luci-0.11: merge r9628 - r9631
[project/luci.git] / po / pl / openvpn.po
index 92c4734..428d17c 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 09:50+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-18 23:07+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -135,23 +135,22 @@ msgid "Disable options consistency check"
 msgstr "Wyłącz sprawdzanie poprawności ustawień"
 
 msgid "Disable replay protection"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz ochronę odpowiedzi"
 
 msgid "Do not bind to local address and port"
-msgstr ""
+msgstr "Nie związuj z lokalnym adresem i portem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Don't actually execute ifconfig"
-msgstr "Nie uruchamiaj ifconfig naprawdę"
+msgstr "Nie uruchamiaj obecnie ifconfig"
 
 msgid "Don't add routes automatically"
 msgstr "Nie dodawaj tras (routes) automatycznie"
 
 msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Nie cacheuj haseł --askpass lub --auth-user-pass"
 
 msgid "Don't inherit global push options"
-msgstr ""
+msgstr "Nie dziedzicz globalnej opcji push"
 
 msgid "Don't log timestamps"
 msgstr "Nie zapisuj czasu w logu"
@@ -178,64 +177,70 @@ msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
 msgstr "Włącz sprzętowe przyspieszenie OpenSSL"
 
 msgid "Enable Path MTU discovery"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz wykrywanie \"Path MTU\""
 
 msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz tryb szyfrowania statycznym kluczem (non-TLS)"
 
 msgid "Enable TLS and assume client role"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę klienta"
 
 msgid "Enable TLS and assume server role"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę serwera"
 
 msgid "Enable internal datagram fragmentation"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz wewnętrzną fragmentację datagramu"
 
 msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz interfejs zarządzalny na <em>IP</em> <em>port</em>"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
 msgid "Encryption cipher for packets"
-msgstr ""
+msgstr "Szyfrowanie dla pakietów"
 
 msgid "Execute shell cmd after routes are added"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj komendę powłoki po dodaniu tras"
 
 msgid "Execute shell command on remote ip change"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj komendę powłoki po zmianie zdalnego IP"
 
 msgid ""
 "Executed in server mode on new client connections, when the client is still "
 "untrusted"
 msgstr ""
+"Wykonane w trybie serwera na nowych połączeniach klienta, gdy klient jest "
+"nadal niezaufany"
 
 msgid ""
 "Executed in server mode whenever an IPv4 address/route or MAC address is "
 "added to OpenVPN's internal routing table"
 msgstr ""
+"Wykonane w trybie serwera, gdy adres IPv4, trasa lub adres MAC są dodane do "
+"wewnętrznej tablicy routingu w OpenVPN"
 
 msgid "Exit on TLS negotiation failure"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjdź przy niepowodzeniu negocjacji TLS"
 
 msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
-msgstr ""
+msgstr "Uzyskaj hasło PEM z kontroli tty przed demonizacją"
 
 msgid "HMAC authentication for packets"
-msgstr ""
+msgstr "Autoryzacja HMAC dla pakietów"
 
 msgid "Handling of authentication failures"
-msgstr ""
+msgstr "Postępowanie z błędami uwierzytelniania"
 
 msgid ""
 "Helper directive to simplify the expression of --ping and --ping-restart in "
 "server mode configurations"
 msgstr ""
+"Dyrektywa Helper w celu uproszczenia wyrażenie --ping i --ping-restart w "
+"konfiguracjach w trybie serwera"
 
 msgid "If hostname resolve fails, retry"
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli ustanowienie nazwy hosta nie powiedzie się, spróbuj ponownie"
 
 msgid "Instance \"%s\""
 msgstr "Instancja \"%s\""
@@ -244,85 +249,86 @@ msgid "Invalid"
 msgstr "Nieprawidłowe"
 
 msgid "Keep local IP address on restart"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj lokalny adres IP przy restarcie"
 
 msgid "Keep remote IP address on restart"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj zdalny adres IP przy restarcie"
 
 msgid "Keep tun/tap device open on restart"
-msgstr ""
+msgstr "Utrzymaj urządzenie tun/tap po restarcie jako otwarte"
 
 msgid "Key transition window"
-msgstr ""
+msgstr "Okno zmiany klucza"
 
 msgid "Limit repeated log messages"
-msgstr ""
+msgstr "Limit powtarzających się wiadomości w logu"
 
 msgid "Local certificate"
 msgstr "Certyfikat lokalny"
 
 msgid "Local host name or ip address"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalna nazwa hosta lub adres IP"
 
 msgid "Local private key"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalny klucz prywatny"
 
 msgid "Major mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb główny"
 
 msgid "Make tun device IPv6 capable"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenie tun zgodne z IPv6"
 
 msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna liczba wychodzących pakietów TCP w kolejce"
 
 msgid "Networking"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia sieciowe"
 
