applications/luci-olsr: fix handling of hna6 announcements
authorJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Thu, 27 Nov 2008 00:11:26 +0000 (00:11 +0000)
committerJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Thu, 27 Nov 2008 00:11:26 +0000 (00:11 +0000)
applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.de.lua
applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.de.xml
applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua
applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.xml
applications/luci-olsr/luasrc/model/cbi/olsr/olsrdhna.lua

index dc0cfaf..4ebcf0e 100644 (file)
@@ -75,8 +75,8 @@ olsrd_hna6 = 'IPv6 HNA-Ankündigungen'
 olsrd_hna6_desc = 'Hna6-Entries ermöglichen die Ankündigung von lokalen IPv6 Host- und Netz-Routen im Mesh-Netzwerk'
 olsrd_hna6_netaddr = 'Netzwerk-Adresse'
 olsrd_hna6_netaddr_desc = 'IPv6 Adresse'
-olsrd_hna6_netmask = 'Netzmaske'
-olsrd_hna6_netmask_desc = 'IPv6 Adresse'
+olsrd_hna6_prefix = 'Prefix'
+olsrd_hna6_prefix_desc = 'IPv6 Prefix'
 olsrd_loadplugin = 'Pluginkonfiguration'
 olsrd_loadplugin_ignore = 'Plugin aktivieren'
 olsrd_loadplugin_library = 'Bibliothek'
index 3d9763d..3d8b5a2 100644 (file)
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_desc">Hna6-Entries ermöglichen die Ankündigung von lokalen IPv6 Host- und Netz-Routen im Mesh-Netzwerk</i18n:msg>
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netaddr">Netzwerk-Adresse</i18n:msg>
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netaddr_desc">IPv6 Adresse</i18n:msg>
-<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netmask">Netzmaske</i18n:msg>
-<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netmask_desc">IPv6 Adresse</i18n:msg>
+<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_prefix">Prefix</i18n:msg>
+<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_prefix_desc">IPv6 Prefix</i18n:msg>
 
 
 <!-- * PLUGIN SETUP * -->
index fbba765..b8621d3 100644 (file)
@@ -75,8 +75,8 @@ olsrd_hna6 = 'IPv6 HNA announcements'
 olsrd_hna6_desc = 'Hna6 entries allow you to propagate local IPv6 host- and network-routes into the mesh network'
 olsrd_hna6_netaddr = 'Network address'
 olsrd_hna6_netaddr_desc = 'IPv6 address'
-olsrd_hna6_netmask = 'Netmask'
-olsrd_hna6_netmask_desc = 'IPv6 address'
+olsrd_hna6_prefix = 'Prefix'
+olsrd_hna6_prefix_desc = 'IPv6 prefix'
 olsrd_loadplugin = 'Plugin configuration'
 olsrd_loadplugin_ignore = 'Enable plugin'
 olsrd_loadplugin_library = 'Library'
index 546b7a8..4dc7d5c 100644 (file)
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_desc">Hna6 entries allow you to propagate local IPv6 host- and network-routes into the mesh network</i18n:msg>
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netaddr">Network address</i18n:msg>
 <i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netaddr_desc">IPv6 address</i18n:msg>
-<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netmask">Netmask</i18n:msg>
-<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_netmask_desc">IPv6 address</i18n:msg>
+<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_prefix">Prefix</i18n:msg>
+<i18n:msg xml:id="olsrd_hna6_prefix_desc">IPv6 prefix</i18n:msg>
 
 
 <!-- * PLUGIN SETUP * -->
index 632a4d4..ea2f88d 100644 (file)
@@ -14,14 +14,23 @@ $Id$
 
 mh = Map("olsrd", translate("olsrd_hna", "OLSR - HNA-Ankündigungen"))
 
-for i, sect in ipairs({ "Hna4", "Hna6" }) do
-       hna = mh:section(TypedSection, sect)
-       hna.addremove = true
-       hna.anonymous = true
-       hna.template  = "cbi/tblsection"
-
-       net = hna:option(Value, "netaddr")
-       msk = hna:option(Value, "netmask")
-end
+
+hna4 = mh:section(TypedSection, "Hna4")
+hna4.addremove = true
+hna4.anonymous = true
+hna4.template  = "cbi/tblsection"
+
+net4 = hna4:option(Value, "netaddr")
+msk4 = hna4:option(Value, "netmask")
+
+
+hna6 = mh:section(TypedSection, "Hna6")
+hna6.addremove = true
+hna6.anonymous = true
+hna6.template  = "cbi/tblsection"
+
+net6 = hna6:option(Value, "netaddr")
+msk6 = hna6:option(Value, "prefix")
+
 
 return mh