luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / vi / statistics.po
index 0c3f776..c853c8a 100644 (file)
@@ -8,6 +8,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2009-08-16 05:50+0200\n"
 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -68,11 +69,11 @@ msgid "Collectd Settings"
 msgstr "Những cài đặt collectd"
 
 msgid ""
-"Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
+"Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
 "collectd daemon."
 msgstr ""
-"Collectd là một daeomon nhỏ để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thông qua các "
+"Collectd là một daemon nhỏ để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thông qua các "
 "plugins khác nhau. Trên trang này, bạn có thể thay đổi cài đặt tổng quát cho "
 "cai collectd daemon. "
 
@@ -115,6 +116,9 @@ msgstr "Khoảng trống trên đĩa"
 msgid "Disk Usage"
 msgstr "Disk Usage"
 
+msgid "Display Host »"
+msgstr ""
+
 msgid "Display timespan »"
 msgstr "Display timespan"
 
@@ -192,12 +196,6 @@ msgstr "Lờ đi những địa chỉ nguồn"
 msgid "Incoming interface"
 msgstr "Giao diện đang tới"
 
-msgid "Installed network plugins:"
-msgstr ""
-
-msgid "Installed output plugins:"
-msgstr ""
-
 msgid "Interface Plugin Configuration"
 msgstr "Cấu hình giao diện plugin"
 
@@ -291,11 +289,6 @@ msgstr "Cấu hình network plugin"
 msgid "Network plugins"
 msgstr "Network plugins"
 
-msgid ""
-"Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
-"interface traffic, iptables rules etc."
-msgstr ""
-
 msgid "Network protocol"
 msgstr "Network protocol"
 
@@ -320,13 +313,6 @@ msgstr "Giao diện ra ngoài"
 msgid "Output plugins"
 msgstr "Output plugins"
 
-msgid ""
-"Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
-"is possible to enable multiple plugin at one, for example to store collected "
-"data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
-"collectd instances."
-msgstr ""
-
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
@@ -426,11 +412,6 @@ msgstr "System Load"
 msgid "System plugins"
 msgstr "System plugins"
 
-msgid ""
-"System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
-"the device.:"
-msgstr ""
-
 msgid "TCP Connections"
 msgstr "Kết nối TCP"
 
@@ -446,6 +427,9 @@ msgstr "TTl cho gói ping"
 msgid "Table"
 msgstr "Table"
 
+msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
 "plugin of OLSRd."
@@ -606,13 +590,6 @@ msgstr ""
 "Unixsock plugin tạo một unix socket mà có thể dùng để đọc dữ liệu thu thập "
 "từ một collectd instance đang vận hành. "
 
-msgid ""
-"The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
-"noise and quality."
-msgstr ""
-"Cấu hình wireless plugin thu thập thống kê về độ mạnh của tín hiệu wireless, "
-"noise và chất lượng."
-
 msgid ""
 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
 "connections."
@@ -626,6 +603,15 @@ msgstr "Section này định nghĩa servers thu thập dữ liệu địa phươ
 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
 msgstr "Thử tra cứu những tên host đủ điều kiện"
 
+msgid "UPS"
+msgstr ""
+
+msgid "UPS Plugin Configuration"
+msgstr ""
+
+msgid "UPS name in NUT ups@host format"
+msgstr ""
+
 msgid "UnixSock"
 msgstr "UnixSock"
 
@@ -644,9 +630,6 @@ msgstr "Verbose monitoring"
 msgid "Wireless"
 msgstr "Mạng không dây"
 
-msgid "Wireless Plugin Configuration"
-msgstr "Cấu hình Wireless Plugin "
-
 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
@@ -670,3 +653,13 @@ msgstr "giây; nhiều phân tách bởi khoảng trống"
 
 msgid "server interfaces"
 msgstr "giao diện server"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
+#~ "noise and quality."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cấu hình wireless plugin thu thập thống kê về độ mạnh của tín hiệu wireless, "
+#~ "noise và chất lượng."
+
+#~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
+#~ msgstr "Cấu hình Wireless Plugin "