msgstr ""
1721
1722 msgid ""
1723 "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> You "
1724 "need to manually flash your device."
1725 msgstr ""
1726 "Xin lỗi. OpenWrt không hỗ trợ nâng cấp hệ thống trên platform này. <br /> "
1727 "Bạn cần tự flash thiết bị của bạn. "
1728
1729 msgid "Source"
1730 msgstr "Nguồn"
1731
1732 msgid "Specifies the button state to handle"
1733 msgstr ""
1734
1735 msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
1736 msgstr "Chỉ định những dòng lệnh tranh cãi cho pppd ở đây"
1737
1738 msgid "Specify the secret encryption key here."
1739 msgstr ""
1740
1741 msgid "Start"
1742 msgstr "Bắt đầu "
1743
1744 msgid "Static IPv4 Routes"
1745 msgstr "Static IPv4 Routes"
1746
1747 msgid "Static IPv6 Routes"
1748 msgstr "Static IPv6 Routes"
1749
1750 msgid "Static Leases"
1751 msgstr "Thống kê leases"
1752
1753 msgid "Static Routes"
1754 msgstr "Static Routes"
1755
1756 msgid "Static WDS"
1757 msgstr ""
1758
1759 msgid ""
1760 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
1761 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
1762 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
1763 msgstr ""
1764
1765 msgid "Status"
1766 msgstr "Tình trạng"
1767
1768 msgid "Strict order"
1769 msgstr "Yêu cầu nghiêm ngặt"
1770
1771 msgid "Switch"
1772 msgstr "chuyển đổi"
1773
1774 msgid "Switch %q"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "System"
1778 msgstr "Hệ thống"
1779
1780 msgid "System Log"
1781 msgstr "System Log"
1782
1783 msgid "System log buffer size"
1784 msgstr ""
1785
1786 msgid "TFTP Settings"
1787 msgstr ""
1788
1789 msgid "TFTP server root"
1790 msgstr ""
1791
1792 msgid "TTL"
1793 msgstr ""
1794
1795 msgid "TX"
1796 msgstr "TX"
1797
1798 msgid "Table"
1799 msgstr "Bảng"
1800
1801 msgid "Target"
1802 msgstr "Đích"
1803
1804 msgid "Terminate"
1805 msgstr "Terminate"
1806
1807 msgid "Thanks To"
1808 msgstr "Cám ơn"
1809
1810 msgid "The <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
1811 msgstr "Nhóm <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr> "
1812
1813 msgid ""
1814 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
1815 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
1816 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
1817 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
1818 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
1819 msgstr ""
1820
1821 msgid ""
1822 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
1823 "code> and <code>_</code>"
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid ""
1827 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
1828 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
1829 msgstr ""
1830 "Tập tin công cụ của bộ nhớ hoặc phân vùng (<abbr title=\"Ví dụ\">e.g.</abbr> "
1831 "<code>/dev/sda1</code>)"
1832
1833 msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1834 msgstr "Thiết bị node của modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1835
1836 msgid ""
1837 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
1838 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
1839 "samp>)"
1840 msgstr ""
1841 "Filesystem mà được dùng để format memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</"
1842 "abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
1843
1844 msgid ""
1845 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
1846 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
1847 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
1848 msgstr ""
1849
1850 msgid "The following changes have been comitted"
1851 msgstr ""
1852
1853 msgid "The following changes have been reverted"
1854 msgstr "Những thay đối sau đây đã được để trở về tình trạng cũ. "
1855
1856 msgid ""
1857 "The following files are detected by the system and will be kept "
1858 "automatically during sysupgrade"
1859 msgstr ""
1860
1861 msgid "The following rules are currently active on this system."
1862 msgstr ""
1863
1864 msgid ""
1865 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
1866 "replaced if you proceed."
1867 msgstr ""
1868
1869 msgid ""
1870 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
1871 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
1872 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
1873 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
1874 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
1875 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
1876 msgstr ""
1877 "Cổng network trên bộ định tuyến có thể phối hợp với nhiều <abbr title="
1878 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s làm máy tính tự giao tiếp trực "
1879 "tiếp với nhau. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
1880 "thường được dùng để phân tách những phân đoạn network khác nhau. Thông "
1881 "thường có một cổng Uplink mặc định cho một kết nối vào mạng lớn hơn như "
1882 "Internet và các cổng khác cho một mạng lưới địa phương."
