Commit from LuCI Translation Portal by user keksdosenmann. 251 of 251 messages transl...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 17 Aug 2009 22:14:25 +0000 (22:14 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 17 Aug 2009 22:14:25 +0000 (22:14 +0000)
po/vi/asterisk.po

index 80098bd..0c67f41 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-16 06:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 08:36+0200\n"
 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -555,9 +555,8 @@ msgstr "Ứng dụng giao diện bên ngoài IVR"
 
 #. Fork The CDR into 2 seperate entities
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:109
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appforkcdr"
-msgstr "Danh bạ nhánh số"
+msgstr "Fork The CDR into 2 nhân riêng biệt"
 
 #. Get ADSI CPE ID
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:110
@@ -566,15 +565,13 @@ msgstr "Lấy ADSI CPE ID"
 
 #. Group Management Routines
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:111
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appgroupcount"
-msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
+msgstr "Group Management Routines"
 
 #. Encode and Stream via icecast and ices
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:112
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appices"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "Encode và Stream via icecast và ices"
 
 #. Image Transmission Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:113
@@ -603,9 +600,8 @@ msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
 
 #. MD5 checksum Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:118
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appmd5"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Ứng dụng MD5 checksum "
 
 #. Digital Milliwatt (mu-law) Test Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:119
@@ -624,9 +620,8 @@ msgstr "Định vị cuộc gọi và ứng dụng thông báo"
 
 #. Trivial Playback Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:122
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appplayback"
-msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
+msgstr "Ứng dụng trivial Playback "
 
 #. Require phone number to be entered
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:123
@@ -635,21 +630,18 @@ msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
 
 #. True Call Queueing
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:124
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appqueue"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "True Call Queueing"
 
 #. Random goto
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:125
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_apprandom"
-msgstr "Nhánh số Macro"
+msgstr "Random goto"
 
 #. Read Variable Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:126
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appread"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Ứng dụng đọc variable "
 
 #. Read in a file
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:127
@@ -663,9 +655,8 @@ msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
 
 #. Trivial Record Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:129
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_apprecord"
-msgstr "Danh bạ nhánh số"
+msgstr "Ứng dụng trivial record"
 
 #. Say time
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:130
@@ -689,21 +680,18 @@ msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
 
 #. CDR user field apps
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:134
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appsetcdruserfield"
-msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
+msgstr "CDR user field apps"
 
 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Name
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:135
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appsetcidname"
-msgstr "Cài đặt số RDNIS"
+msgstr "load =&amp;gt; .so ; Đặt tên CallerID "
 
 #. load =&gt; .so ; Set CallerID Number
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:136
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appsetcidnum"
-msgstr "Cài đặt số RDNIS"
+msgstr "load =&amp;gt; .so ; Đặt số CallerID "
 
 #. Set RDNIS Number
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:137
@@ -717,9 +705,8 @@ msgstr "Cài đặt công suất truyền tải ISDN"
 
 #. SMS/PSTN handler
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:139
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appsms"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "SMS/PSTN handler"
 
 #. Hangs up the requested channel
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:140
@@ -728,21 +715,18 @@ msgstr "Bãi bỏ kênh yêu cầu"
 
 #. Stack Routines
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:141
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appstack"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Ngăn xếp Routines"
 
 #. Generic System() application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:142
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appsystem"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "Ứng dụng Genetic System"
 
 #. Playback with Talk Detection
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:143
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_apptalkdetect"
-msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
+msgstr "Playback với bộ phát hiện tiếng nói"
 
 #. Interface Test Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:144
@@ -756,9 +740,8 @@ msgstr "truyền tải"
 
 #. TXTCIDName
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:146
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_apptxtcidname"
-msgstr "Tra cứu tên người gọi từ cơ sở dữ liệu địa phương"
+msgstr "TXTCIDName"
 
 #. Send URL Applications
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:147
@@ -767,15 +750,13 @@ msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
 
 #. Custom User Event Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:148
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appuserevent"
-msgstr "Gửi ứng dụng tin nhắn"
+msgstr "Ứng dụng Custom User Event "
 
 #. Send verbose output
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:149
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appverbose"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "Gửi verbose output"
 
 #. Voicemail
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:150
@@ -784,9 +765,8 @@ msgstr "Thư thoại"
 
 #. Waits until first ring after time
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:151
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appwaitforring"
-msgstr "Đợi ứng dụng im lặng"
+msgstr "Đợi tới tiếng ring đầu tiên sau khi"
 
