ar71xx: allow to override at803x sgmii aneg status