1883
1884 msgid ""
1885 "The realm which will be displayed at the authentication prompt for protected "
1886 "pages."
1887 msgstr ""
1888 "Realm đó sẽ được hiển thị tại dấu nhắc xác thực cho các trang web được bảo "
1889 "vệ."
1890
1891 msgid ""
1892 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
1893 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
1894 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
1895 "settings."
1896 msgstr ""
1897 "Hệ thống bây giờ đang flashing.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Chờ "
1898 "một vài phút cho tới khi kết nối lại. Có thể cần phải làm mới địa chỉ của "
1899 "máy tính để tiếp cận thiết bị một lần nữa, phụ thuộc vào cài đặt của bạn. "
1900
1901 msgid ""
1902 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
1903 "you choose the generic image format for your platform."
1904 msgstr ""
1905 "Tập tin đang tải hình ảnh không bao gồm một hổ trợ format. Bảo đảm rằng bạn "
1906 "chọn một image format tổng quát cho platform."
1907
1908 msgid "There are no active leases."
1909 msgstr ""
1910
1911 msgid "There are no pending changes to apply!"
1912 msgstr ""
1913
1914 msgid "There are no pending changes to revert!"
1915 msgstr ""
1916
1917 msgid "There are no pending changes!"
1918 msgstr ""
1919
1920 msgid ""
1921 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
1922 "protect the web interface and enable SSH."
1923 msgstr ""
1924
1925 msgid ""
1926 "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
1927 "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
1928 "allowing changes to be applied instantly."
1929 msgstr ""
1930 "Những lệnh này sẽ được thực hiện tự động khi một <abbr title=\"Cấu hình giao "
1931 "diện thống nhất \">UCI</abbr> được cam kết cho phép các thay đổi được áp "
1932 "dụng ngay lập tức. "
1933
1934 msgid ""
1935 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
1936 "include during sysupgrade"
1937 msgstr ""
1938
1939 msgid ""
1940 "This is the administration area of <abbr title=\"Lua Configuration Interface"
1941 "\">LuCI</abbr>."
1942 msgstr ""
1943 "Đây là vùng quản trị của <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr>."
1944
1945 msgid ""
1946 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
1947 "abbr> in the local network"
1948 msgstr ""
1949 "Đây là <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> duy "
1950 "nhất trong mạng địa phương. "
1951
1952 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
1953 msgstr "Đây là system crontab mà scheduled tasks có thể bị định nghĩa."
1954
1955 msgid ""
1956 "This list gives an overview over currently running system processes and "
1957 "their status."
1958 msgstr ""
1959 "List này đưa ra một tầm nhìn tổng quát về xử lý hệ thống đang chạy và tình "
1960 "trạng của chúng."
1961
1962 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
1966 msgstr ""
1967 "Trang này cung cấp một tổng quan về đang hoạt động kết nối mạng hiện tại."
1968
1969 msgid "This section contains no values yet"
1970 msgstr "Phần này chưa có giá trị nào"
1971
1972 msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
1973 msgstr "Thời gian (giây) sau khi một kết nối không sử dụng sẽ bị đóng"
1974
1975 msgid "Time Server (rdate)"
1976 msgstr ""
1977
1978 msgid "Timezone"
1979 msgstr "Múi giờ "
1980
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Traffic"
1983 msgstr "Điều khiển lưu thông"
1984
1985 msgid "Transfer"
1986 msgstr "Chuyển giao"
1987
1988 msgid "Transmission Rate"
1989 msgstr "Truyền tải rate"
1990
1991 msgid "Transmit"
1992 msgstr "Transmit"
1993
1994 msgid "Transmit Power"
1995 msgstr "Truyền tải năng lượng"
1996
1997 msgid "Transmitter Antenna"
1998 msgstr "Máy phát Antenna"
1999
2000 msgid "Trigger"
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "Trigger Mode"
2004 msgstr ""
2005
2006 msgid "Tunnel Settings"
2007 msgstr ""
2008
2009 msgid "Turbo Mode"
2010 msgstr "Turbo Mode"
2011
2012 msgid "Tx-Power"
2013 msgstr ""
2014
2015 msgid "Type"
2016 msgstr "Loại "
2017
2018 msgid "Unknown Error"
2019 msgstr "Không hiểu lỗi"
2020
2021 msgid "Unsaved Changes"
2022 msgstr "Thay đổi không lưu"
2023
2024 msgid "Update package lists"
2025 msgstr "Cập nhật danh sách gói"
2026
2027 msgid "Upgrade installed packages"
2028 msgstr "nâng cấp gói cài đặt"
2029
2030 msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
2031 msgstr "Tải một tập tin hình ảnh OpenWrt để reflash thiết bị."