 #. Wait For Silence Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:152
@@ -795,572 +775,495 @@ msgstr "Đợi ứng dụng im lặng"
 
 #. While Loops and Conditional Execution
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:153
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_appwhile"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "Trong khi Loops và Conditional Execution"
 
 #. Comma Separated Values CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:154
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrcsv"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "Comma Separated Values CDR Backend"
 
 #. Customizable Comma Separated Values CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:155
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrcustom"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "Tùy chỉnh Comma Separated Values CDR Backend"
 
 #. Asterisk Call Manager CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:156
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrmanager"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "Asterisk Call Manager CDR Backend"
 
 #. MySQL CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:157
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrmysql"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "MySQL CDR Backend"
 
 #. PostgreSQL CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:158
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrpgsql"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "PostgreSQL CDR Backend"
 
 #. SQLite CDR Backend
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:159
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_cdrsqlite"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "SQLite CDR Backend"
 
 #. Agent Proxy Channel
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:160
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_chanagent"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "Agent Proxy Channel"
 
 #. Channel driver for GTalk
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:161
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_chanalsa"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "Channel driver cho GTalk"
 
 #. Channel driver for GTalk
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:162
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_changtalk"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Channel driver cho GTalk"
 
 #. Option chan_iax2
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:163
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_chaniax2"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Tùy chọn chan_iax2"
 
 #. Local Proxy Channel
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:164
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_chanlocal"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Local Proxy Channel"
 
 #. Session Initiation Protocol (SIP)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:165
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_chansip"
-msgstr "Nghe trên bất kỳ kênh nào"
+msgstr "Session Initiation Protocol (SIP)"
 
 #. Adaptive Differential PCM Coder/Decoder
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:166
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecadpcm"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "Adaptive Differential PCM Coder/Decoder"
 
 #. A-law Coder/Decoder
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:167
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecalaw"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "A-law Coder/Decoder"
 
 #. A-law and Mulaw direct Coder/Decoder
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:168
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecamu"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "A-law and Mulaw direct Coder/Decoder"
 
 #. ITU G.726-32kbps G726 Transcoder
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:169
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecg726"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "ITU G.726-32kbps G726 Transcoder"
 
 #. GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translation
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:170
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecgsm"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translation"
 
 #. Speex/PCM16 (signed linear) Codec Translator
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:171
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codecspeex"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "Speex/PCM16 (signed linear) Codec Translator"
 
 #. Mu-law Coder/Decoder
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:172
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_codeculaw"
-msgstr "Ứng dụng Echo đơn giản"
+msgstr "Mu-law Coder/Decoder"
 
 #. Sun Microsystems AU format (signed linear)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:173
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatau"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Sun Microsystems AU format (signed linear)"
 
 #. G.723.1 Simple Timestamp File Format
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:174
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatg723"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "G.723.1 Simple Timestamp File Format"
 
 #. Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:175
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatg726"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data"
 
 #. Raw G729 data
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:176
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatg729"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw G729 data"
 
 #. Raw GSM data
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:177
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatgsm"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw GSM data"
 
 #. Raw h263 data
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:178
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formath263"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw h263 data"
 
 #. JPEG (Joint Picture Experts Group) Image
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:179
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatjpeg"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "JPEG (Joint Picture Experts Group) Image"
 
 #. Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:180
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatpcm"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)"
 
 #. load =&gt; .so ; Raw aLaw 8khz PCM Audio support
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:181
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatpcmalaw"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "load =&amp;gt; .so ; Raw aLaw 8khz PCM Audio support"
 
 #. Raw Signed Linear Audio support (SLN)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:182
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatsln"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Raw Signed Linear Audio support (SLN)"
 
 #. Dialogic VOX (ADPCM) File Format
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:183
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatvox"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Dialogic VOX (ADPCM) File Format"
 
 #. Microsoft WAV format (8000hz Signed Line
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:184
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatwav"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Microsoft WAV format (8000hz Signed Line"
 
 #. Microsoft WAV format (Proprietary GSM)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:185
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_formatwavgsm"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "Microsoft WAV format (Proprietary GSM)"
 
 #. Caller ID related dialplan functions
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:186
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_funccallerid"
-msgstr "Ứng dụng cài đặt định dạng cuộc gọi"
+msgstr "Caller ID liên quan đến chức năng dialplan "
 
 #. ENUM Functions
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:187
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_funcenum"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "chức năng ENUM"
 
 #. URI encoding / decoding functions
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:188
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_funcuri"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "Chức năng URI encoding / decoding "
 
 #. Asterisk Extension Language Compiler
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:189
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxael"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Asterisk Extension Language Compiler"
 
