Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 10 of 10 messages translated (0...
[project/luci.git] / po / vi / ddns.po
1 # ddns.pot
2 # generated from ./applications/luci-ddns/luasrc/i18n/ddns.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2010-04-02 13:44+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-12 18:06+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 msgid "Check for changed IP every"
17 msgstr "Kiểm tra mỗi thay đổi IP"
18
19 #, fuzzy
20 msgid "Check-time unit"
21 msgstr "Đơn vị kiểm tra thời gian"
22
23 #, fuzzy
24 msgid "Custom update-URL"
25 msgstr "Tùy chỉnh cập nhật - URL"
26
27 msgid "Dynamic DNS"
28 msgstr "Dynamic DNS"
29
30 #, fuzzy
31 msgid ""
32 "Dynamic DNS allows that your router can be reached with a fixed hostname "
33 "while having a dynamically changing IP address."
34 msgstr ""
35 "Dynamic DNS cho phép bộ định tuyến có thể được đạt đến với một hostname cố "
36 "định, trong khi có một địa chỉ AP thay đổi năng động."
37
38 msgid "Enable"
39 msgstr ""
40
41 msgid "Force update every"
42 msgstr "Buộc cập nhật mỗi"
43
44 #, fuzzy
45 msgid "Force-time unit"
46 msgstr "Force-đơn vị thời gian"
47
48 msgid "Hostname"
49 msgstr ""
50
51 msgid "Interface"
52 msgstr ""
53
54 msgid "Network"
55 msgstr ""
56
57 msgid "Password"
58 msgstr ""
59
60 msgid "Service"
61 msgstr ""
62
63 #, fuzzy
64 msgid "Source of IP address"
65 msgstr "Nguồn của địa chỉ IP"
66
67 msgid "URL"
68 msgstr ""
69
70 msgid "Username"
71 msgstr ""
72
73 msgid "custom"
74 msgstr ""
75
76 # Hours
77 msgid "h"
78 msgstr ""
79
80 msgid "interface"
81 msgstr ""
82
83 # Minutes (not minimum)
84 msgid "min"
85 msgstr ""
86
87 msgid "network"
88 msgstr ""