2032
2033 msgid "Upload image"
2034 msgstr "Tải hình ảnh"
2035
2036 msgid "Uploaded File"
2037 msgstr "Tập tin đã tải lên"
2038
2039 msgid "Uptime"
2040 msgstr "Uptime"
2041
2042 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2043 msgstr "Dùng <code>/etc/ethers</code>"
2044
2045 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2046 msgstr ""
2047
2048 msgid "Use peer DNS"
2049 msgstr "Dùng peer DNS"
2050
2051 msgid ""
2052 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2053 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2054 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2055 "requesting host."
2056 msgstr ""
2057
2058 msgid "Used"
2059 msgstr "Đã sử dụng"
2060
2061 msgid "User Interface"
2062 msgstr "Giao diện người sử dụng"
2063
2064 msgid "Username"
2065 msgstr "Tên người dùng "
2066
2067 msgid "VC-Mux"
2068 msgstr ""
2069
2070 msgid "VLAN"
2071 msgstr "VLAN"
2072
2073 msgid "VLAN %d"
2074 msgstr ""
2075
2076 msgid "VLANs on %q"
2077 msgstr ""
2078
2079 msgid "Version"
2080 msgstr "Phiên bản"
2081
2082 #, fuzzy
2083 msgid "WDS"
2084 msgstr "DNS"
2085
2086 msgid "WEP Open System"
2087 msgstr ""
2088
2089 msgid "WEP Shared Key"
2090 msgstr ""
2091
2092 msgid "WEP passphrase"
2093 msgstr ""
2094
2095 msgid "WMM Mode"
2096 msgstr "WMM Mode"
2097
2098 msgid "WPA passphrase"
2099 msgstr ""
2100
2101 msgid ""
2102 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2103 "and ad-hoc mode) to be installed."
2104 msgstr ""
2105
2106 msgid "Waiting for router..."
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2110 msgstr "Cảnh báo: Các thay đổi chưa lưu sẽ bị mất trong khi khởi động lại!"
2111
2112 msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2113 msgstr "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2114
2115 msgid "Wifi"
2116 msgstr "Wifi"
2117
2118 msgid "Wifi networks in your local environment"
2119 msgstr "Mạng lưới wifi ở môi trường xung quanh bạn"
2120
2121 msgid "Wireless Adapter"
2122 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2123
2124 #, fuzzy
2125 msgid "Wireless Overview"
2126 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2127
2128 #, fuzzy
2129 msgid "Wireless Security"
2130 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2131
2132 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2136 msgstr ""
2137
2138 msgid "XR Support"
2139 msgstr "Hỗ trợ XR"
2140
2141 msgid ""
2142 "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new entry. "
2143 "Servers entered here will override automatically assigned ones."