 #. Text Extension Configuration
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:190
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxconfig"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Cấu hình Text Extension "
 
 #. load =&gt; .so ; Builtin dialplan functions
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:191
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxfunctions"
-msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
+msgstr "load =&amp;gt; .so ; chức năng Builtin dialplan "
 
 #. Loopback Switch
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:192
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxloopback"
-msgstr "Yêu cầu nhập số điện thoại"
+msgstr "Loopback Switch"
 
 #. Realtime Switch
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:193
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxrealtime"
-msgstr "Tra cứu dữ liệu đúng lúc/ Viết lại"
+msgstr "Realtime Switch"
 
 #. Outgoing Spool Support
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:194
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxspool"
-msgstr "Gửi những ứng dụng URL"
+msgstr "Hỗ trợ outgoing spool"
 
 #. Wil Cal U (Auto Dialer)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:195
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_pbxwilcalu"
-msgstr "Ứng dụng quay số"
+msgstr "Wil Cal U (Auto Dialer)"
 
 #. MySQL Config Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:196
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_resconfigmysql"
-msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
+msgstr "MySQL Config Resource"
 
 #. ODBC Config Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:197
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_resconfigodbc"
-msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
+msgstr "ODBC Config Resource"
 
 #. PGSQL Module
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:198
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_resconfigpgsql"
-msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
+msgstr "PGSQL Module"
 
 #. Cryptographic Digital Signatures
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:199
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_rescrypto"
-msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
+msgstr "Cryptographic Digital Signatures"
 
 #. Call Parking Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:200
 msgid "asterisk_module_resfeatures"
-msgstr ""
+msgstr "Call Parking Resource"
 
 #. Indications Configuration
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:201
 msgid "asterisk_module_resindications"
-msgstr ""
+msgstr "Cấu hình indications"
 
 #. Call Monitoring Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:202
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_resmonitor"
-msgstr "Thu âm cuộc gọi và phối âm trong khi thu"
+msgstr "Call Monitoring Resource"
 
 #. Music On Hold Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:203
 msgid "asterisk_module_resmusiconhold"
-msgstr ""
+msgstr "Music On Hold Resource"
 
 #. ODBC Resource
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:204
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_resodbc"
-msgstr "Chức năng truy cập cơ sở dữ liệu"
+msgstr "ODBC Resource"
 
 #. SMDI Module
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:205
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_ressmdi"
-msgstr "Ứng dụng tính toán đơn giản"
+msgstr "SMDI Module"
 
 #. SNMP Module
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:206
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_module_ressnmp"
-msgstr "Ứng dụng kiểm tra giao diện"
+msgstr "SNMP Module"
 
 #. Music On Hold
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:207
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_moh"
-msgstr "Kết nối SIP"
+msgstr "Music On Hold"
 
 #. Application
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:208
 msgid "asterisk_moh_application"
-msgstr ""
+msgstr "Ứng dụng"
 
 #. Directory of Music
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:209
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_moh_directory"
-msgstr "Danh bạ nhánh số"
+msgstr "Thư mục music"
 
 #. Option mode
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:210
 msgid "asterisk_moh_mode"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ tùy chọn"
 
 #. Random Play
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:211
 msgid "asterisk_moh_random"
-msgstr ""
+msgstr "Random Play"
 
 #. SIP Connection
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:212
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip"
 msgstr "Kết nối SIP"
 
 #. Always Dial International
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:213
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_alwaysinternational"
 msgstr "Luôn gọi quốc tế"
 
 #. Reinvite/redirect media connections
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:214
 msgid "asterisk_sip_canreinvite"
-msgstr ""
+msgstr "Mời lại/chuyển hướng kết nối media"
 
 #. context
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:215
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_context"
-msgstr "bối cảnh"
+msgstr "context"
 
 #. Country Code for connection
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:216
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_countrycode"
 msgstr "Mã quốc gia để kết nối"
 
 #. DTMF mode
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:217
 msgid "asterisk_sip_dtmfmode"
-msgstr ""
+msgstr "chế độ DTMF"
 
 #. Add as Extension
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:218
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_extension"
-msgstr "bổ sung như nhánh số"
+msgstr "Thêm vào như extension"
 
 #. Primary domain identity for From: headers
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:219
 msgid "asterisk_sip_fromdomain"
-msgstr ""
+msgstr "Nhận dạng primary domain cho From: headers"
 