 msgid "Number of allocated broadcast buffers"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba przydzielonych buforów nadawczych"
 
 msgid "Number of lines for log file history"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba linii w pliku dziennika historii"
 
 msgid "Only accept connections from given X509 name"
-msgstr ""
+msgstr "Akceptuj tylko połączenia z podanej nazwy X509"
 
 msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj procedurę \"ping timeout\" tylko jeżeli trasy istnieją"
 
 msgid "OpenVPN"
 msgstr "OpenVPN"
 
 msgid "OpenVPN instances"
-msgstr ""
+msgstr "Instancje OpenVPN"
 
 msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
-msgstr ""
+msgstr "Optymalizuj wpisy TUN/TAP/UDP"
 
 msgid "Output to syslog and do not daemonize"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyłaj do syslog'a i nie demonizuj"
 
 msgid "Overview"
 msgstr "Przegląd"
 
 msgid "PKCS#12 file containing keys"
-msgstr ""
+msgstr "Plik PKCS#12 zawierający klucze"
 
 msgid "Pass environment variables to script"
-msgstr ""
+msgstr "Przekaż zmienne środowiskowe do skryptu"
 
 msgid "Persist replay-protection state"
-msgstr ""
+msgstr "Utrzymaj status ochrony odpowiedzi"
 
 msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
 msgstr ""
 
 msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
-msgstr ""
+msgstr "Pinguj zdalnego co n sekund przez port TCP/UDP"
 
 msgid "Policy level over usage of external programs and scripts"
 msgstr ""
+"Poziom zasad odnoszących się do używania zewnętrznych programów i skryptów"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -331,28 +337,28 @@ msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
 msgid "Proxy timeout in seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Czas bezczynności proxy w sekundach"
 
 msgid "Push an ifconfig option to remote"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij opcje ifconfig do zdalnego"
 
 msgid "Push options to peer"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij opcje do peera"
 
 msgid "Query management channel for private key"
-msgstr ""
+msgstr "Kanał zarządzania zapytaniami dla klucza prywatnego"
 
 msgid "Randomly choose remote server"
-msgstr ""
+msgstr "Losowo wybierz serwer zdalny"
 
 msgid "Refuse connection if no custom client config"
 msgstr ""
 
 msgid "Remap SIGUSR1 signals"
-msgstr ""
+msgstr "Przemapuj SIGUSR1"
 
 msgid "Remote host name or ip address"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa lub IP zdalnego hosta"
 
 msgid "Remote ping timeout"
 msgstr ""
@@ -475,79 +481,79 @@ msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
 msgstr ""
 
 msgid "Start/Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Start/Stop"
 
 msgid "Started"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchomiono"
 
 msgid "Status file format version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja formatu pliku statusu"
 
 msgid "Switch to advanced configuration »"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja zaawansowana »"
 
 msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
-msgstr ""
+msgstr "Numer portu TCP/UDP zarówno dla lokalnego jak i zdalnego"
 
 msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
-msgstr ""
+msgstr "Numer portu TCP/UDP dla lokalnego (domyślnie=1194)"
 
 msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
-msgstr ""
+msgstr "Numer portu TCP/UDP dla zdalnego (domyślnie=1194)"
 
 msgid "TLS cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Kodowanie TLS"
 
 msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
-msgstr ""
+msgstr "Przepuszczanie TOS (dotyczy tylko IPv4)"
 
 msgid "Temporary directory for client-connect return file"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog tymczasowy dla pliku zwrotnego połączenia klienta"
 
 msgid "Timeframe for key exchange"
 msgstr ""
 
 msgid "Type of used device"
-msgstr ""
+msgstr "Typ użytego urządzenia"
 
 msgid "Use fast LZO compression"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj szybkiej kompresji LZO"
 
 msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj indywidualnego adresu zamiast podsieci /30"
 
 msgid "Use protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj protokołu"
 
 msgid "Use tun/tap device node"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj węzła urządzenia tun/tap"
 
 msgid "Use username as common name"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj nazwy użytkownika jako nazwy wspólnej"
 
 msgid "VPN"
-msgstr ""
+msgstr "VPN"
 
 msgid "Write log to file"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz log do pliku"
 
 msgid "Write process ID to file"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz numer ID procesu do pliku"
 
 msgid "Write status to file every n seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz status do pliku co n sekund"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
 
 msgid "tun/tap device"
-msgstr ""
+msgstr "urządzenie tun/tap"
 
 msgid "tun/tap inactivity timeout"
-msgstr ""
+msgstr "czas bezczynności tun/tap"
 
 msgid "yes (%i)"
-msgstr ""
+msgstr "tak (%i)"
 
 msgid "« Switch to basic configuration"
-msgstr ""
+msgstr "« Konfiguracja podstawowa"