2144 msgstr ""
2145
2146 msgid ""
2147 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2148 msgstr ""
2149
2150 msgid ""
2151 "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
2152 "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
2153 msgstr ""
2154 "Bạn cần cài đặt &amp;quot;comgt&amp;quot; for UMTS/GPRS, &amp;quot;ppp-mod-"
2155 "pppoe&amp;quot; for PPPoE, &amp;quot;ppp-mod-pppoa&amp;quot; for PPPoA or "
2156 "&amp;quot;pptp&amp;quot; for PPtP support"
2157
2158 msgid "any"
2159 msgstr ""
2160
2161 msgid "auto"
2162 msgstr "tự động"
2163
2164 msgid "back"
2165 msgstr "quay lại"
2166
2167 msgid "bridged"
2168 msgstr ""
2169
2170 msgid "buffered"
2171 msgstr "buffered"
2172
2173 msgid "cached"
2174 msgstr "cached"
2175
2176 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2177 msgstr "tạo một cầu nối trên một giao diện được chỉ định"
2178
2179 msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
2180 msgstr "Mặc định tới <code>/etc/httpd.conf</code>"
2181
2182 msgid "disable"
2183 msgstr "Vô hiệu hóa"
2184
2185 msgid "enable"
2186 msgstr "Kích hoạt"
2187
2188 msgid "expired"
2189 msgstr ""
2190
2191 msgid ""
2192 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2193 "abbr>-leases will be stored"
2194 msgstr ""
2195 "Tập tin được cho <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2196 "abbr>-leases sẽ được lưu trữ"
2197
2198 msgid "free"
2199 msgstr "free"
2200
2201 msgid "help"
2202 msgstr ""
2203
2204 msgid "if target is a network"
2205 msgstr "Nếu mục tiêu là một network"
2206
2207 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2208 msgstr "Tập tin <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> địa phương"
2209
2210 msgid "none"
2211 msgstr "không "
2212
2213 msgid "off"
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid "routed"
2217 msgstr ""
2218
2219 msgid "static"
2220 msgstr "thống kê"
2221
2222 msgid "tagged"
2223 msgstr ""
2224
2225 msgid "unlimited"
2226 msgstr ""
2227
2228 msgid "unspecified -or- create:"
2229 msgstr ""
2230
2231 msgid "untagged"
2232 msgstr ""
2233
2234 msgid "« Back"
2235 msgstr ""
2236
2237 #, fuzzy
2238 #~ msgid "(optional)"
2239 #~ msgstr ""
2240 #~ "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
2241 #~ "(tùy ý)"
2242
2243 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Port"
2244 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Cổng"
2245
2246 #~ msgid ""
2247 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server will be queried in "
2248 #~ "the order of the resolvfile"
2249 #~ msgstr ""
2250 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server sẽ bị tra vấn theo "
2251 #~ "thứ tự của tập tin resolv. "
2252
2253 #~ msgid ""
2254 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2255 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2256 #~ msgstr ""
2257 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2258 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2259
2260 #~ msgid ""
2261 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
2262 #~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
2263 #~ msgstr ""
2264 #~ "<abbr title=\"tối đal\">max.</abbr> <abbr title=\"Mở rộng cơ chế cho hệ "
2265 #~ "thống tên miền\">EDNS0</abbr> dung lượng gói tin"
2266
2267 #~ msgid "AP-Isolation"
2268 #~ msgstr "AP-Isolation"
2269
2270 #~ msgid "Add the Wifi network to physical network"
2271 #~ msgstr "Thêm mạng Wifi vào màng vật lý"
2272
2273 #~ msgid "Aliases"
2274 #~ msgstr "Aliases"
2275
2276 #~ msgid "Clamp Segment Size"
2277 #~ msgstr "Clamp Segment Size"
2278
2279 #, fuzzy
2280 #~ msgid "Create Or Attach Network"
2281 #~ msgstr "Tạo network"
2282
2283 #~ msgid "Devices"
2284 #~ msgstr "Những công cụ"
2285
2286 #~ msgid "Don't forward reverse lookups for local networks"
2287 #~ msgstr "Don&amp;#39;t chuyển tiếp lookups đảo ngược cho các mạng địa phương"
2288
2289 #~ msgid "Enable TFTP-Server"
2290 #~ msgstr "Kích hoạt TFTP-Server"
2291
2292 #~ msgid "Errors"
2293 #~ msgstr "Lỗi"
2294
2295 #~ msgid "Essentials"
2296 #~ msgstr "Essentials"
2297
2298 #~ msgid "Expand Hosts"
2299 #~ msgstr "Mở rộng Hosts"
2300
2301 #~ msgid "First leased address"
2302 #~ msgstr "Địa chỉ lease đầu tiên"
2303
2304 #~ msgid ""
2305 #~ "Fixes problems with unreachable websites, submitting forms or other "
2306 #~ "unexpected behaviour for some ISPs."
2307 #~ msgstr ""
2308 #~ "Chỉnh sửa vấn đề với những website không tiếp cận được, trình form hoặc "
2309 #~ "những hình thức bất ngờ cho một vài ISP."