 #. From user (required by many SIP providers)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:220
 msgid "asterisk_sip_fromuser"
-msgstr ""
+msgstr "Từ user (yêu cầu bởi nhiều nhà cung cấp SIP)"
 
 #. Host name (or blank)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:221
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_host"
-msgstr "Tên máy chủ"
+msgstr "Tên host (hoặc bỏ trống)"
 
 #. Ring on incoming dialplan contexts
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:222
 msgid "asterisk_sip_incoming"
-msgstr ""
+msgstr "Ring on incoming dialplan contexts"
 
 #. Allow Insecure for
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:223
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_insecure"
-msgstr "Bí mật"
+msgstr "Cho phép không an toàn cho"
 
 #. International Dial Prefix
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:224
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_internationalprefix"
 msgstr "Tiền tố số gọi quốc tế"
 
 #. Mailbox for MWI
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:225
 msgid "asterisk_sip_mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Hộp thư cho MWI"
 
 #. NAT between phone and Asterisk
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:226
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_nat"
-msgstr "Tên máy chủ"
+msgstr "NAT giữa điện thoại và Asterisk"
 
 #. Check tags in headers
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:227
 msgid "asterisk_sip_pedantic"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểm tra tags trong headers"
 
 #. SIP Port
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:228
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_port"
-msgstr "Tên máy chủ"
+msgstr "Cổng SIP"
 
 #. Dial Prefix (for external line)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:229
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_prefix"
 msgstr "Tiền tố số gọi (cho nhanh số)"
 
 #. Reply Timeout (ms) for down connection
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:230
 msgid "asterisk_sip_qualify"
-msgstr ""
+msgstr "Trả lời Timeout (ms) cho down kết nối"
 
 #. Register connection
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:231
 msgid "asterisk_sip_register"
-msgstr ""
+msgstr "Đăng ký kết nối"
 
 #. Secret
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:232
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_secret"
 msgstr "Bí mật"
 
 #. Dial own extension for mailbox
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:233
 msgid "asterisk_sip_selfmailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Gọi nhánh số cho hộp thư"
 
 #. Dial Timeout (sec)
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:234
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_timeout"
-msgstr "Dừng quay số (giây)"
+msgstr "Dial Timeout (giây)"
 
 #. Client Type
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:235
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_type"
-msgstr "Lựa chọn"
+msgstr "Loại Client"
 
 #. Username
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:236
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sip_username"
-msgstr "Tên người dùng"
+msgstr "Username"
 
 #. Section sipgeneral
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:237
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sipgeneral"
-msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
+msgstr "Section sipgeneral"
 
 #. Allow codecs
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:238
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sipgeneral_allow"
 msgstr "Cho phép Codecs"
 
 #. SIP Port
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:239
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sipgeneral_port"
-msgstr "Cho phép Codecs"
+msgstr "Cổng SIP"
 
 #. SIP realm
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:240
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_sipgeneral_realm"
-msgstr "Cho phép Codecs"
+msgstr "SIP realm"
 
 #. Voicemail general options
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:241
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_voicegeneral"
-msgstr "Những lựa chọn tổng quát IAX"
+msgstr "Thư thoại tùy chọn tổng quát"
 
 #. From Email address of server
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:242
 msgid "asterisk_voicegeneral_serveremail"
-msgstr ""
+msgstr "Từ địa chỉ email của server"
 
 #. Voice Mail boxes
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:243
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_voicemail"
-msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
+msgstr "Hộp thư thoại"
 
 #. Email contains attachment
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:244
 msgid "asterisk_voicemail_attach"
-msgstr ""
+msgstr "Email bao gồm attachment"
 
 #. Email
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:245
 msgid "asterisk_voicemail_email"
-msgstr ""
+msgstr "Email"
 
 #. Display Name
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:246
 msgid "asterisk_voicemail_name"
-msgstr ""
+msgstr "Tên display"
 
 #. Password
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:247
 msgid "asterisk_voicemail_password"
-msgstr ""
+msgstr "Mật khẩu"
 
 #. zone
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:248
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_voicemail_zone"
-msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
+msgstr "zone"
 
 #. Voice Zone settings
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:249
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_voicezone"
-msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
+msgstr "Cài đặt voice zone"
 
 #. Message Format
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:250
 msgid "asterisk_voicezone_message"
-msgstr ""
+msgstr "Message Format"
 
 #. Time Zone
 #: applications/luci-asterisk/luasrc/i18n/asterisk.en.lua:251
-#, fuzzy
 msgid "asterisk_voicezone_zone"
-msgstr "Dial Zones cho Dialplan"
+msgstr "Time Zone"