2310
2311 #~ msgid "Hardware Address"
2312 #~ msgstr "Địa chỉ phần cứng"
2313
2314 #~ msgid "Here you can configure installed wifi devices."
2315 #~ msgstr "Ở đây bạn có thể định cấu hình của công cụ wifi được cài đặt."
2316
2317 #~ msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
2318 #~ msgstr "Lờ đi <code>/etc/hosts</code>"
2319
2320 #~ msgid "Independent (Ad-Hoc)"
2321 #~ msgstr "Độc lập (Ad-Hoc)"
2322
2323 #~ msgid "Internet Connection"
2324 #~ msgstr "Kết nối Internet"
2325
2326 #~ msgid "Join (Client)"
2327 #~ msgstr "Tham gia (client)"
2328
2329 #, fuzzy
2330 #~ msgid "Join Network"
2331 #~ msgstr "mạng lưới "
2332
2333 #~ msgid "Leases"
2334 #~ msgstr "Leases"
2335
2336 #~ msgid "Local Domain"
2337 #~ msgstr "Domain địa phương"
2338
2339 #~ msgid "Local Network"
2340 #~ msgstr "Network địa phương"
2341
2342 #~ msgid "Local Server"
2343 #~ msgstr "Server địa phương"
2344
2345 #~ msgid "Network Boot Image"
2346 #~ msgstr "Hình ảnh khởi động mạng lưới"
2347
2348 #~ msgid ""
2349 #~ "Network Name (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
2350 #~ "abbr>)"
2351 #~ msgstr ""
2352 #~ "Tên mạng (<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>)"
2353
2354 #~ msgid "Number of leased addresses"
2355 #~ msgstr "Số của địa chỉ lease"
2356
2357 #~ msgid "Path"
2358 #~ msgstr "Đường dẫn"
2359
2360 #~ msgid "Perform Actions"
2361 #~ msgstr "Trình bày hành động"
2362
2363 #~ msgid "Prevents Client to Client communication"
2364 #~ msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
2365
2366 #~ msgid "Provide (Access Point)"
2367 #~ msgstr "Cung cấp (Điểm truy cập)"
2368
2369 #~ msgid "Resolvfile"
2370 #~ msgstr "Tập tin Resolv"
2371
2372 #~ msgid "TFTP-Server Root"
2373 #~ msgstr "Gốc TFTP-Server "
2374
2375 #~ msgid "TX / RX"
2376 #~ msgstr "TX / RX"
2377
2378 #~ msgid "The following changes have been applied"
2379 #~ msgstr "Những thay đổi sau đây đã được tiến hành"
2380
2381 #~ msgid ""
2382 #~ "When flashing a new firmware with <abbr title=\"Lua Configuration "
2383 #~ "Interface\">LuCI</abbr> these files will be added to the new firmware "
2384 #~ "installation."
2385 #~ msgstr ""
2386 #~ "Khi truyền đến phần cứng với <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua "
2387 #~ "\">LuCI</abbr> Những tập tin này sẽ được bổ sung vào cài đặt phần cứng "
2388 #~ "mới."
2389
2390 #, fuzzy
2391 #~ msgid "Wireless Network"
2392 #~ msgstr "Tạo network"
2393
2394 #, fuzzy
2395 #~ msgid "Wireless Scan"
2396 #~ msgstr "Mạng không dây"
2397
2398 #~ msgid ""
2399 #~ "With <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2400 #~ "network members can automatically receive their network settings (<abbr "
2401 #~ "title=\"Internet Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title="
2402 #~ "\"Domain Name System\">DNS</abbr>-server, ...)."
2403 #~ msgstr ""
2404 #~ "Với <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> thành "
2405 #~ "viên network có thể tự động nhận cài đặt mạng (<abbr title=\"Internet "
2406 #~ "Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title=\"Domain Name System"
2407 #~ "\">DNS</abbr>-server, ...)."
2408
2409 #~ msgid ""
2410 #~ "You can run several wifi networks with one device. Be aware that there "
2411 #~ "are certain hardware and driverspecific restrictions. Normally you can "
2412 #~ "operate 1 Ad-Hoc or up to 3 Master-Mode and 1 Client-Mode network "
2413 #~ "simultaneously."
2414 #~ msgstr ""
2415 #~ "Bạn có thể chạy nhiều mạng wifi với một công cụ. Hãy chú ý rằng một số "
2416 #~ "phần cứng và driverspecific bị hạn chế. Thông thường, bạn có thể vận hành "
2417 #~ "1 Ad-Hoc hay tối đa là 3-chế độ master và 1-chế độ client mạng lưới cùng "
2418 #~ "một lúc."
2419
2420 #~ msgid ""
2421 #~ "You need to install \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE or \"pptp\" for PPtP "
2422 #~ "support"
2423 #~ msgstr ""
2424 #~ "Bạn cần cài đặt &amp;quot;ppp-mod-pppoe&amp;quot; for PPPoE or &amp;quot;"
2425 #~ "pptp&amp;quot; cho hỗ trợ PPtP "
2426
2427 #~ msgid "Zone"
2428 #~ msgstr "Zone"
2429
2430 #~ msgid "additional hostfile"
2431 #~ msgstr "Tập tin host bổ sung"
2432
2433 #~ msgid "adds domain names to hostentries in the resolv file"
2434 #~ msgstr "Thêm tên miền vào hostentries trong tập tin resolv "
2435
2436 #, fuzzy
2437 #~ msgid "automatic"
2438 #~ msgstr "thống kê"
2439
2440 #~ msgid "automatically reconnect"
2441 #~ msgstr "Tự động kết nối lại"
2442
2443 #~ msgid "concurrent queries"
2444 #~ msgstr "Đồng truy vấn"
2445
2446 #~ msgid ""
2447 #~ "disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2448 #~ "for this interface"
2449 #~ msgstr ""
2450 #~ "Vô hiệu hóa <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2451 #~ "abbr> cho giao diện này"
2452
2453 #~ msgid "disconnect when idle for"
2454 #~ msgstr "Ngừng kết nối khi idle cho"
2455
2456 #~ msgid "don't cache unknown"
2457 #~ msgstr "don&amp;#39;t cache unknown"
2458
2459 #~ msgid ""
2460 #~ "filter useless <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-queries of "
2461 #~ "Windows-systems"
2462 #~ msgstr ""
2463 #~ "lọc không hữu dụng <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-các tra "
2464 #~ "vấn của hệ thống Windows"
2465
2466 #~ msgid "installed"
2467 #~ msgstr "Đã cài đặt "
2468
2469 #~ msgid "localises the hostname depending on its subnet"
2470 #~ msgstr "Địa phương hóa các hostname phụ thuộc vào subnet"
2471
2472 #~ msgid "not installed"
2473 #~ msgstr "không cài đặt "
2474
2475 #~ msgid ""
2476 #~ "prevents caching of negative <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
2477 #~ "abbr>-replies"
2478 #~ msgstr ""
2479 #~ "Ngăn ngừa tiêu cực trong bộ nhớ đệm <abbr title=\"Hệ thống tên miền"
2480 #~ "\">DNS</abbr>-trả lời"
2481
2482 #~ msgid "query port"
2483 #~ msgstr "cổng truy vấn"
2484
2485 #~ msgid "transmitted / received"
2486 #~ msgstr "Đã truyền/ đã nhận"
2487
2488 #, fuzzy
2489 #~ msgid "Join network"
2490 #~ msgstr "contained networks"
2491
2492 #~ msgid "all"
2493 #~ msgstr "tất cả"
2494
2495 #~ msgid "Code"
2496 #~ msgstr "Mã"
2497
2498 #~ msgid "Distance"
2499 #~ msgstr "Khoảng cách "
2500
2501 #~ msgid "Legend"
2502 #~ msgstr "Legend"
2503
2504 #~ msgid "Library"
2505 #~ msgstr "thư viện "
2506
2507 #~ msgid "see '%s' manpage"
2508 #~ msgstr "xem &amp;#39;%s&amp;#39; trang chính"
2509
2510 #~ msgid "Package Manager"
2511 #~ msgstr "Quản lí gói"
2512
2513 #~ msgid "Service"
2514 #~ msgstr "Dịch vụ "
2515
2516 #~ msgid "Statistics"
2517 #~ msgstr "Thống kê"
2518
2519 #~ msgid "Submit"
2520 #~ msgstr "Trình "
2521
2522 #~ msgid "zone"
2523 #~ msgstr "Zone"